"in geen verhouding tot" English translation

NL

"in geen verhouding tot" in English

See the example sentences for the use of "in geen verhouding tot" in context.

Similar translations for "in geen verhouding tot" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
verhouding noun
tot preposition
géén adverb
English

Context sentences for "in geen verhouding tot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe staan meestal in geen verhouding tot de milieukosten of andere externe kosten.
They generally bear no relation to the environmental costs or to other external costs.
DutchDat bedrag staat natuurlijk in geen verhouding tot de 7 miljard dollar die de IFOR-operatie kost.
That amount contrasts, of course, with the US $7 bn which the IFOR operation is costing.
DutchMaar de feitelijke maatregelen staan in geen verhouding tot al het gepraat.
But the real action bears no relation to all the talk.
DutchDe omvang van het personeelsbestand staat immers in geen verhouding tot het belang van de activiteiten van ECHO.
The number of ECHO's staff is not proportional to the importance of its work.
DutchDe verdeling van de taken in Europa staat in geen verhouding tot de grootte en het welvaartsniveau van de lidstaten.
Responsibilities in Europe are unfairly distributed in relation both to the Member States'size and prosperity.
DutchVergeleken met het Europees Parlement is dat veel, maar het staat in geen verhouding tot het belang van het agendapunt.
That is a long time in comparison with the European Parliament, but was out of all proportion to the matter on the agenda.
DutchBij dit schadeloosstellingssysteem zonder aansprakelijkheid staat het maximum in geen verhouding tot de omvang van de werkelijke schade.
It is a compensation system with no liability, which sets a ceiling unrelated to the extent of actual damages suffered.
DutchDe schade in de ontwikkelingslanden staat in geen verhouding tot het profijt op de interne markt en het profijt voor de consument.
The damage to the developing countries is disproportionate to the profit on the internal market and the profit to the consumer.
DutchWij betalen tenslotte 57 procent van de begroting; de lidstaten 22 procent en dat staat in geen verhouding tot ons medebeslissingsrecht.
After all, we are paying 57 % of the budget; the Member States 22 %, and this is completely disproportionate to our right to have a say.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit voorstel is buitengewoon onrechtvaardig, het is tegen de verkeerde personen gericht en staat in geen verhouding tot het vergrijp.
Mr President, ladies and gentlemen, this proposal is seriously unfair, poorly thought out and out of all proportion.
DutchDe doelstellingen en de administratieve vereisten van de MED-programma's stonden in geen verhouding tot de menselijke hulpbronnen die de Commissie ter beschikking had.
The aims and the administrative requirements of MED programmes were not in line with the human resources that the Commission had at its disposal.
DutchHet feit dat er slechts één enkele verwijzing naar het zevende kaderprogramma is opgenomen, staat in geen verhouding tot het belang van het programma voor groei en werkgelegenheid.
The passing reference to the Seventh Framework Programme is not commensurate with the importance of this programme for growth and employment.
DutchMet dit machtsvertoon mag dan voor het moment een binnenlands-politiek effect zijn geboekt, maar dat staat in geen verhouding tot de eigen ingegooide glazen op buitenlands-politiek vlak.
A show of strength may achieve the desired domestic effect for the moment, but this will be far outweighed by the damage it will cause at international level.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen verhouding tot

Have a look at the Thai-English dictionary by bab.la.