"inkrimpen" English translation

NL

"inkrimpen" in English

NL inkrimpen
volume_up
{verb}

inkrimpen (also: verkorten, korten)
Deze schepen moesten hun bemanning inkrimpen.
These vessels had to reduce their crews.
De twintig leden in uw Commissie zijn de enigen die de berg wetgeving van de Unie kunnen inkrimpen.
Your Commission consists of the only 20 people in the EU who can propose that the quantity of legislation should be reduced.
De uitvoering van het voorstel geeft de zekerheid dat het treinverkeer in Finland kan worden voortgezet zonder al te veel te hoeven inkrimpen.
Implementation of this proposal would give assurance that rail traffic in Finland could continue without becoming drastically reduced.

Context sentences for "inkrimpen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet visserijbedrijf krijgt steeds weer te horen dat het moet inkrimpen.
The fishing industry is always being told to make reductions.
DutchDe controleprogramma's waren ontoereikend en men heeft de vissersvloten niet willen inkrimpen.
There have been no adequate supervisory programmes, and there has been no desire to place limits upon fishing fleets.
DutchWe weten allemaal dat de vloot van de EU moet inkrimpen.
We all know the EU fleet capacity must be cut.
DutchDe twintig leden in uw Commissie zijn de enigen die de berg wetgeving van de Unie kunnen inkrimpen.
Your Commission consists of the only 20 people in the EU who can propose that the quantity of legislation should be reduced.
DutchAls gevolg daarvan moeten de visserijvloten van de EU inkrimpen en verdwijnen er vele duizenden banen op zee en aan de wal.
As a result, EU fishing fleets are shrinking and many thousands of jobs are being lost at sea and on shore.
DutchZe kregen geen goedkoop werk meer aangeboden en uiteindelijk moest de organisatie inkrimpen tot een soort tweederangs open podium.
And eventually they had to freeze their organization into something called a bastardized thruscenium.
DutchDe uitvoering van het voorstel geeft de zekerheid dat het treinverkeer in Finland kan worden voortgezet zonder al te veel te hoeven inkrimpen.
Implementation of this proposal would give assurance that rail traffic in Finland could continue without becoming drastically reduced.
DutchHet andere is dat je je moet realiseren dat dit een divers benaderbaar medium is; je kunt vertakken en verbreden en uitwijden en inkrimpen.
The other is that you have to realize that it is a random access medium, and you can, in fact, branch and expand and elaborate and shrink.
DutchWe denken dus dat we genomen kunnen uitbreiden of inkrimpen, afhankelijk van hoe je het bekijkt, naar misschien 300 tot 400 genen vanaf het minimum van 500.
So we think that we can expand or contract genomes, depending on your point of view here, to maybe 300 to 400 genes from the minimal of 500.
DutchEnkele landen hebben een ontmantelingsplan in praktijk gebracht: mijn land heeft dit niet ernstig genomen en moet zijn vloot nu met 40 % inkrimpen.
Now some countries have put decommissioning schemes into practice; my own country has not been serious about this and therefore is marked down for a 40 % cut.
DutchHet inkrimpen van de douanediensten in plaats van het nemen van maatregelen ter compensatie van het wegvallen van de binnengrenzen, spreekt in dat opzicht boekdelen.
The fact that customs administrations were cut back instead of measures being taken to offset the disappearance of the internal borders speaks volumes here.
DutchAnders zal elk land uitgaande van zijn eigen - ruimere of engere - opvattingen het toepassingsgebied van de richtlijn naar believen kunnen uitbreiden of inkrimpen.
Otherwise, every country, depending on whether it has a broader or narrower understanding of the concept, will differentiate the scope of the directive as it sees fit.
DutchDe visserijgemeenschappen, die hun vloot hebben moeten inkrimpen, moeten nu steun krijgen om te behouden wat hun nog rest en ertoe worden aangespoord nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.
Fishing communities which have seen their fleets cut must now be supported to be able to retain what is left and encouraged to break in with new developments.
DutchAangezien wij toch de Europese legers inkrimpen, zou ik willen vragen of de Raad niet het besluit kan nemen om ontmijners als instructeurs naar vele van deze landen te zenden om mijnen te ruimen.
I should like to ask whether, given that we are cutting back European armies, the Council could not take the decision to send mine defusing experts into many of those countries.
DutchIk vertegenwoordig het deel van mijn fractie dat de gedachte afwijst dat de tabakproductie pas zou kunnen inkrimpen of verdwijnen nadat de mensen het roken geheel of grotendeels hebben afgeleerd.
I represent the section of my group which denounces the idea that tobacco production could only fall or disappear altogether once people have kicked the habit of smoking largely or completely.