"in geval van" English translation

NL

"in geval van" in English

NL in geval van
volume_up
{adverb}

in geval van (also: bij gelegenheid van)

Similar translations for "in geval van" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geval noun
gevallen verb
English
van adverb
English
van preposition

Context sentences for "in geval van" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn geval van reële risico's dienen met spoed voorzorgsmaatregelen te worden genomen.
Lastly, in the event of a real risk, we must take urgent preventative measures.
DutchIn geval van verschil tussen de kaart en het terrein, dient men het terrein te volgen.
In the event of a discrepancy between the map and the terrain, follow the terrain.
DutchDit zal het ons moeilijk maken om in geval van nood brandstoffen uit de VS te importeren.
This will make it difficult for us to import fuels from the USA in an emergency.
DutchWat zou het precieze mandaat van de EUFOR zijn in geval van ernstige onlusten?
In the event of serious unrest, what exactly would EUFOR ’ s mandate be?
DutchMet de jaren zal zo de slagkracht van het fonds in geval van natuurrampen toenemen.
There would consequently be a greater year-on-year ability to respond.
DutchIn geval van nood zou deze plenaire week daar gehouden kunnen worden.
We could be accommodated there for this part-session on a provisional basis.
DutchHierbij is het vooral zaak om te komen tot adequate sancties in geval van niet-naleving.
In this context, the issue of adequate sanctions for non-respect will be a crucial one.
DutchWat gebeurt er in geval van plotse klimaatveranderingen op het Amerikaans continent?
What would happen in the event of weather hazards in the Americas?
DutchHet toerisme mag niet verminderen, wat in geval van burgeroorlog natuurlijk het geval zou zijn.
Tourism must not run dry, which is exactly what will happen if there is a civil war.
DutchDe Amerikanen willen deze ook gebruiken in geval van andere ernstige binnenlandse misdrijven.
The Americans also want to cover other serious domestic criminal offences.
DutchZo'n richtlijn beoogt een minimum aan bescherming te bieden in geval van insolventie.
A directive such as this aims to give a minimum level of protection in the event of insolvency.
DutchHet huidige Verdrag laat deze tijdelijke oplossing zelfs niet toe in geval van een patstelling.
Now the Treaty does not even provide this temporary solution to a deadlock.
DutchNormaal gesproken werkt men in geval van onzekerheid met simulators.
In cases such as this, where there is uncertainty, simulators are used.
DutchUiteraard mag er nooit worden gekort op voedselhulp in geval van heersende of dreigende hongersnood.
Of course food aid must not be restricted where famine exists or is threatened.
DutchHeeft de ECB voldoende middelen voor een rol als geldschieter in geval van nood?
Is the ECB equipped for a role as a lender of last resort?
DutchIn geval van fouten en misbruik zijn er geen behoorlijke compensatiemogelijkheden voor de EU-burgers.
EU citizens have no proper means of redress in the event of mistakes and abuse.
DutchIn geval van een regionale crisis kunnen zij hun begroting aanwenden om deze crisis te bestrijden.
In the event of a regional crisis, they can use their budget to resolve it.
DutchNee, in geval van twijfel wordt er altijd geroepen: ' dat wordt ons allemaal door Brussel opgedrongen!
No: whenever there is any doubt, people are told, 'Brussels is doing it to us! '
DutchWij zullen dus moeten afwachten of deze in geval van nood daadwerkelijk zullen worden toegepast.
We shall then have to wait and see whether, if the need arises, these are actually used.
DutchWe willen daarnaast voortbouwen op onze strategie voor alertheid en paraatheid in geval van rampen.
We also want to build on our strategy for disaster alert and preparedness.