"in gelijke mate" English translation

NL

"in gelijke mate" in English

See the example sentences for the use of "in gelijke mate" in context.

Similar translations for "in gelijke mate" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gelijke adjective
English
gelijk adjective
gelijk adverb
mate noun

Context sentences for "in gelijke mate" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
It should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
DutchDat geldt in gelijke mate voor elke toetredingskandidaat, dus ook voor Turkije.
This applies equally to all candidate countries, and so it also applies to Turkey.
DutchDe marktordening voor bananen geldt voor alle vijftien lidstaten in gelijke mate.
The banana market organisation applies equally to all fifteen Member States.
DutchDie zijn immers helemaal niet in gelijke mate ontwikkeld en ondersteund.
These two are by no means developed and subsidized to the same extent.
DutchMijnheer de Voorzitter, toen de tsunami kwam, werden arm en rijk in gelijke mate getroffen.
Mr President, when the tsunami came, rich and poor alike were affected.
DutchDemocratie werkt alleen wanneer allen - vrouwen en mannen - daarin in gelijke mate participeren.
Democracy works only when everyone is involved, and that means women and men equally.
DutchOok kritische stemmen over het Verdrag moeten in gelijke mate kunnen worden gehoord.
An equal amount must be spent on critical media coverage.
DutchIs de controle overal even streng en worden gebreken overal in gelijke mate bestraft?
Do they all carry out equally careful checks; in the event of defects do they all draw equally stringent conclusions?
DutchNog meer Afrikaanse landen onder de Sahara en andere plaatsen in de wereld worden in gelijke mate getroffen.
Other countries in sub-Saharan Africa and indeed elsewhere in the world are similarly afflicted.
DutchDe vrijheid die Europa begin mei 1945 terugkreeg, was er evenwel niet voor iedereen in gelijke mate.
The restored freedom at the start of May 1945, however, was not enjoyed in equal measure throughout Europe.
DutchZe worden in de hele Unie in gelijke mate vervolgd.
They will be pursued right across the EU, and in like manner.
DutchDe toekomst van Europa is een zaak die ons allen in gelijke mate aangaat: jongeren en ouderen, mannen en vrouwen.
The future of Europe is our common problem, equally important for the young and the elderly, for men and women.
DutchAls Europeanen moeten wij in dit conflict neutraal blijven en beide zijden in gelijke mate bij hun inspanningen ondersteunen.
As Europeans, we must remain neutral in this conflict and support both sides equally in their efforts.
DutchDe gevolgen van de inkrimping van de landbouwbegroting kunnen niet in gelijke mate door alle landbouwers worden gedragen.
It is not possible for all farmers to pay in equal measure for the reduction in the budget for agriculture.
DutchIk persoonlijk, en het grootste deel van mijn fractie met mij, vind dat op beide aspecten in gelijke mate zou moeten worden gewezen.
I personally, and the majority of my group, believe that both aspects should be supported equally.
DutchHet communisme en het nazisme hebben als totalitaire regimes de bloedige twintigste eeuw in gelijke mate getekend.
Communism and Nazism were two totalitarian regimes that contributed equally to the bloody history of the 20th century.
DutchMen kan met talrijke voorbeelden aantonen dat hetgeen voor Cuba geldt, niet in gelijke mate voor andere landen geldt.
There are plenty of examples to show that what applies to Cuba does not apply in equal measure to many other countries.
DutchWij vinden het zeer belangrijk dat in alle landen van de Europese Unie dit voorstel in gelijke mate wordt uitgevoerd.
We think it is most important to have this proposal acted on in the same way in all the countries of the European Union.
DutchHet belangrijkste streven binnen dit project is ervoor te zorgen dat de moderne technologie overal in gelijke mate wordt toegepast.
Reducing inequality in terms of the use of modern technology is most probably this project's most important aim.
DutchVoor de bestrijding van de criminaliteit zijn repressie en preventie in gelijke mate nodig en dat geldt ook voor de georganiseerde criminaliteit.
Repression and prevention are two equally valid means of combating crime, including organised crime.

Other dictionary words

Dutch
  • in gelijke mate

Translations into more languages in the bab.la English-Japanese dictionary.