"in getallen" English translation

NL

"in getallen" in English

See the example sentences for the use of "in getallen" in context.

Similar translations for "in getallen" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
getallen- adjective
English
tal noun

Context sentences for "in getallen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNu, in snaartheorie, zijn alle getallen reflecties van de manier waarop snaren kunnen trillen.
Now in string theory, all the numbers are reflections of the way strings can vibrate.
DutchMaar één van hen heeft toevallig wellicht twee getallen in de juiste volgorde gezet.
But one of them, by luck, may put two numbers in the right order.
DutchWanneer je de getallen in een rekenmachine stopt, kom je nullen te kort.
When you run the numbers on a calculator, you run out of noughts.
DutchOm armoede te meten en in getallen uit te drukken hebben we nauwkeurig gedefinieerde indicatoren nodig.
In order to measure and quantify poverty, we need precisely defined indicators.
DutchDeze zijn echter niet in getallen uitgedrukt, en de kosten evenmin, terwijl die wel degelijk ter zake doen.
These have not been quantified; nor have the costs, which could be significant.
DutchIk vul elke week zes getallen in waarvan er nooit één uitkomt.
I choose six numbers every week and none of them ever comes up.
DutchAls ik de getallen goed in mijn hoofd heb, zitten we nu nog niet eens aan de 6%, hoogstens aan 5,4%.
At present, if I remember the figures correctly, we are not yet even quite at 6 %, but at 5.4 %.
DutchDit is een fonetische code, een geheugenapparaat dat ik gebruik, dat me in staat stelt getallen in woorden te wijzigen.
This is a phonetic code, a mnemonic device that I use, that allows me to convert numbers into words.
DutchIn getallen gaat het om een belangrijke vooruitgang: een dertigtal nieuwe beleidsonderdelen zal onder dit type besluitvorming vallen.
This is a quantitatively important step forwards because it has brought 30 or so new chapters under this umbrella.
DutchWe zijn heel goed in kleine getallen.
DutchIk heb altijd geloofd in getallen.
DutchIn getallen uitgedrukt hebben we het over minstens een vijfde van alle vrouwen in de EU, volgens enkele recente onderzoeken zelfs over een derde.
In terms of figures, we are talking about at least one-fifth of all women in the EU, with some studies currently putting the true figure as high as one-third.
DutchWanneer men hierover in getallen spreekt en het tijdstip inderdaad iets is vervroegd, dan kan dat eerder tot irritatie dan tot enthousiasme leiden.
If this issue is discussed in terms of figures - and it is indeed rather too soon to do that - the outcome is more likely to be frustration than enthusiasm.
DutchWe kunnen niet anders dan ons best doen om dit ideaal dichterbij te brengen, en deze Commissie heeft vijf jaar om maatregelen te nemen die in getallen kunnen worden uitgedrukt.
We can but do our best to come closer to the ideal, and this Commission has five years to take action, which must be quantifiable.
DutchDat is voor ons een prioriteit die niet alleen vertaald moet worden in getallen in een begroting, maar ook in professionele werkzaamheden van de ad-hocdiensten van het Parlement.
We see this as a priority that should not only be reflected in figures in the budget, but in good professional work by the ad hoc Parliament services.
DutchHierdoor zouden er zeer merkwaardige verkeersborden met bizarre getallen verschijnen in het Verenigd Koninkrijk wanneer de snelheidslimieten worden omgezet van km/u naar mijlen per uur.
This would lead to very peculiar road signs in the UK resulting in bizarre figures when speed limits are converted from Km/ h to miles per hour.
DutchVijftien procent: als dit percentage wordt uitgedrukt in absolute getallen spreken wij bij een jaarlijks communautair BBP van rond 900 miljard euro over bedragen van zo'n 125 à 130 miljard euro.
Looked at in terms of actual figures, 15 % of the EU's GDP of about EUR 900 billion per annum amounts to EUR 125 to EUR 130 billion, not a small sum by any means.

Other dictionary words

Dutch
  • in getallen

Search for more words in the Arabic-English dictionary.