"in geen enkel opzicht" English translation

NL

"in geen enkel opzicht" in English

See the example sentences for the use of "in geen enkel opzicht" in context.

Similar translations for "in geen enkel opzicht" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
enkel noun
English
enkel adjective
enkel adverb
opzicht noun
géén adverb
English

Context sentences for "in geen enkel opzicht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat zal in geen enkel opzicht leiden tot sociale zekerheid voor de burgers.
There is no way that that would create any social security for the citizens.
DutchDe regeringen beschikken in geen enkel opzicht over de middelen om de crisis op te lossen.
The capacity of governments for confronting this crisis is totally non-existent.
DutchIn feite komen we onze in Kyoto aangegane energieverplichtingen in geen enkel opzicht na.
We are not in fact meeting our energy commitments under Kyoto at all.
DutchZij draagt in geen enkel opzicht bij tot verbetering van de werkgelegenheid.
It makes no contribution whatsoever to improving employment.
DutchDe schaal waarop de burger leeft is in geen enkel opzicht vergelijkbaar met die van de reus.
There is an enormous discrepancy between the citizen and the giant.
DutchMijn verslag brengt de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank in geen enkel opzicht in gevaar.
My report in no way threatens the independence of the European Central Bank.
DutchDeze voormalige Italiaanse gevangen verschillen in geen enkel opzicht van andere geïnterneerden.
These prisoners, these internees, are no different from the others.
DutchWij zijn vastbesloten dit werk voort te zetten en deze vastbeslotenheid laat in geen enkel opzicht na.
We are determined to continue this work and there is no weakening whatsoever of that determination.
DutchIerland steunt in geen enkel opzicht het gebruik van kernenergie.
Ireland in no way supports the use of nuclear energy.
DutchDit vormt in geen enkel opzicht een belemmering voor Doha, omdat het gaat om verschillende onderdelen van deze kwestie.
It in no way limits Doha for they are handling different parts of the issue.
DutchDeze openheid van de zeehavens rijmt echter in geen enkel opzicht met de gang van zaken rond de financiering.
The openness of seaports, though, bears no relation whatever to the system by which they are financed.
DutchIn geen enkel opzicht gaat men erop achteruit.
DutchWat de resultaten betreft geeft de situatie in de eurozone in geen enkel opzicht aanleiding om deze blancovolmacht aan de ECB te verstrekken.
In conclusion, nothing about the situation in the eurozone can justify this blank cheque for the ECB.
DutchWat de andere instellingen betreft, met inbegrip van het Parlement, heeft de Raad onze begroting in geen enkel opzicht geamendeerd.
In terms of the other institutions, including our own, there have been no amendments by the Council to our budget.
DutchAnderen waren in geen enkel opzicht overtuigend, behalve in het beeld dat zij achterlieten: verkeerde persoon, verkeerde tijd.
Others have convinced us of nothing else but the fact that they were the wrong people for the wrong job at the wrong time.
DutchDit compromis laat veel te wensen over en vormt in geen enkel opzicht de stap vooruit waarop we in de Europese Unie recht hebben.
This compromise is not satisfactory and is in no way a step forward as we have the right to expect in the European Union.
DutchArtikel 295 van het Verdrag stelt in feite dat het Verdrag in geen enkel opzicht invloed heeft op welk eigendomsrecht dan ook.
In fact, Article 295 of the Treaty says that nothing in the Treaty should have any impact on the ownership of whatever it may be.
DutchVanuit die optiek bekeken wijkt de ondertekende - maar nog niet geratificeerde - overeenkomst in geen enkel opzicht af van de vorige.
Looked at in this way, therefore, the agreement – signed but not yet ratified – is in no way different from the earlier one.
DutchZoals ik reeds eerder zei, loopt de visserijovereenkomst in geen enkel opzicht vooruit op het vraagstuk van de status van Westelijke Sahara.
As I stated earlier, the fisheries agreement does not in any way prejudice the issue of the status of Western Sahara.
DutchHet onderhavig verslag is een pak van hetzelfde laken en draagt in geen enkel opzicht bij aan de vermindering van het hongerprobleem in de wereld.
This report keeps to the standard formula and offers no positive suggestions to mitigate the global food problem.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen enkel opzicht

Do you want to translate into other languages? Have a look at our French-English dictionary.