"in gebruik" English translation

NL

"in gebruik" in English

volume_up
in gebruik {adv.}
EN

NL in gebruik
volume_up
{adverb}

in gebruik
volume_up
in use {adv.}
Er zijn meer gebouwen leeg of in verval dan er bewoond en in gebruik zijn.
There are more buildings that are empty or in disrepair than occupied and in use.
Ik heb een dergelijke machine in Kosovo gezien, maar zij was op dat moment niet in gebruik.
I have seen such a machine in Kosovo, but it was idle and not in use.
In het verslag wordt tevens een andere controleprocedure voor in gebruik zijnde voertuigen voorgesteld.
The report proposes another procedure for the control of motor vehicles in use.

Similar translations for "in gebruik" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebruik noun
gebruiken verb

Context sentences for "in gebruik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr worden wegen, scholen en klinieken gebouwd en vele daarvan zijn al in gebruik.
Roads, schools and clinics are being built and many of them are already working.
DutchHet systeem zal tussen 2008 en 2010 geleidelijk in gebruik worden genomen.
The system will be brought into operation progressively between 2008 and 2010.
DutchHet in gebruik nemen ervan zou betekenen dat men de zwakste kerncentrales kan sluiten.
When they start production the power stations in worst condition could be shut down.
DutchTen tweede, bij ons in Europa ligt het gebruik van internetverbindingen op een laag niveau.
Secondly, the usage rate of Internet connections amongst us in Europe is low.
DutchToch heeft de Labourregering in het VK geen gebruik gemaakt van dit uitstekende programma.
Yet the Labour government in the UK has not taken advantage of this excellent scheme.
DutchJapan zal reeds eind 1999 de eerste voorstadia van UITS in gebruik nemen.
In Japan, the first preliminary stages of UMTS will go into operation at the end of 1999.
DutchWij willen dat er meer transparantie komt in het gebruik dat van deze fondsen wordt gemaakt.
What we shall ask for is greater transparency in the way this money is used.
DutchBleef in gebruik tot hij te verroest was om te vliegen, nu buiten gebruik.
Stayed in service till it was too rusty to fly, taken out of service.
DutchIn principe gebruik je deze bomen als biologische fotovoltaïsche cellen.
In principle, you make those trees into biological photovoltaic cells.
DutchTen eerste zal vanaf 2007 een satellietnavigatiesysteem voor voertuigen op de weg in gebruik zijn.
Firstly, a satellite navigation system will be used on road vehicles from 2007.
DutchOver honderd dagen zullen we de euro in gebruik hebben genomen, althans in financieel opzicht.
We shall be using the euro in a hundred days ' time, at least in the financial sector.
DutchHet doet me genoegen om vandaag als Voorzitter van de zitting een nieuwe procedure in gebruik te nemen.
As President for today's sitting, it is my honour to inaugurate a new procedure.
DutchEen goed uitgangspunt daarvoor is de nieuwe tachograaf, die vanaf 2000 in gebruik wordt genomen.
A first means of ensuring this is the new tachograph that will apply from the year 2000.
DutchNu beschikken wij over internet en kunnen wij daarvan in het Europees Parlement gebruik gaan maken.
Now we have the Internet and we can introduce this process in the European Parliament.
DutchDe oude apparaten maakten steeds meer lawaai en werden steeds duurder in het gebruik.
The old ones were getting very noisy and very expensive.
DutchNieuwe arbeidsplaatsen ontstaan daar waar de nieuwe technologie als eerste in gebruik wordt genomen.
New jobs will be created where the new technology is first introduced.
DutchBSE-testen op schapen en geiten worden direct in gebruik genomen zodra de testmethodes beschikbaar zijn.
BSE tests for sheep and goats will be introduced as soon as the testing methods exist.
DutchIn Hongarije is het gebruik van kooibedden stelselmatig afgenomen.
In Hungary the number of caged beds has already fallen steadily.
DutchMomenteel zijn er 440 reactoren in gebruik over de hele wereld en nog eens 25 in aanbouw.
Today there are 440 reactors in operation throughout the world, while 25 more are under construction.
DutchWe kunnen dus een nieuwe uitdrukking in gebruik nemen, en die luidt: de MOI zal de wereld veranderen.
In fact, to coin a phrase, the multilateral agreement on investments will change the world.