"in gebruik zijn" English translation

NL

"in gebruik zijn" in English

See the example sentences for the use of "in gebruik zijn" in context.

Similar translations for "in gebruik zijn" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebruik noun
gebruiken verb
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in gebruik zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr zijn meer gebouwen leeg of in verval dan er bewoond en in gebruik zijn.
There are more buildings that are empty or in disrepair than occupied and in use.
DutchTen eerste zal vanaf 2007 een satellietnavigatiesysteem voor voertuigen op de weg in gebruik zijn.
Firstly, a satellite navigation system will be used on road vehicles from 2007.
DutchEen groot deel van de cadmiumbatterijen die momenteel in gebruik zijn, zitten juist in dat soort apparatuur.
They account for a large proportion of the cadmium batteries in use today.
DutchDe Raad heeft een aantal individuele situaties bestudeerd van reactoren die momenteel in gebruik zijn.
The Council dealt specifically with a number of individual situations relating to reactors in operation.
DutchNikkel-cadmium-batterijen zijn minder kwetsbaar, sneller oplaadbaar en lopen veel langzamer leeg als ze niet in gebruik zijn.
Nickel-cadmium batteries can be charged up more quickly and discharge themselves much more slowly when out of use.
DutchOok voor installaties die nog in gebruik zijn, moeten er nu al voorzieningen getroffen worden voor toekomstige ontmanteling.
We should already make provision for the future decommissioning of plants which are still in operation at the moment.
DutchU moet eens gaan kijken wat voor puinhopen dat geworden zijn en u moet ook eens vragen hoe lang ze actief in gebruik zijn geweest.
You should go and see what a shambles they have become, and you are bound to wonder for how long they were actively in use.
DutchDe huidige technologie laat niet toe de emissies zowel bij nieuwe als bij voertuigen die reeds lang in gebruik zijn, te beperken.
With the existing technology we cannot keep emissions down both when the vehicle is new and after such a long period of use.
DutchIk wil hier wijzen op het onverantwoord risico waarbij oude en afgeschreven installaties zich bevinden naast andere die nog in gebruik zijn.
At this point I would just mention the irresponsible risk of having old, disused installations next to others which are still in use.
DutchHet mechanisme zal eerst worden uitgetest om na te gaan of het werkt, maar - nogmaals - het zal eind dit jaar in gebruik zijn.
The mechanism will be tested at the beginning to check its functioning, but in any case it will be operational – I repeat – by the end of this year.
DutchVolgens de huidige planning zullen er de komende twee jaar in Ierland heel wat stortplaatsen die momenteel nog in gebruik zijn, worden gesloten.
Authorities are already planning to close down a significant number of currently active landfill sites in Ireland over the next two years.
DutchMevrouw McKenna stelde een vraag in verband met artikel 14, waarin gesteld wordt dat alle stortplaatsen die in gebruik zijn aan de eisen van de richtlijn moeten voldoen.
Mrs McKenna asked me specifically about Article 14, which provides that operating landfills must meet the requirements of the directive.
DutchDe twintig verschillende signaleringssystemen voor spoorwegen die momenteel in gebruik zijn moeten in de nabije toekomst in alle EU-lidstaten worden vervangen door één systeem.
The 20 different train protection and signalling systems that still exist today should be replaced by a single system in all EU Member States in the near future.
DutchIn Ierland, waar water voor huishoudelijk gebruik al sinds 1977 niets kost, en waar dus geen watermeters in gebruik zijn, staat men zeer wantrouwend tegenover de invoering van watermeters.
The introduction of water meters is viewed with great suspicion in Ireland where we have had no domestic water charges and hence no meters since 1977.
DutchHet geeft geen pas dieren te laten lijden door middel van proeven, terwijl er aantoonbaar effectieve en veilige alternatieve proefmethoden zijn en er al 8000 cosmetische ingrediënten in gebruik zijn.
There can be no justification for making animals suffer in tests when there are proven, effective and safe alternative testing methods and 8 000 cosmetic ingredients already in use.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebruik zijn

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.