"in gevaar komt" English translation

NL

"in gevaar komt" in English

See the example sentences for the use of "in gevaar komt" in context.

Similar translations for "in gevaar komt" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gevaar noun
komen verb

Context sentences for "in gevaar komt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHieruit blijkt duidelijk Ruslands angst dat zijn beleid in de regio in gevaar komt.
This clearly shows Russia’ s fear that its policy in the region is under threat.
DutchDat heeft geen enkele zin, temeer ook omdat de veiligheid daardoor in gevaar komt.
That would make no sense from the point of view of safety.
DutchAan die groei is grote behoefte om te voorkomen dat het Stabiliteitspact in gevaar komt.
This growth is vital in order to secure the Stability Pact.
DutchElke verzwakking van dit standpunt brengt het risico met zich mee dat de veiligheid van de wereld in gevaar komt.
Any weakening of that position runs the risk of undermining world global security.
DutchUw voorstellen zullen ertoe leiden dat energie duurder wordt en dat de continuïteit van de levering in gevaar komt.
Your proposals will result in a more expensive and less reliable energy supply.
DutchDat is onaanvaardbaar omdat hiermee het compromis in gevaar komt.
It is unacceptable, because the compromise is destroyed.
Dutch- Bijenhouders luiden voortdurend de noodklok: al jaren gaat de bijenstand dermate achteruit dat de bestuiving in gevaar komt.
Bee populations have been falling for years in proportions that put pollination at risk.
DutchDaar waar de uitvoering van die programma's door crises in gevaar komt, kan dit mechanisme hulp bieden.
This mechanism can provide help where the implementation of those programmes is at risk due to crisis situations.
DutchWel moet beslist worden vermeden dat de vrijheid van verkeer bij het opstellen van de wetgeving in gevaar komt.
It is, however, essential that the wording of the legislation does not call freedom of movement into question.
DutchEén zaak is duidelijk: waar de culturele vrijheid in gevaar komt, komt ook de vrijheid van de markt in een dubieuze situatie terecht.
One thing is clear: where cultural freedom is at risk, the free market is also on shaky ground.
DutchEr wordt zelden van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, maar we moeten dit recht kunnen toepassen als de openbare veiligheid in gevaar komt.
This power is rarely used, but we must reserve the right to use it for serious breaches of public security.
DutchHet is met name van belang dat het succes van jonge, talentvolle muzikanten en artiesten niet in gevaar komt door piraterij.
It is especially important that the success of young up-and-coming musicians and performers is not jeopardised by piracy.
DutchIk ben ervan overtuigd dat niemand in het Parlement wil dat het het tijdschema van de uitbreiding om dit soort redenen in gevaar komt.
I am convinced that no one in this Parliament wishes to jeopardise the enlargement timetable for reasons of this kind.
DutchWat wel in gevaar komt, is het onderzoek.
DutchIn veel gemeenten - - en dat geldt vooral voor Portugal - - lopen we het risico dat de watervoorziening voor de bevolking in gevaar komt.
In many towns in Portugal, however, there is even a risk that there will not be enough water to supply the population.
DutchWij blijven de mening toegedaan dat de succesvolle ontwikkeling van de Europese Unie door toelating van Turkije ernstig in gevaar komt.
We continue to take the view that the European Union's record of success would be massively jeopardised by Turkish accession.
DutchDie belasting hoeft niet hoger te zijn dan pakweg 1 procent van de nettowinst van de industrie, zodat het concurrentievermogen niet in gevaar komt.
It might, for example, be no more than 1 % of companies ’ net profits, in order to safeguard their competitiveness.
DutchHieraan zijn voorwaarden verbonden die de Raad voor het einde van het jaar kan vervullen, zodat ook binnen de Raad de uitbreiding niet in gevaar komt.
It is linked to conditions which the Council can fulfil by the end of the year so as not to jeopardise enlargement.
DutchZij vreest dat haar zaak in gevaar komt als een aantal van die vrouwen zwanger worden en zij niet meer op bepaalde werkneemsters op sleutelposities kan rekenen.
She fears that her small business could be imperilled by a series of pregnancies and the loss of key workers.
DutchWe hebben een Verdrag dat niemand goedkeurt, maar waarvan we wel vinden dat het geratificeerd moet worden, omdat anders de uitbreiding in gevaar komt.
We have a treaty which no one approves of, but which everyone says must be ratified because otherwise enlargement hangs in the balance.

Other dictionary words

Dutch
  • in gevaar komt

Moreover, bab.la provides the English-Hindi dictionary for more translations.