"in gang" English translation

NL

"in gang" in English

See the example sentences for the use of "in gang" in context.

Similar translations for "in gang" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gang noun

Context sentences for "in gang" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe maken ons veel zorgen over de aanbestedingsprocedure die in gang is gezet.
We have many concerns about the forthcoming tendering process which is under way.
DutchDe hervormingen die tot nu toe in gang zijn gezet, verlopen echter nogal traag.
However, the reform process embarked upon so far sometimes feels a bit slow.
DutchZo hebben bijvoorbeeld Denemarken en Zweden een actief integratiebeleid in gang gezet.
For example, Denmark and Sweden have set to work on active integration policies.
DutchOp 2 juli 2002 is er een tuchtprocedure in gang gezet tegen mevrouw Marta Andreasen.
A disciplinary procedure relating to Mrs Marta Andreasen was opened on 2 July 2002.
DutchHervormingen van de product- en kapitaalmarkten zijn in heel Europa in gang gezet.
Reforms of the product and capital markets are well underway across Europe.
DutchOm tijd te winnen, heeft de Commissie al informele discussies in gang gezet.
In order to save time the Commission has already entered into informal discussions.
DutchEr is een historisch proces in gang gezet; laten we ons er allemaal bij aansluiten.
The train of history is pulling out of the station; let us take it together.
DutchOmdat dit proces nog in gang is, is de ontwerptekst nog niet helemaal klaar.
With this process still under way, the draft text has not yet been finalised.
DutchWij kwamen elkaar tegen in de gang en u vroeg altijd: hoe gaat het met Maastricht?
Whenever we met in the corridor, you would always ask 'How is Maastricht getting on? '
DutchDames en heren, indien u dat wenst kunt u onderlinge kwesties in de gang oplossen.
Ladies and gentlemen, the issues between you can be resolved in the lobby.
DutchHet in 1995 in Barcelona op gang gebrachte partnerschap was opgezet door twaalf landen.
The Partnership, launched in Barcelona in 1995, was created with 12 countries.
DutchDe procedure is immers al in februari 1996 op gang gebracht en wordt nu pas afgerond.
In fact, the procedure commenced in February 1996 has only now come to a conclusion.
DutchLaat u degenen die hier op vrijdag willen werken in alle rust hun gang gaan.
But let those who want to work here on a Friday do so in peace and quiet.
DutchWat de toekomst betreft, wens ik u het beste wanneer u de bemiddelingsprocedure in gang zet.
As for the future, I wish you well when you start the conciliation negotiations.
DutchHet probleem is dat er nog steeds bouwwerkzaamheden aan de gang zijn in het gebouw.
The problem until now is that work has been continuing in the building.
DutchHet overleg tussen de diensten van de Commissie is momenteel in volle gang.
The inter-service consultation in the Commission is going on right now.
DutchDe voorbereidingen voor het vijfde kaderprogramma zijn al in volle gang.
Preparations for the fifth framework programme are already well under way.
DutchOp mijn weg naar hier, in het vliegtuig, wandelde ik op en neer in de gang van het vliegtuig.
On my way here on the airplane, I was walking up and down the aisle of the plane.
DutchDe Commissie heeft al inbreukprocedures in gang gezet tegen deze lidstaten.
The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States.
DutchDe onderhandelingen over de uitbreidingsbegroting zijn in volle gang.
After all, the negotiations on the enlargement budget are now well under way.

Other dictionary words

Dutch
  • in gang

More translations in the English-Finnish dictionary.