"in geringe mate" English translation

NL

"in geringe mate" in English

See the example sentences for the use of "in geringe mate" in context.

Similar translations for "in geringe mate" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geringe adjective
mate noun

Context sentences for "in geringe mate" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet Verdrag van Nice lost de genoemde problemen slechts in geringe mate op.
The Treaty of Nice has not resolved many of these issues.
DutchDe reden daarvan is dat velen hun beloften slechts in geringe mate of helemaal niet zijn nagekomen.
Massive withdrawal of commitments, and little or nothing in the way of sustained new commitments, explain this.
DutchGevist wordt op soorten vis die niet of slechts in geringe mate voor menselijke consumptie worden gebruikt.
Target species are usually fish which do not serve direct human consumption or are only used to a limited degree for this purpose.
DutchDe mogelijkheden van warmtekrachtkoppeling voor de opwekking van elektriciteit worden op dit ogenblik in Europa slechts in geringe mate gebruikt.
However, only limited use has so far been made of CHP's potential for electricity generation in Europe.
DutchMocht de groei echter niet of slechts in geringe mate doorzetten, dan zal het zeer moeilijk worden deze beloften na te komen.
However, if the economic recovery were not confirmed or were poor, it would be extremely difficult to fulfil these commitments.
DutchTen tweede vindt men nu verontreinigende stoffen in drinkwater die vijftien jaar geleden niet bestonden of die toen slechts in geringe mate aanwezig waren.
Secondly, we now find pollutants in drinking water which did not exist 15 years ago, or were present only in very small quantities.
DutchAls u ons hier nu vertelt dat de grenswaarden slechts in geringe mate zijn overschreden, moet ik u vragen: houdt u ons nu voor volkomen achterlijk?
So, if you 're trying to tell us now that the limit values were only slightly exceeded, I have to ask you whether you think we are absolutely stupid.
DutchWat het milieu betreft, gaat het meeste geld tot nu toe naar watervoorzienings- en waterzuiveringsprojecten en in geringe mate naar afvalverwijdering.
As far as the environment is concerned, financing has continued to concentrate on water supply and treatment projects and, to a lesser extent, on waste treatment.
DutchHet feit dat op dat beleid tot nu toe slechts in geringe mate democratische controle door het Europees Parlement kon plaatsvinden, is immers altijd al onderwerp van kritiek geweest.
When, as was formerly the case, the European Parliament ’ s democratic control did not extend to trade policy, that gave rise to constant criticism.
DutchHet zijn er niet veel, zij zijn niet te wijten aan de verschillen in loonkosten, of slechts in geringe mate, en er is vrijwel geen link met de stijging van de werkloosheid in onze landen.
It is not so widespread, it is not due to differences in wage costs, or hardly at all, and it has virtually no link with the growth in unemployment in our countries.

Other dictionary words

Dutch
  • in geringe mate

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.