"in gang zetten van" English translation

NL

"in gang zetten van" in English

See the example sentences for the use of "in gang zetten van" in context.

Similar translations for "in gang zetten van" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gang noun
zetten verb
van adverb
English
van preposition

Context sentences for "in gang zetten van" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutchhet in gang zetten van een proces van arbeidstijdverkorting zonder salarisverlaging of flexibiliteit;
The introduction of a process for reducing working time without any loss of wages or flexibility;
DutchDit zou neerkomen op het in gang zetten van een proces van verspreiding en veralgemening van radioactiviteit.
That would mark the beginning of a process that would both spread radioactivity and make it a commonplace phenomenon.
DutchWe zullen ' nee ' zeggen tegen het in gang zetten van overregulering en we zullen zien hoe het Europese publiek reageert.
We shall say ‘ no’ where over-regulation is being set in motion and we shall see how the European public reacts.
DutchTwee tot negen maanden na het in gang zetten van het onderzoek kan de Commissie voorlopige maatregelen uitvaardigen.
Provisional measures can be taken by the Commission between two and nine months after initiation of the investigation.
DutchHet Pact vormt de basis voor het in gang zetten van structurele hervormingen en tegelijkertijd ook van macro-economische investeringen.
It is the basis for getting structural reforms and, at the same time, macroeconomic investment under way.
DutchTen aanzien van het in gang zetten van de diversifiëring van de economie hebben we op verschillende cruciale terreinen vooruitgang geboekt.
As for the revival of the diversification of the economy, we have made progress in a number of key areas.
DutchBij het in gang zetten van de toekomstige hervorming van de Unie moet nu alle steun worden gegeven aan een transparant voorbereidingsmodel.
Every support must now be given to an open preparation model as the forthcoming reform of the Union gets underway.
DutchHet hoofddoel van het Groenboek was het in gang zetten van een uitvoerig openbaar debat op Europees niveau dat voldoende breed en veelzijdig is.
The main purpose of the Green Paper was to initiate a broad public debate at European level that would be all-embracing and multi-sectoral in nature.
DutchMijnheer de Voorzitter, op de top van Helsinki worden twee zeer belangrijke punten behandeld: de uitbreiding van de Unie en het in gang zetten van de IGC.
Mr President, there are two particularly important issues to be debated at the Helsinki Summit: Union enlargement and setting the IGC in motion.
DutchOp die manier kan de Commissie geen amendementen steunen die stellen dat nu moet worden besloten tot het in gang zetten van de verplichte tweede fase in 2006.
Consequently, the Commission cannot support the amendments proposing that a decision be now made to start the mandatory second stage in 2006.
DutchHet is aan de Buitengewone Raad in Lissabon om beleid en methodieken uit te stippelen voor het rechtzetten van deze onvolkomenheden en het in gang zetten van de nieuwe dynamiek.
The Lisbon challenge is to delineate policy and methods for redressing these deficiencies and to release this potential dynamic.
DutchKleine en middelgrote bedrijven en nieuwe bedrijven verdienen speciale aandacht naarmate ze meer problemen hebben als het gaat om de toegang tot innovatie of het in gang zetten van innovatie.
The SMEs and new companies deserve special attention insofar as they face more difficulties accessing innovation and promoting it.
DutchZe lijken de beste garantie te zijn voor het in gang zetten van een democratiseringsproces, zolang de burgers voelen en weten dat de internationale gemeenschap hen steunt.
We believe they provide the strongest guarantees for the process of democratisation, as long as the people involved know and feel that they can count on international support.

Other dictionary words

Dutch
  • in gang zetten van

In the Indonesian-English dictionary you will find more translations.