"in gevaar komen" English translation

NL

"in gevaar komen" in English

See the example sentences for the use of "in gevaar komen" in context.

Similar translations for "in gevaar komen" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gevaar noun
Komen noun
English
komen verb

Context sentences for "in gevaar komen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarmee zou het beoogde hoge niveau van consumentenbescherming in gevaar komen.
That would jeopardise the objective of a high level of consumer protection.
DutchEr wordt geconstateerd dat de rechten van vrouwen en meisjes door kinderhuwelijken in gevaar komen.
It is stated that the rights of women and girls are threatened by child marriage.
DutchDe persvrijheid is niet in gevaar en zal ook niet in gevaar komen.
The freedom of the press has not been in any danger and nor will it be.
DutchLegale en langdurige relaties mogen nooit in gevaar komen.
Legitimate and lasting partnerships should never be put under threat.
DutchEen degelijk beheer en een efficiënte tenuitvoerlegging van de verordening zouden daarmee in gevaar komen.
This would jeopardise the sound management and efficient implementation of the regulation.
DutchHet voortbestaan van Aer Lingus mag gewoon niet in gevaar komen.
The collapse of Aer Lingus simply cannot be permitted.
DutchDe met veel moeite verworven staatsmacht mag blijkbaar op geen enkele wijze in gevaar komen.
It appears that state power, having been achieved with so much difficulty, must not be put at risk in any way.
DutchDe import van plasma dat van financieel gecompenseerde donoren stamt, mag door de nieuwe richtlijn niet in gevaar komen.
The import of plasma from paid donors must not be prohibited by the new directive.
DutchDe mededingingsneutraliteit kan daardoor in gevaar komen.
Competitive neutrality can therefore be jeopardised.
DutchDe vrede in het zuiden van Soedan kan in gevaar komen.
The peace in the south of Sudan could be jeopardised.
DutchDeze richtlijn ondermijnt het vertrouwen in deze normen omdat vrij overeengekomen commerciële contracten erdoor in gevaar komen.
This directive will undermine confidence in those standards because it interferes in freely negotiated commercial contracts.
DutchAls de draagwijdte van het voorstel wordt uitgebreid zou deze doelstelling, die mevrouw Rühle ongetwijfeld met ons deelt, in gevaar komen.
Any widening of the scope of this proposal is likely to jeopardise that objective, which I know is shared by Mrs Rühle.
DutchAls de voorstellen ten uitvoer zouden worden gelegd, dan zou de toekomst van de schapenhouderij zoals we die nu kennen in Europa in gevaar komen.
If the proposals were to be implemented they would threaten the future of sheep rearing in Europe as we know it.
DutchIn de commerciële sector zullen systemen voor zogenaamde -levering, de ruggengraat van de moderne industriële toelevering, in gevaar komen.
In the commercial sector, just-in-time delivery systems, the backbone of modern-day supply for industry, will be jeopardised.
DutchHet vrije verkeer van personen en het recht op verblijf mogen alleen maar worden ingeperkt als de openbare orde, de veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komen.
Freedom of movement and right of residence can be restricted only for reasons of law and order, security or health.
DutchEn dat komt omdat de meeste mensen met beslissingsbevoegdheid, in zowel de publieke en de private sector, echt niet het gevoel hebben dat ze in gevaar komen.
And that's because most people with decision-making powers, in both the public and the private sector, really don't feel as though they're in danger.
DutchTemperatuurstijgingen kunnen immers ernstige gevolgen hebben: kustgebieden kunnen overstromen en de levens van vele eilandbewoners kunnen in gevaar komen.
Temperature increases can trigger serious consequences, with coastal areas flooded and the lives of many people living in island communities under threat.
DutchIn de commerciële sector zullen daarnaast " just-in-time"-systemen - - de ruggengraat van de moderne industriële toelevering - - in gevaar komen door het gebrek aan chauffeurs.
In the commercial sector, just-in-time delivery systems – the backbone of modern industrial supply – will also be jeopardised due to the lack of drivers.
DutchZonder pluralisme zou de vrijheid van de audiovisuele en cinematografische productie in gevaar komen, en dat zou ernstige gevolgen hebben voor de Europese culturele identiteit.
Without pluralism, the freedom of audiovisual and cinematographic creation would be jeopardised and therefore the cultural identity of Europe would be at risk.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Europese spoorwegen hebben ingrijpende hervormingen nodig die gericht zijn op liberalisering, maar hun dienstverlenend karakter mag daardoor niet in gevaar komen.
Mr President, European railways need to undergo far-reaching reforms that tend towards liberalisation but that do not jeopardise their role as a public service.

Other dictionary words

Dutch
  • in gevaar komen

Moreover, bab.la provides the English-Italian dictionary for more translations.