"in gesprek te gaan" English translation

NL

"in gesprek te gaan" in English

See the example sentences for the use of "in gesprek te gaan" in context.

Similar translations for "in gesprek te gaan" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gesprek noun
te adverb
te preposition
gaan verb
gaan
English
adverb
English

Context sentences for "in gesprek te gaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Commissie is in ieder geval bereid over deze kwestie in gesprek te gaan met de vervoerders.
In any case, the Commission is willing to enter into dialogue with the carriers on this matter.
DutchHet zou toch mogelijk moeten zijn om over een beperkt aantal voor ons wezenlijke punten met de Raad in gesprek te gaan.
It should be possible, though, to enter into a dialogue with the Council on a limited number of points that we regard as essential.
DutchDit leidde deze week tot de dringende oproep van protestantse kerkleiders aan Loekatsjenko te interveniëren en met hen in gesprek te gaan.
This led this week to an urgent appeal by the Protestant church leaders to Lukashenko to intervene and to enter into a dialogue with them.
DutchHet stelt ons als ondernemer in staat dingen te testen, naar de markt te gaan, in gesprek te gaan met mensen, te luisteren, iets aan te passen en terug te gaan.
It allows us to test things as an entrepreneur, to go to market, to be in conversation with people, listen, refine something and go back.
DutchWelke initiatieven denkt de Raad te nemen om het vredesproces in Turkije nieuw leven in te blazen, en belangrijker nog, met welke partijen denkt hij in gesprek te gaan?
What steps does the Council intend to take to get the peace process in Turkey back on the rails and, in particular, who will be involved in the discussions?
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil de minister bedanken voor zijn bereidheid om elk Vragenuur met het Parlement in gesprek te gaan en voor zijn gedeeltelijke antwoord op mijn vraag.
Mr President, I wish to put on record my thanks to the Minister for his willingness to engage with Parliament every Question Time and for his part-answer to my question.
DutchIs de commissaris bereid in gesprek te gaan met al die vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en politieke partijen in Spanje die tegen de voor deze hulp gekozen procedure zijn?
Would you be prepared, Commissioner, to meet with representatives of the consumers and of the political parties in Spain who are opposed to the procedure chosen to deliver this aid?

Other dictionary words

Dutch
  • in gesprek te gaan

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.