"in gebreke blijft" English translation

NL

"in gebreke blijft" in English

See the example sentences for the use of "in gebreke blijft" in context.

Similar translations for "in gebreke blijft" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebrek noun
blijven verb

Context sentences for "in gebreke blijft" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls een vlaggenstaat in gebreke blijft dan moet de havenstaat meer verantwoordelijkheid krijgen.
If a flag state defaults, then the port state must be given increased responsibility.
DutchAls de Raad van ministers dan in gebreke blijft, zal hij zich in het openbaar moeten verantwoorden.
If the Council then fails to do so, it will have to account for its actions in public.
DutchWij weten wie in gebreke blijft.
DutchDe Commissie waakt over de terugvorderingsprocedure en kan zich tot het Hof van Justitie wenden in geval men in gebreke blijft.
The Commission is monitoring the recovery procedure and may take the case to the Court of Justice if it is not properly carried out.
DutchOmdat Europa in gebreke blijft, hebben sommige lidstaten besluiten genomen om hetzij het verbouwen, hetzij de invoer van deze gewassen te verbieden.
Faced with this European deficiency, some Member States have taken decisions, either to ban cultivation or to ban importation.
DutchVerder wil ik nogmaals de vraag herhalen waarom de Commissie niet een lidstaat voor het Hof sleept als deze lidstaat duidelijk in gebreke blijft.
I should also like to reiterate the question as to why the Commission does not bring a Member State before the Court of Justice if it is clearly in breach.
DutchIk kan ook Oostenrijk noemen, dat conventie 138 nog steeds niet heeft geratificeerd, en Ierland dat in gebreke blijft bij conventie 111 tegen discriminatie.
I could also mention Austria, which has not yet ratified Convention 138, and Ireland, which has not ratified Convention 111 on non-discrimination.
DutchVoor de burger zou het onbegrijpelijk zijn indien de documenten van Europese instellingen probleemloos kunnen worden opgevraagd terwijl de eigen lidstaat in gebreke blijft.
The citizens would not understand why a Community document should be easier to access than one originating from their Member State.
DutchZoals mevrouw Sudre heeft gezegd ben ik drie jaar geleden al tot de slotsom gekomen dat de Europese Unie in gebreke blijft waar het gaat om de hulpverlening bij ernstige rampen.
As Mrs Sudre said, for three years now, I have thought that the European Union's response to major disasters has not been equal to the task.
DutchTegen deze achtergrond - - ik wil het benadrukken - - is het onaanvaardbaar dat één lidstaat, Griekenland, zeven jaar na de feiten nog steeds in gebreke blijft.
Against this backdrop, I should like to emphasise that it is unacceptable that one Member State, Greece, should still remain in default seven years after the event.
DutchIn het verslag hebben we er kritiek op dat een oude lidstaat, en wel Griekenland, ook zeven jaar na het verstrijken van de termijn voor de omzetting nog altijd in gebreke blijft.
In our report we note critically that, as long as seven years after the expiry of the implementation deadline, an old Member State, namely Greece, has not yet applied it.
DutchWe zijn echter aangeland op het punt dat, als iemand in gebreke blijft of als een exploitant failliet gaat en niet zo'n verzekering heeft afgesloten, iemand de zaak zal moeten schoonmaken.
However, we have to come to a situation where if somebody defaults, or an operator goes into insolvency and does not have this insurance, somebody has to clean up.
DutchIk wil erop wijzen dat als wij dit verslag vandaag niet aannamen, de Raad zou constateren dat het Parlement in gebreke blijft en dat hij dan eenvoudigweg zelf een besluit zou nemen.
I wanted to point out that, if we were not to vote in favour of this report today, the Council would note Parliament ’ s lack of competence and would quite simply take the decision itself.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebreke blijft

Translations into more languages in the bab.la Polish-English dictionary.