"in gebruik nemen" English translation

NL

"in gebruik nemen" in English

NL in gebruik nemen
volume_up
{het}

in gebruik nemen (also: inzetten)

Similar translations for "in gebruik nemen" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebruik noun
gebruiken verb
nemen verb

Context sentences for "in gebruik nemen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet in gebruik nemen ervan zou betekenen dat men de zwakste kerncentrales kan sluiten.
When they start production the power stations in worst condition could be shut down.
DutchJapan zal reeds eind 1999 de eerste voorstadia van UITS in gebruik nemen.
In Japan, the first preliminary stages of UMTS will go into operation at the end of 1999.
DutchWe kunnen dus een nieuwe uitdrukking in gebruik nemen, en die luidt: de MOI zal de wereld veranderen.
In fact, to coin a phrase, the multilateral agreement on investments will change the world.
DutchOok het in gebruik nemen van internet was problematisch.
That naturally made it hard to implement the theme year programme.
DutchDit alles moet gebeuren om het in gebruik nemen van nieuwe minder vervuilende voertuigen te versnellen.
All this would serve to speed up the introduction of vehicles that pollute the environment less.
DutchDe amendementen 8 en 9 hebben betrekking op het in de tweede fase in gebruik nemen van grenswaarden voor bromfietsen.
Amendments Nos 8 and 9 are connected with the introduction of stage 2 limit values for mopeds.
DutchBij het in gebruik nemen van milieuvriendelijkere brandstoffen is belastingdifferentiatie al van groot belang.
Tax incentives have had a major importance in encouraging the use of more environment-friendly fuels.
DutchHebzucht bij de verkoop wreekt zich in een hoge prijs en het traag in gebruik nemen van het systeem.
Greed will bring its own revenge in that the system will be made expensive and will be slow to establish itself.
DutchDe grootste successen van de Europese Unie tot nu toe zijn gebaseerd op het in gebruik nemen van de communautaire methode.
Up till now, the greatest successes of the Union have been based on the adoption of the Community method.
DutchHet is voor de boeren van essentieel belang dat zij er bij het in gebruik nemen van nieuwe technologieën financieel beter van worden.
What is essential for farmers is that they should derive some financial benefit when the new technology is introduced.
DutchEr moet vooral voor gezorgd worden dat het in gebruik nemen van nieuwe technologie op werkplekken niet betekent dat oudere werknemers worden uitgesloten.
We must be particularly on the look-out to see that new technology in the workplace will not displace older staff.
DutchZodra dat gedaan is, zullen wij ons aandeel in het informaticawerk van dit parlementsgebouw leveren en zullen we het zo snel mogelijk in gebruik nemen.
Once this has been done, we shall carry out our share of the dataprocessing work for Parliament and inaugurate the building as soon as possible.
DutchHet gezamenlijk in gebruik nemen van de FAL-documenten van de IMO bevordert het goed functioneren van de interne markt en is beslist een welkome verbetering.
The general adoption of the IMO's FAL documents will promote the efficient functioning of the common market, and it definitely represents a welcome improvement.
DutchMoet er ook niet meer rekening worden gehouden met nieuwe innovaties, het in gebruik nemen van betere additieven en het concurrentievermogen van de Europese levensmiddelenindustrie?
Should not the question of innovations and the use of better additives, as well as competitiveness of the European food industry, be given greater consideration?
DutchOpmerkenswaardig is dat nu al verschillende projecten voor de aanleg, respectievelijk het weer in gebruik nemen van spoorwegnetten, oliepijpleidingen en andere vervoersnetten zijn ontwikkeld.
It should be noted that a number of projects for the construction or rehabilitation of oil pipelines, railways and other transport infrastructure have already been drawn up.