"inspraak" English translation

NL

"inspraak" in English

NL inspraak
volume_up
{de}

In Europa leeft bij de werknemers evenwel echt de wil om inspraak te hebben en een rol te spelen in het functioneren van hun ondernemingen.
Nevertheless, in Europe there is a real will among workers to make their voice heard and to have a role to play in the running of their firm.
Zoals al eerder gezegd is het in eerste instantie de taak van de regeringen om de kleinere regio's, hun culturen en hun recht op inspraak te garanderen.
It is for that reason that governments have - as we have just heard said - the primary task of guaranteeing the cultures of smaller regions and their right to have their voices heard.
Ik wil allereerst in herinnering brengen dat de WHO geen toonbeeld van democratie is en dat de kleine landen, de landen van het zuiden nog altijd geen inspraak hebben in het kader van de WHO.
Firstly, I would like to remind you that the WTO is not the temple of democracy people presume it is, and that the small states of the South barely have their voices heard in this forum.
Publieke inspraak moet een volledig geïntegreerd onderdeel worden van milieubesluitvorming.
Public participation has to become a fully integrated part of environmental decision-taking.
Milieu: publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's
Public participation in drawing up environmental plans and programmes
Een specifieke kwestie had te maken met de inspraak van het publiek in de bijstelling van vergunningen.
The matter of public participation in the updating of permits was of particular significance.

Context sentences for "inspraak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe afwijkingen zullen beperkt zijn qua tijd en de Commissie zal inspraak hebben.
Derogations will be time-restricted, and the Commission will be involved.
DutchWij willen gelijke behandeling en gelijke inspraak via de vrouwenorganisaties.
We want there to be equal distribution and equal rights between women's organisations.
DutchZullen wij inspraak krijgen in de bestedingen van het Europees Ontwikkelingsfonds?
Will we have any say in the expenditure of the European Development Fund?
DutchIs dit niet verbijsterend in tijden dat men de mond vol heeft van inspraak en democratie?
This is rather staggering when we are talking about participation and democracy.
DutchDe kiezers hebben nu op geen enkel moment inspraak gehad bij het ontwerpen van de Grondwet.
Nowhere will the electorate now have had their say in drafting the Constitution.
DutchDaarmee hebben wij opnieuw recht van inspraak op het vlak van de verplichte uitgaven.
It means we also have the right to be consulted in the area of obligatory expenditure.
DutchHun inspraak mag niet beperkt blijven tot het uitbrengen van hun stem bij verkiezingen.
Democracy also comprises the possibility for dialogue with the citizens in the process.
DutchWij maken daarin gebruik van ons recht van inspraak in een lopende procedure.
We are exercising our right to be consulted on a continuing process.
DutchHelaas worden de resultaten van die inspraak nog vaak omgebogen naar hun tegendeel.
Unfortunately the results of this participation are still often twisted to mean the opposite.
DutchDat is volgens mij nodig als wij de ontwikkeling van inspraak en controle willen bevorderen.
I think we should do that if we want a development with participation and transparency.
DutchDat heeft niets meer te maken met democratie, met inspraak en al helemaal niet met de interne markt.
It makes a mockery of democracy, shared decision-making and the internal market.
DutchHet recht op inspraak van de vertegenwoordigers van de werknemers is onvoldoende duidelijk.
The co-determination rights of workforce representatives are not sufficiently articulated.
DutchZij nemen niet aan de maaltijd deel: zij hebben geen inspraak in de besluitvorming.
The workers are invited to the table but they cannot join in.
DutchDe getroffen mensen moeten daarbij inspraak en een controlerecht krijgen.
The people concerned must have a say and a right of control here.
DutchPublieke inspraak moet een volledig geïntegreerd onderdeel worden van milieubesluitvorming.
Public participation has to become a fully integrated part of environmental decision-taking.
DutchZij worden immers zonder enige inspraak op hoge kosten gejaagd.
Indeed, it is putting them to great expense without them having any say in the matter.
DutchDe bevolking moet kunnen participeren en de werknemers moeten inspraak hebben.
The population must be involved; employees must have a say.
DutchEuropa heeft voor zijn existentie de inspraak van de volkeren nodig.
In order to exist, that Europe needs the intervention of the people.
DutchMilieu: publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's
Public participation in drawing up environmental plans and programmes
DutchIn verband hiermee vragen wij om nauwkeurige informatie en in voorkomend geval om recht op inspraak.
Parliament needs to be informed in good time so that it can intervene as appropriate.