"in geen geval" English translation

NL

"in geen geval" in English

NL in geen geval
volume_up
{adverb}

in geen geval (also: geenszins, op geen enkele wijze)
Het moet om inkomstenneutrale instrumenten gaan en in geen geval om verhoging van de belastingdruk.
These instruments should be tax neutral, not a means of increasing the tax burden.
Het Witboek is in geen geval een reactie op de een of andere crisis.
The White Paper is by no means an answer to any of the crises.
(Gelach) Feminisme is niet dood, in geen geval.
(Laughter) Feminism is not dead, by no means.
in geen geval (also: geenszins, op geen enkele wijze)
We mogen de kwestie van de aansprakelijkheid in geen geval afschuiven op de boeren.
There is no way the question of liability should be left to the farmers to resolve.
Het mag in geen geval gezien worden als een goedkeuring van de politieke situatie.
It may in no way be seen as approval of the political situation.
Het is in geen geval mogelijk het grensgebied te laten samenvallen met etnische grenzen.
In no way, however, is it possible to equate local border areas with ethnic boundaries.
Daarom mag dit financieel kader in geen geval nog verder worden verminderd.
For that reason, the allocation must not, on any account, be reduced further still.
De verbetering van de veiligheid in Europa blijft natuurlijk een prioriteit, maar mag in geen geval ten koste gaan van de burgerlijke vrijheden.
The strengthening of security in Europe does indeed remain a priority, yet it must not on any account be strengthened at the expense of civil liberties.
Wij mogen ons in geen geval schuldig maken aan een dergelijke wapenleverantie.
We, in all events, should not render ourselves guilty of this arms supply.
Wij mogen in geen geval alle externe kosten op de vervoerssector afwentelen.
A trend that must be avoided is that of passing on to the transport operators all the external costs.
Ik wil u in alle openheid ook duidelijk zeggen dat wij deze doelstelling in geen geval zullen bereiken met MOP IV.
I would also like to say to you clearly and in all honesty that we will not meet that objective at all with MAGP IV.

Similar translations for "in geen geval" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
geval noun
gevallen verb
English
géén adverb
English

Context sentences for "in geen geval" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn geen geval kan ik instemmen met een centraal compensatiefonds op EU-niveau.
Under no circumstances can I agree to a central compensation fund at an EU level.
DutchWij mogen echter in geen geval toestaan dat onze grenzen extern worden beheerd.
We must not, however, in any instance allow our borders to be controlled externally.
DutchIk zal in geen geval toestaan dat de parlementsleden onder elkaar debatteren.
Under no circumstances shall I allow Members to enter into debate among themselves.
DutchEen fusie of een overname mag in geen geval strijdig zijn met het EU-concurrentierecht.
On no account, however, must a merger or acquisition infringe EU competition law.
DutchWij willen in geen geval een Europa met verschillende snelheden of koplopers.
Of course we do not want a Europe of varying speeds, nor pioneering groups.
DutchHet moet ook duidelijk zijn dat economische criteria in geen geval mee mogen wegen.
It must also be clear that under no circumstances may economic criteria come into play.
DutchDaarom ben ik van mening dat wij Europeanen Macau in geen geval mogen verwaarlozen.
That is why I am of the view that we Europeans must never abandon Macao.
DutchDat evenwicht moeten we instandhouden en dat mag in geen geval verstoord worden.
So we should maintain this balance here and certainly not abandon it.
DutchZwangerschap mag in geen geval tot discriminatie van de vrouw leiden.
In no circumstances must pregnancy be a cause for discrimination against women.
DutchEen dergelijke benadering bevordert in geen geval het vertrouwen en de goede samenwerking.
An approach of this kind will do nothing to foster trust and good cooperation.
DutchDe politieke oplossing kan echter in geen geval in de opsplitsing van Kosovo bestaan.
But the political solution must on no account be the partition of Kosovo.
DutchDit is een van de grootste problemen, iets wat de burgers in geen geval kunnen accepteren.
This is one of the more blatant problems our citizens simply will not condone.
DutchDeze omschakelingsmaatregelen mogen in geen geval tot concurrentievervalsing leiden.
These diversification measures must not in any case produce a distortion of competition.
DutchDe Unie mag in geen geval haar aanpak van de klimaatverandering laten versloffen.
The Union should not take a single step backwards in terms of its policy on climate change.
DutchEr zijn ook enkele amendementen die in geen geval gesteund mogen worden.
There are, however, some which cannot be supported under any circumstances.
DutchEn daarom kunnen wij in geen geval toestaan dat dergelijke gevangenissen in Europa bestaan.
Under no circumstances can we therefore allow such prisons to exist in Europe.
DutchDat gaat zo niet en dat kunnen we ons in geen geval over onze kant laten gaan!
That is not on, and under no circumstances can we can put up with it!
DutchDe liberalisering van de sector mag deze aansluiting in geen geval in de weg staan.
The liberalisation of this sector must under no circumstances be an obstacle to this access.
DutchIn geen geval mag dit onze volkeren en samenlevingen van elkaar scheiden.
These memories should not and must not under any circumstances divide nations and peoples.
DutchEr is in geen geval sprake van een volledige herziening van het programma.
In no sense is there the intention of revising the programme overall.