"inkopen" English translation

NL

"inkopen" in English

EN

NL inkopen
volume_up
{plural}

inkopen
volume_up
buy-in {noun}

Context sentences for "inkopen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit is vooral bij de dagelijkse inkopen van groot belang.
And this is of major importance when it comes to the daily shopping trip.
DutchGeen publiek geld meer om op geliberaliseerde markten inkopen te doen.
No more public money to spend within liberalised markets.
DutchWaar anders doen we zo religieus onze inkopen?
Where else do you shop so religiously?
DutchEen juiste strategie houdt ook in dat zachte leningen niet gekoppeld worden aan verplichte inkopen in het donorland.
Another implication of a correct strategy is that soft loans would not be linked to compulsory purchases in the donor country.
DutchZe moeten ons helpen met onze inkopen.
DutchOnderzoek in Nederland heeft deze week aangetoond dat consumenten weinig tot geen belangstelling hebben voor de zondag als dag om inkopen te doen.
Research in the Netherlands has this week shown that consumers have little or no interest in shopping on a Sunday.
DutchDoor BTW-heffing op standaardpostdiensten, zelfs al is die minimaal, kunnen exploitanten van postdiensten de op hun inkopen betaalde BTW terugvorderen.
By charging even minimal VAT on standard postal services, postal operators could deduct the VAT paid on their purchases.
DutchBriste varkenshouders worden door deze factoren tot faillissement gedreven omdat steeds meer detailhandelaren en supermarkten in het Verenigd Koninkrijk goedkope importproducten inkopen.
These factors are driving UK pig farmers out of business as more and more cheap imports are sourced by retailers and supermarkets in the UK.
DutchOp grond daarvan kan een reiziger die weliswaar een bestemming buiten de Europese Unie heeft maar twee keer moet overstappen, reeds bij vertrek belastingvrij inkopen.
This amendment enables travellers whose final destination is outside the Community, but who have a stopover, to make duty-free purchases at the point of departure.
DutchIk ben wel een vurig tegenstander van monopolisten die niemand op hun thuismarkt dulden maar zelf wel de vrijheid nemen op geliberaliseerde markten hun inkopen te doen.
However, I am firmly opposed to monopolists who do not tolerate anybody on their home patch but take the liberty of making their purchases on liberalised markets.
DutchNaast de oproep om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te vergroten, moeten ook de Europese burgers worden voorgelicht met speciale campagnes over ethisch inkopen.
Along with the call to tighten corporate social responsibility, we will have to make the public more aware of ethical purchases, through special campaigns.
DutchEen paar dagen geleden stelde ik met verbijstering vast dat de mensen in Polen op 1 mei, de dag van de arbeid, die bovendien op een zondag viel, tot 20.00 uur bij Ikea inkopen konden doen.
A few days ago I was astonished to find that people in Poland were able to go shopping in Ikea until 8 p. m. on 1 May, which was not only Labour Day, but also a Sunday.
DutchIk hoop dat wij, wanneer wij deze en andere richtlijnen in detail bestuderen, oog hebben voor de moeder die met twee of drie lastige kinderen inkopen doet in het grote warenhuis.
When the details of this and other directives are considered I hope we can have at the back of our minds the mother trailing two or three irritable children around the supermarket.