"in gang heeft gezet" English translation

NL

"in gang heeft gezet" in English

See the example sentences for the use of "in gang heeft gezet" in context.

Similar translations for "in gang heeft gezet" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gang noun
heeft verb
English
hebben verb
gezet adjective
zetten verb

Context sentences for "in gang heeft gezet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij bedanken de Commissie dan ook voor het feit dat zij deze wetgevingsprocedure in gang heeft gezet.
We therefore thank the Commission for initiating this legislative procedure.
DutchDe Europese opleidingsprogramma's behoren tot een van de meest succesvolle ontwikkelingen die Brussel in gang heeft gezet.
The EU education programmes are amongst the best of the good news stories from Brussels.
DutchWe kijken daarom met blijdschap uit naar de traditie die het Finse voorzitterschap in gang heeft gezet.
We are therefore looking forward with pleasure to the tradition which the Finnish Presidency has now initiated.
DutchDaarbij moeten we waardering uiten voor het goede werk dat voorzitter Prodi op dit vlak reeds in gang heeft gezet.
Furthermore, the positive work already initiated by President Prodi in this area must be acknowledged.
DutchJuist nu de Unie het uitbreidingsproces ook in gang heeft gezet, mag deze geloofwaardigheid niet op het spel worden gezet.
Now of all times, when the Union has set the enlargement process in motion, this credibility must not be put on the line.
DutchDeze is opgesteld via een ingewikkelde interinstitutionele wetgevingsprocedure die de Commissie al begin 2002 in gang heeft gezet.
It was drafted by means of a complicated inter-institutional legislative procedure that the Commission launched as early as the beginning of 2002.
DutchHet zal u allen bekend zijn dat de Spaanse regering een strafrechthervorming in gang heeft gezet, waardoor de straffen voor bepaalde soorten misdrijven worden verzwaard.
As you will be aware, the Spanish government has initiated a reform of criminal law to make sentences tougher for certain types of crimes.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb nota genomen van de grote belangstelling van het Parlement voor de substantiële herziening van de oorsprongsregels, die de Commissie in gang heeft gezet.
Mr President, I have taken note of the great interest expressed by Parliament in the substantial review of the rules of origin launched by the Commission.
DutchDaarnaast moest worden gewacht op de einduitspraak inzake een geschil voor de WTO, te weten de procedure die India tegen ons in gang heeft gezet aangaande de drugsregeling.
Secondly, it was necessary to wait for the decision on a dispute brought before the WTO, namely the proceedings instituted against us by India with regard to the drugs regime.
DutchWij weten heel goed - dat verzeker ik u - dat de minister-president van Spaans Catalonië een van de eersten was die de ontwikkeling van de constitutionele regio's in gang heeft gezet.
I can tell you that we are not unaware of the fact that the Prime Minister of Spanish Catalonia was one of the first people to launch the movement in favour of constitutional regions.

Other dictionary words

Dutch
  • in gang heeft gezet

Even more translations in the English-Esperanto dictionary by bab.la.