"in gang is gezet" English translation

NL

"in gang is gezet" in English

See the example sentences for the use of "in gang is gezet" in context.

Similar translations for "in gang is gezet" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gang noun
is verb
English
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun
gezet adjective
zetten verb

Context sentences for "in gang is gezet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe maken ons veel zorgen over de aanbestedingsprocedure die in gang is gezet.
We have many concerns about the forthcoming tendering process which is under way.
DutchEr is vooral veel bewondering voor het hervormingsprogramma dat vorig jaar in gang is gezet.
There is particular praise for the reform programme set in motion last year.
DutchIk denk dat de nadruk gelegd dient te worden op de dynamiek die in Oekraïne zelf in gang is gezet.
I feel that the dynamic at work in Ukraine itself should be brought to the fore.
DutchDe hervorming die nu in gang is gezet, verandert in wezen niets.
The reform that is now in its initial stages will change absolutely nothing.
DutchWij zullen onze financiële bijdrage pas leveren als het gemeenschappelijk programma in gang is gezet.
We will only make our financial contribution once the joint programme is under way.
DutchWat echter van belang is, is het proces dat nu in gang is gezet.
What matters, however, is the process that has now been established.
DutchIk hoop dat de ontwikkeling die onder druk in Berlijn in gang is gezet, ook tot het einde toe stand houdt.
I hope that the developments launched so successfully in Berlin will manage to stay the course.
DutchDe traditie in de Gemeenschap wil dat als iets eenmaal in gang is gezet, het voor altijd en eeuwig moet doorgaan.
The Community tradition is that once something has started it must be continued forever.
DutchIk ben erg blij dat dit proces in gang is gezet.
I am extremely pleased that this process is going on.
DutchZij steunt het proces van politieke en economische hervormingen dat door de Algerijnse autoriteiten in gang is gezet.
The Union supports the progress of democratic and economic reforms undertaken by the Algerian authorities.
DutchDat is mogelijk gemaakt door het Verdrag van Amsterdam en doordat het proces van Luxemburg in gang is gezet.
This became possible through the Amsterdam Treaty and by the fact that the Luxembourg process had been set in motion.
DutchHet is het resultaat van een langdurig proces dat door de dienstenstrategie van de Commissie in december 2000 in gang is gezet.
It is the result of a long process launched by the Commission's Services Strategy in December 2000.
DutchOns uitbreidingsbeleid heeft ertoe bijgedragen dat in landen in nog altijd gevoelige regio's een transformatieproces in gang is gezet.
Our enlargement policy has helped transform countries in regions that are still very fragile.
DutchIk wil in ieder geval tegen u, mijnheer Barroso, zeggen dat als het gaat om een werkprogramma, ik wil weten wat er al in gang is gezet.
In any case I say this to you, Mr Barroso, that in any sense of work planning I want to know what is already in progress.
DutchDit wijst op een ernstige misleidingscampagne, die door rechtse groeperingen in gang is gezet en gedecideerd van de hand moet worden gewezen.
This is the result of an extremely disturbing false information campaign launched by the right, which must be firmly condemned.
DutchWat de zaak-Stockholm betreft, die ook in uw verslag aan de orde komt, kan ik meedelen dat ook in dat verband een gerechtelijk onderzoek in gang is gezet.
On the Stockholm affair, which you also mention in your report, I can tell you that this is also before the courts.
DutchWij zijn van mening dat het voorstel van de Commissie een belangrijk onderdeel is in het hervormingsprogramma dat na 1999 in gang is gezet.
We are of the opinion that the Commission proposal forms a key component in the reform programme that was set in motion after 1999.
DutchHet vandaag gevoerde debat is een belangrijke stap in het hervormingsproces dat door de Commissie van de heer Prodi een jaar geleden in gang is gezet.
Today's debate marks an important step in the reform process that was initiated by the Prodi Commission just over one year ago.
DutchHij is tot een zeer gepaste conclusie gekomen in een initiatief dat, zoals hij ons in herinnering bracht, in gang is gezet door het Ierse voorzitterschap.
He has produced a very fitting conclusion to an initiative that, as he reminded us, was first started by the Irish Presidency.
DutchWij gaan de slotfase in van een proces dat bijna dertien jaar geleden met zoveel bezieling in gang is gezet met de val van de Berlijnse Muur.
We are entering the final stage of a process which began with such inspiration almost thirteen years ago with the collapse of the Berlin Wall.

Other dictionary words

Dutch
  • in gang is gezet

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.