"in flagrante" English translation

NL

"in flagrante" in English

See the example sentences for the use of "in flagrante" in context.

Similar translations for "in flagrante" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb

Context sentences for "in flagrante" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIs dat niet in flagrante strijd met het richtsnoer over de inzetbaarheid?
Does this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
DutchDat zou in flagrante strijd zijn met de onwrikbare politieke wil van de Noord-Ierse bevolking.
That would offend and it would defy the settled political will of Northern Ireland's people.
DutchEen flagrante fout in de toepassing van het gemeenschapsrecht.
A flagrant error in the application of Community law.
DutchTot slot heeft zich in Spanje een flagrante schending van de grondrechten voorgedaan in de vorm van de sluiting van de Baskische krant.
Finally, a flagrant violation of fundamental rights has occurred in Spain with the closure of the Basque newspaper.
DutchAl het andere - en ik denk dat iedereen dat inziet - is ondemocratisch, een flagrante inmenging in de interne aangelegenheden van een land.
The rest – as I think everyone understands – is not democratic; it is blatant intervention in the internal affairs of a country.
DutchIn Zweden gaat men in gevallen van minder flagrante discriminatie al in hoger beroep bij de rechtbank, waar men vervolgens gelijk krijgt.
In Sweden, successful appeals are made to the Labour Market Court in cases involving considerably less flagrant discrimination than this one.
DutchEr is één onbegrijpelijke uitzondering die in flagrante strijd is met deze regel en dat is de kerosine-vrijstelling voor de commerciële luchtvaart.
There is one incomprehensible exception which clearly flouts this rule, and that is the kerosene exemption for commercial aviation.
DutchHet is zelfs op flagrante wijze in strijd met de principes van de interne markt, wanneer de ene werf circa 3 tot 9 % steun kan krijgen en de andere werf 60 à 70 %.
It even flagrantly contravenes the principles of the internal market; one yard may get 3 to 9 % in aid, whereas another may get 60 to 70 %.
DutchWe moeten krachtig reageren op de bedrieglijke tactiek die Noord-Korea hier heeft gevolgd - het optreden van dit land is in flagrante strijd met de akkoorden van 1994.
We must react strongly to this deceitful approach adopted by North Korea, which is in flagrant violation of the agreements concluded since 1994.
DutchOmdat de opt out-clausule in flagrante tegenspraak is met de doelstellingen van de richtlijn - de gezondheid en de veiligheid van de werknemers - en met de grondbeginselen van het Verdrag.
Because the opt-out blatantly contradicts the objectives of the Directive, the health and safety of workers and the fundamental principles of the Treaty.

Other dictionary words

Dutch
  • in flagrante

Have a look at the English-Norwegian dictionary by bab.la.