"in gevaar te brengen" English translation

NL

"in gevaar te brengen" in English

See the example sentences for the use of "in gevaar te brengen" in context.

Similar translations for "in gevaar te brengen" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gevaar noun
te adverb
te preposition
brengen verb
adverb
English

Context sentences for "in gevaar te brengen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutch2 Decibel eraf is technisch mogelijk, zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
A reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
DutchVoorzitter, wie wenst de gezondheid van zichzelf of van een ander in gevaar te brengen?
. – Mr President, who would want to endanger their own health or someone else’ s?
DutchDeze buitensporige discretionaire macht dreigt de objectieve rechtszekerheid in gevaar te brengen.
This excessive amount of discretion risks compromising strict legal certainty.
DutchDit dient te gebeuren, evenwel zonder de dubbele kern van de sociale zekerheid in gevaar te brengen.
This should nevertheless happen without running the risk of jeopardizing social security.
DutchWe kunnen de democratie niet verdedigen door haar in gevaar te brengen.
It would be wrong to defend democracy by undermining it.
DutchDe daling van de wereldwijde graanvoorraad begint een betrouwbare voedselvoorziening van de planeet in gevaar te brengen.
Today, the drop in world cereal stocks is threatening the planet's food safety.
DutchWij moeten in Nice beslissingen nemen om de uitbreiding, ons prioritair streefdoel, niet in gevaar te brengen.
We have to make decisions in Nice to avoid endangering enlargement, which is our main priority.
DutchEén zwart schaap is al genoeg om de veiligheid in gevaar te brengen.
One black sheep is enough to undermine safety.
DutchDat zou een inhoudelijke hervorming zijn die ruimte schept zonder de discipline in gevaar te brengen.
This would involve a change to the substance, which would create space without putting discipline at risk.
DutchDat bewijst dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan worden beperkt zonder de landbouwproduktie in gevaar te brengen.
This shows that the use of pesticides can be reduced without jeopardizing agricultural production.
DutchZij vormen een uiterst ongewenste ontwikkeling die er alleen maar toe zal dienen de veiligheid in de regio in gevaar te brengen.
This is a deeply unwelcome step which can only serve to destabilize security in the region.
DutchDaar gaat heel veel geld in zitten in categorie 3 en dat dreigt zelfs de rest een beetje in gevaar te brengen.
For Category 3 this is a great deal of money, and the size of the sum may even put the rest of it in jeopardy.
DutchIk verzoek het Parlement daarom nadrukkelijk het compromis met de Raad niet in gevaar te brengen.
That is why I urge the House not to support Amendments Nos 21 and 22 so as not to jeopardise the compromise with the Council.
DutchWij doen ons best om het Schengen-gebied zo snel mogelijk uit te breiden, zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
We will do our utmost to expand the Schengen area as quickly as possible, with no compromises on security.
DutchTen tweede vereenvoudigt de invoering van drie risicocategorieën de risicobeoordeling zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
Secondly, the introduction of three risk categories simplifies risk assessment without jeopardising safety.
DutchNu in de tweede lezing wordt dit uitgangspunt te grabbel gegooid, alleen maar om het compromis van de Raad niet in gevaar te brengen.
Now, in the second reading, allegiance is withdrawn, just so as not to endanger the Council's compromise.
DutchDe wanhopige veehouders zagen hun bestanden groeien terwijl hun voedervoorraden slonken en dreigden de openbare orde in gevaar te brengen.
Desperate farmers saw their livestock pile up and their feed stock disappear and threatened public order.
DutchWij kunnen dit nu niet op een drafje regelen zonder de oplossing van het centrale probleem in gevaar te brengen.
They cannot be clarified rapidly, here and now, without serious risk of jeopardizing the solution of what really is a crucial problem.
DutchZonder het essentiële in gevaar te brengen heb ik twee belangrijke concessies gedaan om tot een breed akkoord te komen.
Without compromising the essential concept, I have made two major concessions in order to achieve a large measure of agreement.
DutchDaarom wil ik namens de Raad een beroep doen op u allen om de tijdige aanvaarding van deze instrumenten niet in gevaar te brengen.
I therefore want to appeal to you all on behalf of the Council not to jeopardise the timely adoption of the instruments.

Other dictionary words

Dutch
  • in gevaar te brengen

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.