"in geen verhouding" English translation

NL

"in geen verhouding" in English

See the example sentences for the use of "in geen verhouding" in context.

Similar translations for "in geen verhouding" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
verhouding noun
géén adverb
English

Context sentences for "in geen verhouding" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe staan meestal in geen verhouding tot de milieukosten of andere externe kosten.
They generally bear no relation to the environmental costs or to other external costs.
DutchDat bedrag staat natuurlijk in geen verhouding tot de 7 miljard dollar die de IFOR-operatie kost.
That amount contrasts, of course, with the US $7 bn which the IFOR operation is costing.
DutchMaar de feitelijke maatregelen staan in geen verhouding tot al het gepraat.
But the real action bears no relation to all the talk.
DutchDe omvang van het personeelsbestand staat immers in geen verhouding tot het belang van de activiteiten van ECHO.
The number of ECHO's staff is not proportional to the importance of its work.
DutchDe verdeling van de taken in Europa staat in geen verhouding tot de grootte en het welvaartsniveau van de lidstaten.
Responsibilities in Europe are unfairly distributed in relation both to the Member States'size and prosperity.
DutchVergeleken met het Europees Parlement is dat veel, maar het staat in geen verhouding tot het belang van het agendapunt.
That is a long time in comparison with the European Parliament, but was out of all proportion to the matter on the agenda.
DutchBij dit schadeloosstellingssysteem zonder aansprakelijkheid staat het maximum in geen verhouding tot de omvang van de werkelijke schade.
It is a compensation system with no liability, which sets a ceiling unrelated to the extent of actual damages suffered.
DutchDe schade in de ontwikkelingslanden staat in geen verhouding tot het profijt op de interne markt en het profijt voor de consument.
The damage to the developing countries is disproportionate to the profit on the internal market and the profit to the consumer.
DutchOmdat de aan elektronische handtekeningen verbonden kosten in geen verhouding staan tot de besparingen die hier gerealiseerd kunnen worden.
While it is true that electronic signatures come at a cost, this is relatively insignificant compared to the potential savings.
DutchWij betalen tenslotte 57 procent van de begroting; de lidstaten 22 procent en dat staat in geen verhouding tot ons medebeslissingsrecht.
After all, we are paying 57 % of the budget; the Member States 22 %, and this is completely disproportionate to our right to have a say.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit voorstel is buitengewoon onrechtvaardig, het is tegen de verkeerde personen gericht en staat in geen verhouding tot het vergrijp.
Mr President, ladies and gentlemen, this proposal is seriously unfair, poorly thought out and out of all proportion.
DutchHet is van belang erop te wijzen dat een dergelijke vrijstelling, als die op deze wijze zou worden vormgegeven, in geen verhouding staat tot hetgeen men beoogt te bereiken.
Furthermore, there are serious doubts as to whether such an exemption could even be effectively put into practice.
DutchIk vind dit in geen verhouding staan tot de ernst van de problemen en vind dat het geld dat waarschijnlijk met deze onderneming gemoeid is, beter elders kan worden besteed.
I do not see that this is proportionate to the issues and that the funds likely to be used in this venture would be better used elsewhere.
DutchDe doelstellingen en de administratieve vereisten van de MED-programma's stonden in geen verhouding tot de menselijke hulpbronnen die de Commissie ter beschikking had.
The aims and the administrative requirements of MED programmes were not in line with the human resources that the Commission had at its disposal.
DutchHet goedkeuren van deze twee amendementen zou ernstige gevolgen hebben voor Portugal, daar de baten van die voorstellen in geen verhouding staan tot de kosten.
Adopting these two amendments would have serious repercussions for Portugal, given the disproportionate costs involved in relation to the benefits gained.
DutchMijnheer de Voorzitter, erkent de Raad dat de kosten die Ierland moet betalen voor maritieme controle in geen verhouding staan tot de grootte van ons land en onze bevolking?
Mr President, would the Council accept that the cost of maritime surveillance to Ireland is totally disproportionate to our size and population.
DutchHet feit dat er slechts één enkele verwijzing naar het zevende kaderprogramma is opgenomen, staat in geen verhouding tot het belang van het programma voor groei en werkgelegenheid.
The passing reference to the Seventh Framework Programme is not commensurate with the importance of this programme for growth and employment.
DutchMet dit machtsvertoon mag dan voor het moment een binnenlands-politiek effect zijn geboekt, maar dat staat in geen verhouding tot de eigen ingegooide glazen op buitenlands-politiek vlak.
A show of strength may achieve the desired domestic effect for the moment, but this will be far outweighed by the damage it will cause at international level.
DutchDe Commissie en de lidstaten creëren voor het beheren van de structuurfondsen een bureaucratie die in geen verhouding staat tot de omvang van de beschikbare middelen.
The Commission and the Member States are applying a bureaucratic system to the administration of the Structural Funds that is out of all proportion to the amounts of money that need to be spent.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen verhouding

More translations in the English-French dictionary.