"incidenteel" English translation

NL

"incidenteel" in English

NL

incidenteel {adjective}

volume_up
incidenteel (also: toevallig)
Wat WKK-installaties betreft moet een flexibel gebruik worden toegestaan dat afhangt van het jaargetijde, de dag en incidentele schommelingen.
Flexibility in the use of CHP plants must be permitted, as dictated by the time of year, the working day and random variables.

Context sentences for "incidenteel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe gevallen waarin homomanifestaties werden verboden, waren incidenteel van aard.
Any bans on homosexual demonstrations are of an incidental nature only.
DutchSlechts incidenteel geeft de rapporteur blijk van enige realiteitszin.
Only occasionally does the rapporteur display any sense of reality.
Dutch. ~~~ Het zal nooit incidenteel blijven.
Then this occasional compassion, we are not talking about -- it will never remain occasional.
DutchIncidenteel kunnen zich weliswaar uitzonderingen voordoen, maar deze zullen de algemene ordening niet in gevaar brengen.
Exceptions will remain exceptions and will not become a general rule that weakens the system.
DutchIn deze landen zijn het de u201Cbuilding surveyorsu201D die incidenteel worden ingeschakeld voor het ontwerpen van gebouwen.
In these countries, ‘ building surveyors’ are occasionally employed in the design of buildings.
DutchHet is een verhaal van institutionele bedeesdheid en incidenteel falen van Europese solidariteit onder commerciële druk.
It is a story of institutional timidity and occasional failure of European solidarity under commercial pressures.
DutchHet lijkt me een vrij incidenteel voorbeeld.
It seems to me more of a local concern.
DutchIk denk dan niet alleen aan het zeevarend personeel maar ook aan het havenpersoneel en aan degenen die incidenteel in het havengebied werken.
I have in mind seafarers, port workers and all professionals required to work in these areas at times.
DutchIk denk daarbij aan de deeltijdwerkers die, zoals het zo mooi in de raamovereenkomst staat, " slechts incidenteel werkzaamheden verrichten ".
I am speaking here of part-time employees who work occasionally, as it is so nicely put in the outline agreement.
DutchDan is er de vraag en de opmerking van de heer Manders over artikel 5, en met name over de woorden " tijdelijk " en " incidenteel ".
Then there is the question and a comment made by Mr Manders on Article 5 and in particular on the words " transient " and " incidental ".
DutchHoewel ik niet bang ben voor een incidenteel meningsverschil met de Raad, wil ik toch adviseren geen van beide amendementen aan te nemen.
Although I am not afraid of having occasional disagreements with the Council, I would advise against the adoption of these two amendments.
DutchVoor zover ik weet zijn ze daar in de afgelopen tijd niet toe opgeroepen om dat te doen om dat die gevallen zich uitsluitend incidenteel voordeden.
As far as I am aware, they have not been required to do so recently, and this is something that has only ever happened occasionally.
DutchIncidenteel stuiten we op een pagina in het Chinees, en enthousiast concluderen we dat dankzij deze geweldige technologie toch maar mooi de hele wereld met elkaar verbonden is.
We occasionally stumble onto a page in Chinese, and we decide that we do in fact have the greatest technology ever built to connect us to the rest of the world.