"in geen van" English translation

NL

"in geen van" in English

See the example sentences for the use of "in geen van" in context.

Similar translations for "in geen van" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
van adverb
English
van preposition
géén adverb
English

Context sentences for "in geen van" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij mogen in geen van onze lidstaten de historische omgeving ooit verwaarlozen.
We must never neglect the historic environment in all our countries.
DutchOverigens zijn in geen van die gevallen straffen opgelegd aan de mannen die betrokken waren bij het overspel.
In none of these cases have any of the men involved in the adultery been punished.
DutchDit is erg belangrijk omdat dit inzicht in geen van de aparte Wikipedia-pagina's zat.
So this is really important because this is an insight that was not contained within any one Wikipedia page.
DutchIn geen van die gevallen kwam het succes uit de lucht vallen.
Let us observe the peace processes in the Middle East and Ireland.
DutchEr wordt gesproken van het democratisch tekort maar in geen van de voorstellen wordt dit probleem aangepakt.
There is talk of lack of democracy, but none of the proposals addresses it.
DutchIn geen van deze zaken is het tot nog toe tot een uitspraak gekomen.
None of these cases has, as yet, come to a conclusion.
DutchZe worden in ieder geval in geen van onze teksten uitgesloten.
At any rate, they are not excluded by any of our texts.
DutchIn geen van beide gevallen hebben wij aan de bedragen gesleuteld.
In both cases we have not changed any figures.
DutchDe proef werd met succes doorstaan: in geen van de deelnemende landen lagen de wachttijden hoger dan in normale omstandigheden.
The test was conclusive and in all participating States, queues were of normal length.
DutchIn geen van de documenten die ik u heb genoemd, staat ook maar iets over concrete zaken die u wilt gaan doen.
None of the documents which I mentioned to you include anything about what specifically you are going to do.
DutchToch gaat het in geen van die gevallen om een echt handelsgeschil en had men het probleem door bemiddeling moeten kunnen oplossen.
Yet, none of these cases are intrinsically trade disputes and ought to have simply been mediated.
DutchIn geen van beide gevallen was er echter enig bewijs dat het overlijden te wijten was aan de consumptie van " energy drinks ".
In neither case, however, was there any evidence that the consumption of energy drinks was the cause of death.
DutchZe speelt in geen van de crises een rol.
It carries no weight in any of these crises.
DutchHet Parlement heeft in geen van beide gevallen de bevoegdheid om rechtstreeks wijzigingen aan te brengen in de voorstellen van de Commissie.
Parliament is not entitled to make direct changes to the Commission’ s proposals in either of these cases.
DutchIn geen van beide landen bestaat er werkelijk persvrijheid, en de politieke oppositie bevindt zich ergens tussen de leiband en het verbod.
There is no real freedom of the press in either country and political opposition is either stifled or banned.
DutchDat staat in geen van deze boeken.
DutchWaarom is in geen van de Europese media aandacht besteed aan de vele ernstige debatarrangementen naar aanleiding van de Top van Göteborg?
Why, in general, have no European media covered the many serious debates arranged in connection with the Göteborg Summit?
DutchZij willen dat in geen van de lidstaten en in geen enkele vorm, plantaardige vetten worden toegevoegd aan een product dat de naam chocolade draagt.
They do not want to see the addition of vegetable fats anywhere, in any Member State, in any form, for anything called chocolate.
DutchWat ik bedoel, geachte afgevaardigden, is dat ik in geen van die gevallen de kwestie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie heb veronachtzaamd.
I would like to say, ladies and gentlemen, that in no way have I ignored the issue of renewable energy and energy efficiency.
DutchInteressant is natuurlijk dat Cyrus een goede Iraniër is met een totaal andere verzameling goden die in geen van deze teksten worden genoemd.
Because interestingly, of course, Cyrus is a good Iranian with a totally different set of gods who are not mentioned in any of these texts.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen van

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.