NL inhalen
volume_up
[haalde in|ingehaald] {verb}

1. general

Als ik naar deze twee foto's kijk zeg ik: “Nee, het zal China voorlopig niet inhalen.”
By looking at these two pictures, I say no, it won't overtake China for a while.
Op een dag hebben die stichtingen zo veel geld dat ze de officiële hulp die gegeven wordt, inhalen.
And one day, these foundations have so much money, they will overtake the official aid that is being given.
Sterker nog: inhalen door de zogenaamde pre-ins is mogelijk evenzeer als het oplopen van vertraging door de ins.
More than that: overtaking by the " pre-ins ' is possible, just as the " ins ' may experience delay.
Dat de Chinezen de Amerikanen niet gaan inhalen tot ergens in de tweede helft, na 2050, van deze eeuw.
And that the Chinese won't catch up or pass the Americans until somewhere in the latter part, after 2050, of this century.
Zoals ik eerder zei, China heeft de Verenigde Staten nog niet ingehaald.
And as I said earlier, China has not passed the United States.
(Gelach) Als ze voorbij je razen, is het alsof je ingehaald wordt door een kleine ijzeren rozijn die de heuvel opgaat.
(Laughter) And as they whiz by you, it's like being passed by a little iron Raisinet going up the hill.
Wij zullen in drie maanden veel moeten inhalen, veel moeten bijwerken wat wij nu niet hebben bereikt.
Over the next few months, we will have much more ground to make up and catching-up to do on what we have not managed to achieve now.
inhalen (also: herwinnen)
inhalen (also: bereiken, doen, maken, behalen)
We gotta make up some time.
Mijnheer de Voorzitter, de werkzaamheden verlopen wat sneller dan ik had gedacht, misschien heeft de jeugd ons ingehaald.
Mr President, we have indeed got through the agenda rather faster than usual, but youth has, I think, caught up with us.
Ouders zullen op termijn deze achterstand inhalen, maar ondertussen weet iedereen hoe inventief kinderen kunnen zijn in het kraken van digitale noten.
That will change in the long term, but that is the way things are today, and we all know that children can get up to all sorts of tricks, for example when it comes to cracking something.
inhalen (also: herwinnen)

2. "weer bereiken"

inhalen (also: achterhalen)
De doelstelling was dat de Unie de VS in het jaar 2010 op economisch vlak zou inhalen.
The objective was to catch up with the United States economically by 2010.
De Amerikaan moet 3 minuten en 12 seconden inhalen op de leader.
The American must catch up with " the leader " for 3 minutes And 12 seconds
En er is geen twijfel dat snel inhalen kan plaatsvinden.
And there is no doubt that fast catch up can take place.

3. "alsnog doen"

inhalen
Vanavond zullen we de schade echter inhalen en het doet ons genoegen dat u hier bent.
Nevertheless we will make up for it tonight and it is a pleasure to have you here.
De verloren tijd kunnen wij echter niet meer inhalen.
Unfortunately, however, we cannot make up for lost time.
De Europese Unie lijkt dus achter te lopen, maar dankzij dit vat kan men kan de achterstand inhalen.
Now then, the European Union does, in effect, seem to be a little behind, but we can make up time by using this vessel.

Context sentences for "inhalen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk verwacht dat het land de komende twaalf maanden de oorspronkelijke groep zal inhalen.
I am very hopeful that they will be alongside the original group within the next 12 months.
DutchWe dienen er in ons eigen belang voor te zorgen dat onze buurlanden de achterstand kunnen inhalen.
It is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up.
DutchDe EU-fondsen kunnen beter worden toegespitst op ontwikkelingshulp voor het inhalen van achterstanden.
EU funds can be better targeted at development aid to help those lagging behind.
DutchGoldman Sachs heeft berekend dat China, de Chinese economie, die van de V.S. zal inhalen in 2027.
Goldman Sachs has projected that China, the Chinese economy, will surpass that of the U.S. by 2027.
DutchBinnen twintig jaar zal het in aantal inwoners China inhalen en het grootste land ter wereld worden.
Within 20 years it will in terms of population be the largest country in the world, overtaking China.
DutchMet de wind in deze richting zullen wij hen nooit kunnen inhalen.
With the wind a quarter astern, we wont catch them.
DutchSterker nog: inhalen door de zogenaamde pre-ins is mogelijk evenzeer als het oplopen van vertraging door de ins.
More than that: overtaking by the " pre-ins ' is possible, just as the " ins ' may experience delay.
DutchDe therapieën zullen sneller verbeteren dan dat de imperfecties van de eerdere therapieën ons inhalen.
The therapies will be improving faster than the remaining imperfections in the therapies are catching up with us.
DutchAnderen zullen de verloren tijd moeten inhalen.
Others will need to do some catching up.
DutchIk hoop dat we dat kunnen inhalen.
DutchIk wil benadrukken dat dit een zware taak zal zijn voor de nieuwe lidstaten die in deze sector een grote achterstand moeten inhalen.
I stress that this is a great challenge for the new Member States, which will have to overcome huge disadvantages in this sector.
DutchVolgens de evaluaties van de Commissie zijn zowel Litouwen als Letland de laatste tijd de voorsprong van Estland aan het inhalen.
According to the Commission's assessments both Lithuania and Latvia have recently caught up with Estonia, which had had a head start.
DutchAan de noodzaak om de minst ontwikkelde landen de opgelopen achterstand te doen inhalen, komt met de toetreding tot de euro nog geen einde.
The need to bring the less developed countries closer to the more developed did not come to an end when they joined the euro.
DutchIk hoop dat dit land zo spoedig mogelijk de tijd die het verloren heeft ten opzichte van de andere kandidaat-landen van de Europese Unie, zal kunnen inhalen.
I hope that this country will manage to close the gap on the other States which have applied to accede to the European Union as quickly as possible.
DutchDe situatie wordt zelfs nog verergerd door het feit dat de kredieten voor freelance-vertalingen, zonder welke men de achterstand niet kan inhalen, ook nog worden verminderd.
The situation is further exacerbated by the fact that the funding for the freelance translator reserves, which we need so badly in order to clear the backlog, have also been cut.
DutchU hebt, als ik u goed begrepen heb, zeer duidelijk gemaakt dat de Commissie deze regeling in het kader van SEM 2000 zo spoedig mogelijk zal inhalen om hier voor strafmaatregelen te zorgen.
If I understood you correctly you made it very clear that the Commission will be dealing with this very soon in the framework of SEM and incorporate penal measures.
DutchTen vierde is het van wezenlijk belang dat Europa en haar lidstaten eindelijk de achterstand inhalen die de Europese Unie op talloze terreinen ten aanzien van de Verenigde Staten heeft opgelopen.
Fourthly, it is crucial for the European Union and the Member States to overcome the relative gap that exists in many areas between the EU and the United States.
DutchWij moeten inderdaad een grote achterstand inhalen want na het drama met de Amoco Cadiz, dat alle Europeanen, met name alle Fransen, zich nog goed kunnen herinneren, is er niets gebeurd.
Admittedly we still have a long way to go because, since the Amoco-Cádiz tragedy that everyone in Europe and particularly the people of France, can recall, no progress has been made.
DutchDeze landen doen grote inspanningen om hun binnenlands en juridisch beleid aan te passen aan het niveau van de Gemeenschap, maar logischerwijze moeten zij een achterstand inhalen.
These states are in the process of picking up Community standards with great effort, particularly in the field of internal and legislative policy, but obviously they have some catching up to do.