"in gevaar zijn" English translation

NL

"in gevaar zijn" in English

See the example sentences for the use of "in gevaar zijn" in context.

Similar translations for "in gevaar zijn" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gevaar noun
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in gevaar zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls niet overal in Europa vrede en stabiliteit heerst, zal vrede en stabiliteit overal in gevaar zijn.
And if they do not apply throughout Europe, then they are in jeopardy throughout Europe.
DutchNu wordt er gesteld dat er arbeidsplaatsen in gevaar zijn.
We are now being told that jobs are under threat.
DutchHet is van het grootste belang om de tienduizenden banen in de luchtvaartindustrie te redden die nu in gevaar zijn.
It is of the utmost importance that the tens of thousands of jobs currently under threat in the aviation industry are saved.
DutchAls de berichten juist zijn, dan kan de zelfvoorziening van Zimbabwe heel sterk in gevaar zijn en zeker nog komen.
If the reports are correct, Zimbabwe's self-sufficiency may already be under serious threat, and this will certainly be the case in future.
DutchDe heer Torres Couto somt een aantal problemen op zoals de overdracht van ondernemingen, waardoor 1, 5 miljoen KMO's in gevaar zijn.
Mr Torres Couto identifies certain problem areas such as the transfer of enterprises, where 1.5 million SMEs are at risk.
DutchWij hebben een voorbeeldfunctie voor andere landen in de wereld die geen democratie kennen en waar de mensenrechten in gevaar zijn.
We serve as a role model for other countries around the world in which there is no democracy and in which human rights are under threat.
DutchEuropa staat steeds minder open voor vluchtelingen die hun land moeten verlaten omdat hun leven en hun vrijheid daar in gevaar zijn.
Europe is becoming less and less open to refugees who have had to leave their countries because their lives and freedom were threatened.
DutchHet is ontzettend jammer dat juist nu ook de criteria van Kopenhagen, die voor elke kandidaat-lidstaat gelden, daar in gevaar zijn.
It is extremely unfortunate that the Copenhagen criteria, which apply across the board to all candidate countries, are at now risk there.
DutchDaarmee krijgen we we er ongeveer een miljoen goede banen bij, vooral op het platteland en we redden nog eens een miljoen banen die nu in gevaar zijn, vooral in de auto-sector.
And protect another million jobs now at risk, mainly in auto-making.
DutchDit suggereert dus in zekere zin dat het niet de mensen zijn die hun autostoeltjes verkeerd installeren, waardoor kinderen in gevaar zijn.
So, in some sense, what this is suggesting is that it's not just that people are setting up their car seats wrong, which is putting children at risk.
DutchWant als Letland weet dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid niet meer in gevaar zijn, zal het ook veel minder krampachtig omgaan met de minderhedenkwestie.
If Latvia knows that its freedom and independence are no longer under threat it will also deal with its minority problems in a more relaxed manner.
DutchIk heb hem een vraag gesteld over de ontwikkeling van de Europese interne markt, waarop volgens mij, wat de kinderen betreft, drie van de vier vrijheden in gevaar zijn.
I had asked about the development of the single European market, in which three of the four freedoms are a danger, in my belief, to children.
DutchNu weten wij echter dat bepaalde vluchtelingen strikt genomen niet door hun regering worden vervolgd, maar wel wezenlijk in gevaar zijn en ons nodig hebben.
Yet we know that some refugees who are not, strictly speaking, persecuted by their government, are, in fact, in real danger and in genuine need of our help.
DutchIk ben van oordeel dat vervoerders geen beschermengelen zijn die het risico van een sanctie voor lief nemen als zij mensen helpen die werkelijk in gevaar zijn.
I do not believe that carriers are guardian angels and they are not going to accept the possibility of penalties when they are helping people who are truly in danger.
DutchVoor zover de levens van humanitaire hulpverleners en de resultaten van de geplande actie niet in gevaar zijn, dient zo vroeg mogelijk met de herstelmaatregelen te worden aangevangen.
As long as humanitarian aid workers ' lives and the results of the planned action are not at stake, rehabilitation measures should begin as early as possible.
DutchVeel administraties der posterijen van traditionele aard, dus openbare monopolies, hebben immers alleen maar kunnen overleven, omdat ze wegens hun monopoliepositie nooit in gevaar zijn gekomen.
Many postal services of the traditional kind - i. e. public monopolies - have only survived at all because their monopoly position has never been threatened.
DutchDeze bezorgdheid is door de Commissie tot uiting gebracht en de heer Santer heeft er vandaag aan herinnerd toen hij zei dat wezenlijke elementen van het communautaire systeem in gevaar zijn geweest.
The Commission expressed that same concern, and Mr Santer reiterated it today by saying that substantial elements of the Community system were in danger.

Other dictionary words

Dutch
  • in gevaar zijn

Translations into more languages in the bab.la Greek-English dictionary.