"in geslaagd zijn" English translation

NL

"in geslaagd zijn" in English

See the example sentences for the use of "in geslaagd zijn" in context.

Similar translations for "in geslaagd zijn" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geslaagd verb
slagen verb
English
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in geslaagd zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is goed dat we er opnieuw in geslaagd zijn hun deelname aan de PPV te voorkomen.
It is a good thing that we once again managed to keep them away from the JPA.
DutchIk erken dat we er niet in geslaagd zijn het afgesproken tijdschema aan te houden.
I recognise that the planned timetable has not been adhered to.
DutchDe tijd zal ons leren of wij daar ook werkelijk in geslaagd zijn.
The truth is that only time will tell whether we have achieved that or not.
DutchIk denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn, en dat dat een kernpunt is van deze begroting.
I think that we have been very successful and that that is a focal point of this budget.
DutchIk vrees dat wij daar tot op heden niet in geslaagd zijn.
I am afraid we have not been able so far to identify any such possibility.
DutchIk betreur het dat we er niet in geslaagd zijn om in dit Parlement met verantwoordelijkheidsbesef te handelen.
I regret that we have not managed to exercise our parliamentary responsibility.
DutchIk geloof echter niet dat we hier 100% in geslaagd zijn.
I am not sure, however, that we have entirely avoided confused thinking.
DutchIk zal niet zeggen dat we daar voor honderd procent in geslaagd zijn, maar we zijn een aardig eind op de goede weg.
I will not say that we have succeeded fully, but we have made a fair bit of progress.
DutchIk betreur het ook dat we er niet in geslaagd zijn om een overeenkomst te bereiken over uitzendbureaus.
I also regret that we did not succeed in reaching an agreement on the matter of staffing companies.
DutchIk ben blij dat we er met dit debat in geslaagd zijn de maritieme sector onder de aandacht te brengen.
I am pleased that in this discussion, we have succeeded in raising the profile of the maritime sector.
DutchTot mijn spijt moet ik toegeven dat wij er tot nu toe niet in geslaagd zijn om de woorden in daden om te zetten.
Indeed, I am very sorry to say that we have not yet succeeded in progressing from words to deeds.
DutchZeker is in ieder geval dat de ordediensten er aanvankelijk niet in geslaagd zijn het geweld te bedwingen.
What is certain is that at first the forces of law and order did not succeed in putting an end to the violence.
DutchIk wil de diensten danken omdat zij er uiteindelijk in geslaagd zijn de details in verband met dit agendapunt correct weer te geven.
May I thank the services for finally getting the details of this agenda item correct.
DutchIk denk dat we daar met elkaar in geslaagd zijn.
I think that, between us, we have succeeded in this.
DutchEuropa is er welbeschouwd niet in geslaagd zijn instellingen zodanig te veranderen dat het dichter bij de burger is komen te staan.
The truth is that Europe has not managed to change its institutions to get closer to the citizens.
DutchToch geloof ik dat we er tijdens de trialogen tot nu toe in geslaagd zijn op overtuigende wijze onze standpunten naar voren te brengen.
But my belief is that, so far, we have managed in an assertive way to put across our points of view.
DutchDaaruit blijkt duidelijk dat wij er niet in geslaagd zijn het Parlement zelfs maar minimaal te informeren.
But zero remains zero and gives clear expression to the fact that we have failed to give Parliament even the minimum of information.
DutchIk ben vandaag heel tevreden dat wij er tijdens de Europese Raad van Berlijn in geslaagd zijn deze uitdaging met succes af te ronden.
Today, I am extremely pleased that the Berlin European Council was able to successfully meet this challenge.
DutchHet is een aanklacht die gericht is tegen de lid-staten en de Commissie dat wij er niet in geslaagd zijn om onze schepen veiliger te maken.
It is an indictment of the Member States and the Commission that we were unable to make our boats safer.
DutchWaar wij niet in geslaagd zijn is, is het creëren van een situatie waarin dergelijke humanitaire hulp helemaal niet meer nodig is.
What we have not done is to increase our ability to make that humanitarian assistance unnecessary in the first place.

Other dictionary words

Dutch
  • in geslaagd zijn

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Indonesian dictionary.