"in gedachten te" English translation

NL

"in gedachten te" in English

See the example sentences for the use of "in gedachten te" in context.

Similar translations for "in gedachten te" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gedenken verb
te adverb
te preposition
adverb
English

Context sentences for "in gedachten te" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk verzoek u daarom deze overwegingen morgen bij de stemming in gedachten te houden.
I would therefore ask you to bear these considerations in mind when you vote tomorrow.
DutchDit gezegd hebbende, zou ik het Parlement willen vragen in gedachten te houden wat er op tafel ligt.
Having said that, I would ask Parliament to remember what is on the table.
DutchHet Europees Parlement zou er goed aan doen dit in gedachten te houden.
The European Parliament would do well to keep this in mind.
Dutchu201D En de Europese Unie zou er goed aan doen om sommige officiële verklaringen vanuit Moskou in gedachten te houden.
And the European Union would do well to bear in mind certain official statements from Moscow.
DutchHet is belangrijk om dit in gedachten te houden als wij het hebben over de problemen van vrouwelijke immigranten in Europa.
This is important to bear in mind when we discuss the problems of immigrant women in Europe.
DutchIk denk dat het belangrijk is om de werkelijkheid in gedachten te houden ten opzichte van de verbeeldingen van de mensen.
And I think it's important to keep reality in mind, versus what happens with people's imaginations.
DutchWie onder u vond het door de linker in gedachten te roteren om te zien of het dezelfde is als de rechter?
How many of you did it by rotating the one on the left in your mind's eye, to see if it matched up with the one on the right?
DutchDat cijfer is de moeite waard om in gedachten te houden, met het oog op de klachten die andere donorlanden nu en dan uiten.
That is a figure worth keeping in mind in view of the complaints made now and then by other donor countries.
DutchIk vraag de Commissie om, indien het tot medebeslissing komt, goed in gedachten te houden dat deze mogelijkheid in het Parlement steun geniet.
I ask the Commission to bear in mind, when it comes to codecision, that this option has support in Parliament.
DutchTegelijkertijd dienen we toch in gedachten te houden dat de macht in Rusland bij het volk, oftewel de Russen, berust.
At the same time, however, we must remember that Russia's leaders are primarily and directly responsible to their own people, the Russians themselves.
DutchWel dienen we in gedachten te houden dat we deze overeenkomst alleen kunnen steunen als zij voldoet aan de criteria die de Unie van wezenlijk belang acht.
It should be borne in mind, however, that we can only support this Convention when it meets the criteria deemed essential by the Union.
DutchDat dienen wij altijd in gedachten te houden als wij onze groeidoelstellingen willen bereiken met het onderzoeksprogramma, met name op het terrein van de export.
We must always bear this in mind if we wish to achieve our growth objectives with the research programme, particularly in the field of exports.
DutchIn dat verband zijn er een aantal initiatieven om in gedachten te houden, van Frankrijk, Zweden, en van de Commissie, met haar idee van een vertrouwenspact.
In this connection there are now a number of initiatives which can be taken up, from France, from Sweden and now also the Commission's idea of a confidence pact.
DutchAfgezien van de mogelijke verbeteringen is het echter belangrijk de concrete en symbolische waarde in gedachten te houden die de aanneming van deze tekst door het Parlement heeft.
Aside from the improvements that can be made, however, it is important to consider the tangible and symbolic value of Parliament ’ s approval of this text.
DutchHier zijn een aantal principes om in gedachten te houden als grondregels: Een zorgrevolutie gebaseerd op metingen belooft ons allemaal beter, sneller en sterker te maken.
Here are some things, the principles that are guiding principles to keep in mind: "A data-driven health revolution promises to make us all better, faster, and stronger.
DutchDaarom dienen de afgevaardigden die, zoals men het pleegt te zeggen, meer voor de visserij zijn, de volgende waarheid als een koe in gedachten te houden: zonder vis geen visserij.
Those Members who are most in favour - as they claim - of fishing, should therefore be mindful of the de la Palissian truism: without fish, there can be no fishing.
DutchIk dring er bij alle verantwoordelijken op aan - en dat betekent ieder van ons en alle leden van alle instellingen - om dit in gedachten te houden en onze werkwijze dienovereenkomstig te veranderen.
I would urge all those responsible – which means each of us and all members of all the institutions – to keep this in mind and change our working habits accordingly.
DutchHet is belangrijk om de verschillende conflictpunten die we in het verleden hebben gehad in gedachten te houden en ik zal ook daar zeker rekening mee houden bij de aanbevelingen waarmee ik zal komen.
It is important to remember the different areas of conflict that we have had in the past and I certainly will take them into account too in whatever recommendations I bring forward.

Other dictionary words

Dutch
  • in gedachten te

Have a look at the Esperanto-English dictionary by bab.la.