"in gevaar is" English translation

NL

"in gevaar is" in English

See the example sentences for the use of "in gevaar is" in context.

Similar translations for "in gevaar is" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gevaar noun
is verb
English
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in gevaar is" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat zal ook niet veranderen en het gevolg is dat de maritieme veiligheid blijvend in gevaar is.
They will remain so, and, as a result, the safety of our seas will remain in danger.
DutchKlimaatbescherming is immers noodzakelijk daar het wereldklimaat in gevaar is.
It is a necessity, because the global climate is under threat.
DutchLaat mij jullie voorstellen aan degene die het meest in gevaar is.
But let me introduce you to the one who is most at risk here.
DutchIk geloof dat de positie van het Gemeenschapsrecht ernstig in gevaar is.
I think we must now take a serious look at the situation as regards the defence of the Community justice system.
DutchEen industrie die al in gevaar is en 40 % van haar capaciteit verliest staat aan de rand van de totale ondergang.
An industry already in crisis losing 40 % of its capacity is in danger of total collapse.
DutchIk wil benadrukken dat de veiligheid door de gebeurtenis met de vervalsing van gegevens niet in gevaar is geweest.
I want to emphasise that safety was not compromised in the incident of record falsification.
DutchIk kom uit een gedeelte van de Unie met een oude en zeer rijke, levende taal, die echter wel in gevaar is.
I come from a part of the Community where we have an ancient and very rich living language but it is at some risk.
DutchAls identiteitspolitiek probeert om etiketten op ons te kleven dan is het onze vrijheid van verbeelding die in gevaar is.
When identity politics tries to put labels on us, it is our freedom of imagination that is in danger.
DutchEn hier is die persoon, die het meest in gevaar is.
And here is that person, most at risk.
DutchIk voel dat Lord Vader in gevaar is.
DutchAls er met het net vis wordt binnengehaald, dan kan niet worden beweerd dat de vissoort in gevaar is, en er wordt meer gevangen dan ooit.
If it comes out with fish in it, it cannot be claimed that the species is in danger, and they are bringing up more fish than ever.
DutchMijnheer de Voorzitter, uiteraard ben ik het eens met degenen die vandaag tijdens dit debat hebben gezegd dat de wereldeconomie in gevaar is.
Mr President, of course I share the view of those in this debate today who have said that the global economic system is in danger.
DutchOnze regeringen zouden hun plicht verzaken als zij zouden besluiten niets te ondernemen, wel wetend dat onze veiligheid in gevaar is.
It would be a dereliction of duty by any of our governments if they were aware of a threat to our security and chose to do nothing about it.
DutchDe Commissie veroordeelt ook de arrestatie van oppositieleiders, die nu al drie weken in hongerstaking zijn en wiens leven in gevaar is.
The Commission also condemns the arrest of opposition leaders who have completed three weeks of hunger strike, putting their lives in danger.
DutchDat heeft het ernstige gevolg dat de voedselvoorziening er niet gegarandeerd is en dat de binnenlandse stabiliteit van vele landen in gevaar is.
The serious effect of this will be that food supplies will not be guaranteed and the internal stability of many countries will be threatened.
DutchOp grond van de huidige bepalingen mag een schip dat in gevaar is een andere haven aandoen dan is voorgeschreven als het de vangst daar niet aanlandt.
The provisions we have now also allow a ship at risk to dock in a port other than that designated, provided that it does not land its catch there.
DutchIk had echter gewild dat men meer had gedaan voor de consumenten en de rundveehouders, wier voortbestaan door tekortkomingen van mensen op sleutelposities in gevaar is.
But I would have liked more for consumers and more for cattle farmers, whose existence has been endangered by failure in key positions.
DutchZij hebben sindsdien geen toestemming meer gekregen om Öcalan te bezoeken, hetgeen ons doet vrezen dat het leven van Öcalan in gevaar is, zoals hier vandaag reeds is gezegd.
They have not been allowed to visit Mr Öcalan again and this all leads us to fear for his life, as has already been pointed out today.
DutchWelke grenswaarde er ook wordt vastgesteld, natuurlijk behalve nul, het betekent automatisch dat we de situatie waarin de gezondheid van werknemers in gevaar is, goedkeuren.
Whatever limit value is set, with the obvious exception of zero, means we are giving our approval to a situation where workers ' health is at risk.
DutchEr valt niets meer te bestuderen: de onderzoeken liggen er en laten zien dat de planeet in gevaar is en dat er dus gehandeld moet worden, en wel onmiddellijk.
There is nothing left to analyse: studies have been carried out and they show that the planet is in danger and that it is therefore necessary to act and do so quickly.

Other dictionary words

Dutch
  • in gevaar is

Search for more words in the Korean-English dictionary.