"in gevaar gebracht" English translation

NL

"in gevaar gebracht" in English

See the example sentences for the use of "in gevaar gebracht" in context.

Similar translations for "in gevaar gebracht" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gevaar noun
gebracht verb
English
brengen verb

Context sentences for "in gevaar gebracht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit over het geheel genomen succesvolle proces wordt nu dus in gevaar gebracht.
In short, a generally successful process is now being placed in extreme jeopardy.
DutchHierdoor wordt de geloofwaardigheid van de Europese Unie op dit terrein in gevaar gebracht.
As a result, the European Union’ s credibility in this area has been compromised.
DutchOp die wijze wordt de stabiliteit van de markten niet in gevaar gebracht.
This will ensure that the stability of the markets will not be threatened.
DutchFundamentele rechten en vrijheden worden niet zeldzaam in gevaar gebracht.
Fundamental rights and freedoms are not infrequently called in question.
DutchDe veiligheid van het personeel dat humanitaire hulp verleent is ernstig in gevaar gebracht.
The security of staff engaged in humanitarian assistance has been severely compromised.
DutchOp die manier wordt een grondrecht van de Europese burgers in gevaar gebracht.
Thus, a fundamental right of European citizens is now at risk.
DutchOp dit moment wordt de groei onder meer in gevaar gebracht door de ontwikkeling van de olieprijs.
One factor currently endangering growth is the development of oil prices.
DutchDe doeltreffendheid van OLAF wordt in gevaar gebracht door een tekort aan personeel.
OLAF's efficiency is being threatened by a lack of staff.
DutchWij dachten dat onze vrijheid in gevaar gebracht werd door het Oostenrijk van de heer Haider.
We thought Mr Haider's Austria was endangering our freedom.
DutchOp die manier worden immers geen nieuwe banen gecreëerd, maar worden bestaande banen in gevaar gebracht.
That is no way to create new jobs, it just puts existing ones at risk.
DutchHebben wij de rechtszekerheid van de burger in gevaar gebracht?
Have we put legal certainty for our citizens on the line?
DutchVanuit Brussel heeft men onze rum uit Martinique, onze rijst en onze tropische vruchten in gevaar gebracht.
From this distance, Brussels has put our Martinique rums, our rice and our tropical fruits at risk.
DutchDeze mensen worden op deze manier juist bedreigd en in gevaar gebracht en bijzonder kwetsbaar gemaakt.
It is just going to endanger them, threaten them much further and put them in an extremely vulnerable situation.
DutchZe heeft de volksgezondheid in gevaar gebracht.
This health risk was taken by the Commission.
DutchDe concurrerende devaluaties hebben sedert 1993 vele banen in de Europese Unie in gevaar gebracht en doen verloren gaan.
Since 1993, competitive devaluations have caused numerous jobs in the European Union to be put at risk, and even lost.
DutchWij hebben hun toekomst in gevaar gebracht.
DutchOok moeten we in het nieuwe GVB recht doen aan historische vangstrechten; deze mogen niet in gevaar gebracht worden.
We should, however, ensure that we do justice to historical catch rights in the new common fisheries policy; these should not be jeopardised.
DutchEen van de dingen waarmee ik moeite heb is de uitzondering op de toepassing van deze richtlijn wanneer een onderneming zogenaamd in gevaar gebracht wordt.
One of the things I am struggling with is the exemption from this directive when a company is said to be at risk.
DutchDe levensvatbaarheid van bepaalde ondernemingen, in het bijzonder van het MKB dat in onderzoek investeert, wordt hierdoor in gevaar gebracht.
They jeopardise the viability of some of our businesses, especially small- and medium-sized businesses that undertake research.
DutchWant wij vinden het heel belangrijk dat er in de eerste lezing overeenstemming wordt bereikt en dat wordt misschien door dit amendement in gevaar gebracht.
We consider it very important that agreement is reached at first reading, and this amendment may put that in jeopardy.

Other dictionary words

Dutch
  • in gevaar gebracht

Even more translations in the English-Russian dictionary by bab.la.