"in gang gezette" English translation

NL

"in gang gezette" in English

See the example sentences for the use of "in gang gezette" in context.

Similar translations for "in gang gezette" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gang noun
gezette adjective
English

Context sentences for "in gang gezette" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDeze maatregel is nauwelijks toereikend gezien de omvang van de in gang gezette hervormingen.
This is barely enough, in view of the size of the reforms underway.
DutchEnkel voor waakzaamheid en permanente parlementaire druk tot het concretiseren van de in gang gezette maatregelen.
Only for vigilance and permanent parliamentary pressure to set the measures in motion.
DutchU zult daarentegen begrijpen dat ik niet kan meegaan in zijn steun voor de in gang gezette liberaliseringen.
As you will have understood, however, I cannot support his backing for the liberalisation processes underway.
DutchAls eerste punt is er het onlangs in gang gezette debat over de grenzen van de Europese Unie, dat meer aandacht verdient.
Firstly, it is important to expand the debate on the European Union's borders, which has recently been launched.
DutchHet verslag-Langen wil gestaag voortgaan met de op het gebied van vervoer, stroom, gas en post in gang gezette liberalisering.
The Langen report claims to relentlessly pursue liberalisation in sectors such as transport, electricity and gas and the postal services.
DutchMijn fractie geeft u al haar steun om het door Zweden in gang gezette werk ten behoeve van de duurzame ontwikkeling voort te zetten.
My group will lend you all the support it can in your efforts to continue the work Sweden began in the name of sustainable development.
DutchDoel van de in 2000 in gang gezette tenuitvoerlegging van de Lissabon-strategie was nu juist een alomvattend hervormingsprogramma te realiseren.
The initiation of attempts to implement the Lisbon Strategy in 2000 was supposed to ensure a comprehensive programme of reform.
DutchIk heb dat al in mijn betoog aangegeven en hoop dat de Commissie de door haar in gang gezette gedachtenwisseling over dit onderwerp spoedig kan afronden.
I mentioned this in my presentation and I hope that the assessment that the Commission is currently preparing will soon be completed.
DutchHet is de bedoeling dat de Commissie op basis van dit in gang gezette onderzoeksproces aan het einde van 2005 een programma opstelt inzake de legale immigratie.
The examination progress which has begun should provide a basis for the Commission to establish, at the end of 2005, a programme for legal immigration.
DutchDeze stukken zijn een aanzienlijke verrijking geweest van het door het Groenboek in gang gezette overleg en zullen ons ook bij onze verdere initiatieven buitengewoon goed van pas komen.
Their work has added considerably to the consultations launched by the Green Paper, and will be extremely useful in our future work.
DutchEen verlenging van de periode om de in gang gezette hervormingsprocessen voort te kunnen zetten, zou echter net zo goed in het belang van de Unie als van de kandidaat-lidstaten kunnen zijn.
Giving more time to the reform processes that have already begun would, however, be as much in the interests of the EU as of the candidates.
DutchEen vraag die in een aantal bijdragen enigszins in de lucht is blijven hangen, is wat het uiteindelijke doel van de discussies en het in gang gezette proces is.
One question left hanging in the air somewhat in some of the contributions has been to ask what the ultimate goal of the discussions and the process being taken forward is.
DutchDe na de omwenteling van najaar 1989 in gang gezette ontwikkeling is dankzij het doelbewuste beleid van de Europese Unie in een beheerste fase van vooruitgang gekomen.
The development that began with the turning point in autumn 1989 has reached a stage of controlled progress, thanks to the determined policies of the European Union.
DutchHet is van belang dat de intergouvernementele conferentie voor de jaarwisseling wordt afgesloten, zodat de in gang gezette uitbreiding geen vertraging oploopt.
Moreover, it is important that the Intergovernmental Conference should be concluded before the end of the year so that the process of enlargement which has been embarked upon is not delayed.
DutchDe Europese Unie en de Commissie hechten veel waarde aan het intensiveren van de ongeveer twee jaar geleden in gang gezette bilaterale dialoog, met name als het om de mensenrechten gaat.
The European Union and Commission attach special importance to deepening the bilateral dialogue, in particular on human rights, which was initiated about two years ago.
DutchEen van de kwesties die aan de orde zullen komen tijdens de in gang gezette herziening betreft de steeds grotere verscheidenheid aan initiatieven op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.
One question which will be addressed in the overview which has begun is the constantly increasing multitude of initiatives in the area of justice and home affairs.
DutchHiermee kan een veiligheidsvacuüm in Darfoer worden voorkomen op een moment dat het geweld opnieuw losbarst en het door de vredesakkoorden van Abuja in gang gezette proces tot stilstand is gekomen.
That will help prevent a security vacuum in Darfur, at a time when violence is erupting once again and when the process launched by the Abuja peace agreements is at a standstill.
DutchEuropa, dat vertrouwen had in het door de Iraanse regering in gang gezette democratiseringsproces, had vooruitgang geboekt bij bilaterale besprekingen, en er daagden akkoorden aan de einder.
Europe, confident in the process of democratisation that had been put in place by the Iranian Government, had made progress in bilateral negotiations and agreements were coming into view.
DutchWat ik echter wel wil benadrukken is de noodzaak om voortgang te boeken met de in gang gezette sociale hervorming en te werken aan de verwezenlijking van de interne markt voor de postdiensten.
I would like, however, to reaffirm the need to make progress with the social reform that has been initiated and to move forward towards the accomplishment of the internal market for postal services.

Other dictionary words

Dutch
  • in gang gezette

More translations in the English-Korean dictionary.