"in financieel opzicht" English translation

NL

"in financieel opzicht" in English

See the example sentences for the use of "in financieel opzicht" in context.

Similar translations for "in financieel opzicht" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
financieel adjective
English
opzicht noun

Context sentences for "in financieel opzicht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDeze ziekte treft zowel de zieke als zijn gezin zwaar, ook in financieel opzicht.
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.
DutchOver honderd dagen zullen we de euro in gebruik hebben genomen, althans in financieel opzicht.
We shall be using the euro in a hundred days ' time, at least in the financial sector.
DutchZij zijn al voldoende aangeslagen voor hun voertuig, dat in financieel opzicht een bodemloze put is.
We must all ensure that it is not always the same person, i. e. the vehicle owner, who pays.
DutchBovendien is het oorspronkelijke voorstel in financieel opzicht verbeterd.
I would also like to express my gratitude because an improvement on the initial offer of funds has been achieved.
DutchVanaf januari 2002 gaan twaalf lidstaten van de EU doen alsof ze in financieel opzicht één land zijn.
From January 2002, twelve EU Member States will act as if they are one country financially speaking.
DutchIn financieel opzicht hebben wij een behoorlijke inspanning geleverd.
In money terms we have contributed quite well.
DutchDoen we iets dat in financieel opzicht gezond is?
Are we doing something which is sound in financial terms?
DutchIn de onmiddellijke toekomst zal de Europese Unie, onder meer in financieel opzicht, de toetreding van nieuwe landen steunen.
In the immediate future, the EU will support the entry of new states, including financially.
DutchDat betekent dat wij er ook in financieel opzicht voor moeten zorgen dat er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld.
This means that in financial respects too we must ensure that sufficient means are available.
DutchIk beng bang dat deze in financieel opzicht fragiele systemen niet over voldoende middelen beschikken om een pandemie op te vangen.
I am afraid that these financially fragile systems will not have sufficient resources to deal with a pandemic.
DutchDat zal ook zijn weerslag vinden in de wijze waarop wij in financieel opzicht met Turkije omgaan in vergelijking met de omgang met de andere toetredingskandidaten.
It will also be reflected in our financial dealings with Turkey, as compared with our dealings with other candidate countries.
DutchIk besluit met wat ik al eerder heb gezegd, namelijk dat dit zeer moeilijke tijden zijn, niet zozeer in financieel opzicht als wel in politiek en institutioneel opzicht.
Finally, I said earlier that this is a very difficult time, not so much financially but politically and institutionally.
DutchMen moet de vraag anders stellen, namelijk: hoe kan men de reële vraag, die vandaag de dag inderdaad niet gedekt is, in financieel opzicht oplossen?
The question must be posed differently: how is it in fact possible to solve the problem of actual demand, which is currently not being met, in terms of the value of money?
DutchKwesties op het gebied van buitenlandse hulp en civiele crisisbeheersing vallen grotendeels onder de eerste pijler en moeten in financieel opzicht via de begroting geregeld worden.
Overseas aid and civil crisis management are to a large extent a matter for the first pillar and their financing should be handled via the Budget.
DutchOok heeft de EU de grootste bijdrage, met name in financieel opzicht, geleverd aan de beide operaties van de Afrikaanse Unie die tot doel hadden toezicht te houden op het bestand in Darfur.
The EU has also been the main contributor, especially in financial terms, to the two African Union operations to monitor the ceasefire in Darfur.
DutchIk wil nu inhoudelijk ingaan op categorie 4 en u duidelijk maken dat categorie 4 in financieel opzicht voldoet aan de eisen van het Europees Parlement.
I would now like to explain to you in slightly more detail what the Council's proposal regarding category 4 contains and why it meets the demands of the European Parliament in terms of financing.
DutchEnorm ook in financieel opzicht: door basisinfrastructuren aan te brengen voor de ontwikkeling van de landen, kan een eind worden gemaakt aan slepende conflicten.
It has enormous financial resources: the creation of the basic infrastructures necessary for the development of these countries is an essential element in bringing to an end the era of conflict.
DutchDe bosbouwsubsidies in het kader van de hervorming van Agenda 2000 worden zeer onduidelijk omschreven en het is daarom moeilijk te bepalen wat ze bijvoorbeeld in financieel opzicht betekenen.
The provisions on forestry aid in the Agenda 2000 reforms are worded very unclearly, and it is thus difficult to discover what they mean, for example, in terms of funding.
DutchZalm vertegenwoordigt bijna 40 procent van de Schotse voedselexport en de zeezalmkweek is in financieel opzicht belangrijker voor de Schotse economie dan de vee- en schapenteelt tezamen.
Salmon accounts for nearly 40 % of Scottish food exports and Atlantic salmon farming is now worth more to the Scottish economy in financial terms than cattle and sheep farming combined.
DutchIk denk dat u met mij van mening bent dat er in deze landen veel is gebeurd, maar dat dit vooral - ook in financieel opzicht - komt door de inspanningen die de mensen daar zelf verrichten.
I believe you will join me in my assessment that a great deal has happened in these countries, but that this can largely be attributed to their own efforts, also on the financial front.

Other dictionary words

Dutch
  • in financieel opzicht

Search for more words in the English-Romanian dictionary.