"in geen enkele" English translation

NL

"in geen enkele" in English

See the example sentences for the use of "in geen enkele" in context.

Similar translations for "in geen enkele" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
enkele adjective
English
enkele numeral
English
géén adverb
English

Context sentences for "in geen enkele" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk kan hem vertellen dat er in geen enkele lidstaat kooibedden worden gebruikt.
If he does not know, I can tell him that there are no caged beds in any existing Member State.
DutchIn geen enkele marktorganisatie vind je een dergelijk, zo onbillijk mechanisme.
In no organization of the market is there a mechanism this unfair.
Dutch- Voorzitter, een politieke partij kan geen wapens dragen, dat komt in geen enkele democratie voor.
Mr President, ‘ A political party cannot bear arms; this exists in no democracy’.
DutchEen dergelijke rol mag dan ook in geen enkele fase van de wetgevingsprocedure ontbreken.
But this role must be performed throughout the legislative process.
DutchZij horen nergens thuis, in geen enkele maatschappij, en naar ik hoop ook niet in dit Parlement!
They have no place anywhere, not in any society, and, I hope, not in this House either!
DutchIn geen enkele bilaterale overeenkomst is het de armste partner die de voorwaarden bepaalt.
Yet, in all bilateral agreements, it is not the poorest partner who dictates the conditions.
DutchIn geen enkele verordening wordt toegestaan wat hier is gebeurd.
What has happened here is not permitted under any order in connection with feedingstuffs.
DutchToch hebben wij hier een abnormale situatie, die bij mijn weten in geen enkele andere lidstaat bestaat.
And yet we have this anomaly which I do not believe occurs in other Member States.
DutchIn geen enkele van de ingediende resoluties heeft men het aangedurfd daar iets over te zeggen.
None of the motions tabled has the courage to refer to this problem.
DutchOns Reglement voorziet echter in geen enkele motie van orde.
Our Rules of Procedure do not admit any points of order at this juncture.
DutchHet mag in geen enkele luchthaven slechter worden dan het nu is.
The situation must not be worse than it is at present at any airport.
DutchDie stijging staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot de bevolkingsgroei in het land.
This is an increase which is out of all proportion with the demographic development of the country.
DutchEchter, in geen enkele lidstaat schijnt men dit percentage te halen door gebrek aan inspecteurs.
However, it seems that none of the Member States meets this figure due to a lack of inspectors.
DutchIn geen enkele resolutie van de VN wordt opgeroepen tot geweld.
None of the UN resolutions provides for this sort of use of force.
Dutch♫ ♫ Vanop de lange afstand kan ik in geen enkele bluesclub zingen.
♫ Am I to break into the song like the blues man or troubadour.
DutchWelnu, dat zou men in geen enkele andere industriële sector dulden.
This would not be tolerated in any other industry, I maintain.
DutchDat staat toch in geen enkele verhouding met waar het hier om draait.
I see that is quite disproportionate to the matter in hand.
DutchIn geen enkele lidstaat wordt de geloofsovertuiging van de houder van de identiteitskaart vermeld op die kaart.
In no Member State is the religion of an identity card holder mentioned on the card.
DutchIn geen enkele lidstaat wordt zo veel begrotingsgeld niet gebruikt.
There is no such massive degree of underutilisation in the administration of any Member State's budget.
DutchDit geldt eveneens voor kooibedden, die in geen enkele lidstaat deel zouden mogen uitmaken van het beleid.
That includes such things as caged beds, which should not be a part of any country's policy.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen enkele

Have a look at the English-Danish dictionary by bab.la.