"in gedachten houden" English translation

NL

"in gedachten houden" in English

volume_up
in gedachten houden {vb}

NL in gedachten houden
volume_up
{verb}

in gedachten houden
Laten we deze woorden in gedachten houden en ze ten behoeve van Amerikaanse waarnemers herhalen.
It is worth bearing in mind those words and repeating them for the record, particularly for the consumption of US observers.

Similar translations for "in gedachten houden" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gedenken verb
houden verb

Context sentences for "in gedachten houden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchLaten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
But let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
DutchDat moeten wij in gedachten houden als wij naar grote delen van het beleid van de Raad kijken.
That has to be borne in mind when considering large areas of the Council's policy.
DutchWij moeten in gedachten houden dat dit een kwestie is die veel van onze kiezers in hoge mate raakt.
We must remember that this is an issue which deeply concerns many of our voters.
DutchIk denk dat het belangrijk is dat we deze twee verschillende publieke goederen in gedachten houden.
I think it's important that we keep these two different kinds of public goods in mind.
DutchAls we dit in gedachten houden, kan de top van Wenen een succes worden.
If this is taken into account, the Vienna Summit can succeed.
DutchWij in dit Parlement moeten in gedachten houden dat we principes niet selectief kunnen toepassen.
We in this House must remind ourselves that we cannot be selective in the application of principle.
DutchDit is een grote verbetering en dat moeten wij in gedachten houden.
This is a great improvement and we should remember that.
DutchWij moeten in ieder geval deze problematiek in gedachten houden bij de verwezenlijking van deze voorstellen.
We ought at least to keep it in mind when the proposal is implemented.
DutchDit moeten we in gedachten houden wanneer op de topconferentie van Tampere over dit onderwerp wordt gediscussieerd.
This must be borne in mind when this issue is next discussed at the summit in Tampere.
DutchWij moeten uiteraard in gedachten houden dat de situatie in landen als Malta zeer anders zal zijn.
We must bear in mind, of course, the very different situation countries like Malta will find themselves in.
DutchEn je moet in gedachten houden dat goed zijn niet genoeg is.
And you need to remember that to be good is not enough.
DutchHet is belangrijk dat we dit in gedachten houden nu we het budget van de EU voor de jaren 2007-2013 bespreken.
It is important for us to bear this in mind now that we are debating the EU budget for 2007-2013.
DutchHet is zaak dat wij in gedachten houden dat de binnenwateren een zeer levensvatbaar vervoersmethode vormen.
It is important that we bear in mind that inland waterways represent a very viable means of transport.
DutchMijnheer de Voorzitter, wij moeten in gedachten houden dat de situatie in Soedan per regio sterk uiteenloopt.
Mr President, we have to bear in mind that the situation in Sudan varies greatly depending on the region.
DutchDaarvoor dient de interne markt, en bij het ontwikkelen van concurrentie moet men dat in gedachten houden.
That is what the internal market needs to be for, and it is with this in mind that competition should be developed.
DutchDat moeten wij vandaag ook in gedachten houden.
That, too, is something we must bear in mind today.
DutchDit onderliggende manco moeten we in gedachten houden, maar het eindoordeel over het pakket, ik herhaal het, is positief.
We must therefore be aware of this fundamental anomaly but, overall, I repeat, we support the package.
DutchHet is belangrijk dat we dat in gedachten houden.
It is important that we bear that in mind.
DutchDit moeten we in gedachten houden: eerst een softepassieve verdediging en dan actief via een overeenkomst met deze landen.
We should remember this: initially soft, passive defence, and then an active agreement with these countries.
DutchDaarbij moeten wij in gedachten houden dat een derde van de in Sierra Leone gerekruteerde kindsoldaten meisjes zijn.
We should also note that a third of the child soldiers who have been recruited in Sierra Leone are still mere girls.