"in geen enkel geval" English translation

NL

"in geen enkel geval" in English

See the example sentences for the use of "in geen enkel geval" in context.

Similar translations for "in geen enkel geval" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
enkel noun
English
enkel adjective
enkel adverb
geval noun
gevallen verb
English
géén adverb
English

Context sentences for "in geen enkel geval" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe rechten van de vrouw zijn in geen enkel geval van secundair belang.
Under no circumstances are women’ s rights a secondary consideration.
DutchOok wordt in de Europese Unie in geen enkel geval de kritische dosis overschreden.
It states that there have been no occasions on which the critical dose has been exceeded in the European Union.
DutchNa verschillende bezoeken aan Oekraïne meen ik te mogen zeggen dat het in geen enkel geval snel zal gaan.
After several visits there I feel I may suggest that on no account can it be a speedy procedure.
DutchDeze reisbeperkingen zijn in geen enkel geval te rechtvaardigen.
These restrictions cannot be justified on any account.
DutchIn geen enkel geval mag patentering leiden tot het systematisch in de handel brengen van genetisch gemodificeerde producten.
In no case can patenting enable companies to market systematically genetically modified products.
DutchOnze boodschap moet duidelijk zijn, ook aan het adres van Rusland: men mag de situatie in geen enkel geval nog ingewikkelder maken.
For the European Union, Ukraine cannot be batted back and forth between conflicting interests.
DutchIn geen enkel geval zal er een milieuveilig systeem tot stand kunnen komen, aangezien de radioactieve straling daar nu eenmaal is.
There is no way of establishing an environmentally safe system, as there is radiation involved.
DutchIn geen enkel geval bestonden er passagierslijsten.
There have never been any passenger lists.
DutchSport bevordert gemeenschappelijke waarden en mag daarom in geen enkel geval worden behandeld als een puur economische sector.
Sport promotes common values and should therefore not be treated in any way as a purely economic interest.
DutchIn geen enkel geval van de onderhandelingen gaat het om het " of ", maar alleen maar om het " hoe " en het " wanneer ".
There is no single case in the negotiations in which it is a question of " if "; it is only a question of " how " and " when ".
DutchAan de heer Schröder zou ik willen zeggen dat voor dit voorzitterschap mensenrechten in geen enkel geval voetnoten zijn.
To Mr Schröder, I should like to say that during this presidency, human rights will not, under any circumstances, be a footnote.
DutchMaar het kan niet zo zijn - - in geen enkel geval - - dat een geneesmiddel niet tot de markt wordt toegelaten alleen op grond van dat criterium.
However, under no circumstances should this constitute grounds for a marketing authorisation to be refused.
DutchAlleen zijn de desbetreffende bepalingen van artikel 73 en 74 van het Financieel Reglement nog in geen enkel geval toegepast.
Only, the corresponding provisions of Articles 73 and 74 of the Financial Regulation have never actually been applied in a single case yet.
DutchIn de tweede plaats wil ik als Vlaming uitdrukkelijk bevestigen dat in geen enkel geval mag bespaard worden op de rug van zogenaamde vertaalkosten.
Secondly, as a Fleming I want to categorically state that under no circumstances must savings be made on the back of translation costs.
DutchDe Europese Unie wil respect voor gepaste veiligheidsmaatregelen verzekeren, maar in geen enkel geval het leven van de mensen aan de grens bemoeilijken.
The European Union wishes to ensure adherence to the relevant security standards, but in no way to make life harder along the border.
DutchIn geen enkel geval mag het mogelijk zijn om door welke druk dan ook, tot zwangerschaponderbreking over te gaan buiten de wil van de vrouw om.
Under no circumstances whatsoever should it be possible to proceed with a termination, whatever the pressures to do so, without the consent of the woman.
DutchIn geen enkel geval kan uit mijn stemgedrag worden opgemaakt dat ik andere belangen diende dan die van mijn fractie.
For the rest, there has been no occasion on which my voting conduct might be interpreted as representing indirect interests or on which I have departed from the opinion of my group.
DutchHoe komt het trouwens dat de voorstellen uit het verslag-Watson uitsluitend over asielzoekers gaan en in geen enkel geval over de veiligheid van de Europese burger?
Why then do all the Watson report's proposals deal exclusively with asylum-seekers and none of them with the security of the citizens of European countries?
DutchWe zijn evenals de rapporteur van mening dat het gebruik van geneesmiddelen, voedingssupplementen, et cetera in geen enkel geval een gewoonte mag worden in de veevoeding.
Like the rapporteur, we believe that the use of drugs, nutritional supplements, and so on, should under no circumstances become a habit in animal feeding.
DutchDe politie-autoriteiten van alle drie landen hebben mij als rapporteur bevestigd dat in geen enkel geval activiteiten van de georganiseerde misdaad konden worden vastgesteld.
The police authorities of all three countries have confirmed to me as rapporteur that in no case could they establish the involvement of organized crime.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen enkel geval

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.