"in gebreke gebleven" English translation

NL

"in gebreke gebleven" in English

See the example sentences for the use of "in gebreke gebleven" in context.

Similar translations for "in gebreke gebleven" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebrek noun
gebleven verb
blijven verb

Context sentences for "in gebreke gebleven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchArtikel 19 van het Verdrag is wat dit betreft vaak ernstig in gebreke gebleven.
Article 19 of the Treaty on European Union has often proved very unsatisfactory in this regard.
DutchMaar ook de Commissie is in gebreke gebleven, en dat is ernstig, mijnheer de Voorzitter.
But the Commission too has failed in its duty, and that is a serious matter, Mr President.
DutchDe politie en het leger zijn op spectaculaire wijze in gebreke gebleven de regering te beschermen en te verdedigen.
The police and the military singularly failed to protect and defend the government.
DutchVooral de EU-landen zijn in gebreke gebleven.
The EU countries, in particular, have gone back on their promise.
DutchOp dit gebied is de EU tot nu altijd in gebreke gebleven.
And this is precisely where the EU has been failing.
DutchDaarin bent u naar mijn mening in gebreke gebleven.
That is where I feel the ministers slipped up.
DutchDe Commissie is ook op grandioze wijze in gebreke gebleven wat de evaluatie van de economische gevolgen van de onderhavige richtlijn betreft.
The Commission has also failed spectacularly to give us any analysis of the economic impact of the directive before us.
DutchWat het werkgelegenheidsbeleid en de strijd tegen de werkloosheid in de EU betreft, is de Top van Florence jammer genoeg in gebreke gebleven.
On the other hand this Florence summit was a pitiful failure in terms of employment policy and combatting unemployment in the EU.
DutchWaar voor deze oplossing is gekozen, zijn de particuliere actoren in gebreke gebleven, vooral waar het ging om de enorme behoefte aan investeringen.
In cases where this has happened, private operators have not responded, particularly as regards the high levels of investment required.
DutchHet communautair beheer is schandalig in gebreke gebleven, omdat bijvoorbeeld vorig voorjaar zo'n 3 miljard euro aan ongebruikte middelen aan de lidstaten werd teruggegeven.
Administration in the EU has been inexcusably poor, since, for example, last spring around EUR 3 billion of unused funds were returned to Member States.
DutchDoch ook hier is het kandidaat-lid, Cyprus, niet in gebreke gebleven, aangezien de president van Cyprus zeer recentelijk heeft ingestemd met de bemiddeling door de Verenigde Naties.
This time, however, it is not the candidate Member State, Cyprus, that is at fault, given the fact that the President of Cyprus very recently approved the mediation of the United Nations.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebreke gebleven

Moreover, bab.la provides the Portuguese-English dictionary for more translations.