"in tegenstelling tot" English translation

NL

"in tegenstelling tot" in English

NL in tegenstelling tot
volume_up
{adverb}

in tegenstelling tot
Dit in tegenstelling tot Turkije, dat een onvergelijkbaar andere behandeling krijgt.
This in contrast to Turkey, which is receiving incomparably different treatment.
Maar Japan, in tegenstelling tot India en China, behield zijn nationale soevereiniteit.
But, Japan, in contrast to India and China, maintained its national sovereignty.
Door beide dus, Voorzitter, dat in tegenstelling tot wat onze rapporteur zou willen.
By both, therefore, Mr President, in contrast to what our rapporteur implies.
in tegenstelling tot
In tegenstelling tot anderen - misschien omdat ik Ier ben - weet ik namelijk allang dat u zich verzet tegen het zogenaamde Europese sociale model.
Being Irish I have long known – but perhaps others have not – of your opposition to the so-called European social model.
Dat betekent dat de politieke vertegenwoordigers zich in de praktijk niet als vertegenwoordigers van het volk beschouwen, maar als een groep, een establishment, in tegenstelling tot het volk.
This means that political representatives do not in practice see themselves as representatives of the people but as a group or establishment in opposition to the people.

Similar translations for "in tegenstelling tot" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
tegenstelling noun
tot preposition

Context sentences for "in tegenstelling tot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEuropa moet hierover, in tegenstelling tot in Singapore, met één stem spreken.
Europe must speak with a single voice here - something which it failed to do in Singapore.
DutchDit in tegenstelling tot de voor kort in Luxemburg goedgekeurde voorstellen.
That would go against the proposals recently decided upon in Luxembourg.
DutchIn tegenstelling tot cement dat gewoonlijk een ton CO2 uitstoot voor elke ton cement.
Instead of -- cement usually emits a ton of CO2 for every ton of cement.
DutchIn tegenstelling tot wat sommigen denken, is massale legalisatie niet de oplossing.
Mass regularisation is not, as some people think, the right solution.
DutchDit zou dan in tegenstelling tot bier zijn, tot graanjenever en andere producten.
This would be distinct from beer, grain genever and other products.
DutchIn tegenstelling tot mevrouw Smet geloof ik niet dat men strenge controlesystemen kan opzetten.
I do not share Mrs Smet's view that systems with tight controls can be designed.
DutchDaar, Voorzitter, ben ik in tegenstelling tot vele anderen van mening dat we snel moeten zijn.
This is where I differ from many others in my belief that we have to be quick.
DutchIn tegenstelling tot de beweringen in het Groenboek worden ze duurder.
The provision of services has gone down and employment is in the balance.
DutchIn tegenstelling tot de graansector zijn er geen grote verschillen.
As far as cereals are concerned, however, the differences are considerable.
DutchDesondanks is Frankrijk in staat geweest om dit besluit te nemen, in tegenstelling tot Zweden.
In spite of this, France nonetheless managed to take the decision it did.
DutchNu, er is een reden waarom ik dit bestudeer, in tegenstelling tot traditionele antropologie.
Now there's a reason why I study this, versus traditional anthropology.
DutchIn tegenstelling tot de expositie van de heer Giertych, is dat volgens mij pas echt controversieel.
I regard that as controversial in a way in which Mr Giertych’ s exhibition is not.
DutchDit in tegenstelling tot de afspraken die tijdens de Top van Berlijn zijn gemaakt.
This contravenes the agreement reached at the Berlin Summit.
DutchIn tegenstelling tot wat mevrouw Barthet-Mayer zei, heeft de Commissie wel degelijk iets gedaan.
It is incorrect to say, as the last speaker did, that the Commission has done nothing.
DutchIn tegenstelling tot de aanvallen op Irak is hier immers geen sprake van chirurgische bombardementen.
We must stop these strikes that are no more surgical than they were in Iraq.
DutchIn tegenstelling tot de Raad staan wij overigens grotendeels achter u.
By the way, you know we tend to support you in these things, which is more than the Council does.
DutchBeide zijn van militaire oorsprong, in tegenstelling tot GALILEO.
These two systems have been developed on a military basis, which is not the case with Galileo.
DutchIn tegenstelling tot de kosten voor spoor, meer dan 100%, en voor de binnenvaart 50%.
This contrasts with the 100 % rise in the cost to rail, and the 50 % rise in the cost to internal navigation.
DutchIn tegenstelling tot wat doorgaans het geval is, zijn het nu eens niet de fracties die tegenover elkaar staan.
The VVD is against including the cargo handling services in this directive.
DutchIn tegenstelling tot wat velen hier vandaag beweren is Oekraïne namelijk niet geografisch verdeeld.
Ukraine is not divided geographically, although there are many today who wish this were the case.