"in functie van" English translation

NL

"in functie van" in English

volume_up
in functie van {prp.}

NL in functie van
volume_up
{preposition}

in functie van
De bovenste zijn lonen in functie van de grootte uitgezet op dezelfde manier.
The top one is wages as a function of size plotted in the same way.
We hebben discrete gegevens; geen verloop in functie van de tijd ervan.
We have discrete data elements; we don't have a time function on them.

Similar translations for "in functie van" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
functie noun
van adverb
English
van preposition

Context sentences for "in functie van" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe heer Kohl moet ervan worden overtuigd om te handelen in functie van de werkgelegenheid!
Mr Kohl must be persuaded to act in order to create jobs!
DutchBescheidenheid niet in, maar in functie van onze doelstellingen.
We are modest not in our aims, but in how we set about them.
DutchDe benadering van de dossiers in functie van het marktaandeel wordt zeer argwanend bekeken door het bedrijfsleven.
The market share approach adopted in the paper is regarded with great suspicion by the business world.
DutchHoe kan de kolonie het aantal werksters aanpassen dat een taak afwerkt, in functie van wijzigende omstandigheden?
How is it that the colony manages to adjust the numbers of workers performing each task as conditions change?
DutchWij moeten bijgevolg natuurlijk alle inspanningen steunen die het aanbod in functie van de behoeften van de markt willen regelen.
This is why we must obviously support the efforts designed to control supply on the basis of market demand.
DutchEen compromis inzake het toepassingsgebied zou gelegen kunnen zijn in het differentiëren van de drempel in functie van het regelingsbereik.
A compromise as regards the scope might be to modify the threshold values according to the respective regulatory areas.
DutchDus wat ons betreft is er nog altijd nood aan verdere specificatie, grotere omzichtigheid en betere controle in functie van de duurzaamheid van de visserij.
So in our view we still need more specific details, a more cautious approach and better monitoring in line with sustainability.
DutchHet beveelt, heel logisch, de mogelijkheid aan om het braakleggingspercentage te herzien in functie van de ontwikkeling van de markt, de produktie en de voorraden.
Entirely logically, it recommends a possible revision of the set-aside rate in line with trends in market production and grain stocks.
DutchTen derde dat de richtlijn gemaakt wordt in functie van de meest lakse havens, waar weinig georganiseerde en kwalitatieve havenarbeid bestaat.
Thirdly, they believe that the Directive was based on the ports where the regime is least strict, where poorly organised, poor-quality dock work is carried out.
DutchUiteraard betreft het hier een zeer belangrijke materie, die moet worden bekeken in functie van het belang dat India vertegenwoordigt, niet alleen in Azië, maar ook in de wereld.
It goes without saying that this raises very important issues, which must be viewed in terms of India's importance, not only in Asia but also in the world.
DutchDat komt omdat ze afgestemd zijn op slagen voor de test, zoals we dat ook steeds van mensen verwachten, geoptimaliseerd in functie van duidelijke lijnen over hoe goed de auto zal zijn.
And I think that's because they've been optimized to pass, as we always expect people to do, to optimize relative to bright-line rules about how affected the car will be.
DutchDit verslag heeft de overtuiging dat de hele problematiek van de Wereldhandelsorganisatie eigenlijk veel te veel en enkel moet gezien worden in functie van toenemende globalisering.
This report starts from the conviction that the whole question of the World Trade Organization is regarded far too much, exclusively, in relation to increasing globalization.