"inzicht" English translation

NL

"inzicht" in English

NL inzicht
volume_up
{het}

inzicht (also: besef, verstand, begrip, idee)
volume_up
notion {noun}
En daarom is er in het jodendom ook dit inzicht in liefde en vriendelijkheid dat heel belangrijk is, Chesed genaamd.
And so there is also, within Judaism, this notion of love and kindness that becomes very important: "chesed."
Om die reden lijkt het me net zo dringend om meer inzicht te krijgen in het idee om de landbouwsector te gebruiken ten gunste van Kosovo.
I therefore think it imperative to lift the veil from this notion of making the agricultural sector pay for Kosovo.
De gulden middenweg opzoeken, is het inzicht dat compassie brengt. ~~~ Hetgeen eigenlijk, zo je wilt, in ons wezen aanwezig moet zijn.
And balancing them all in the middle is this notion of compassion, which has to be there, if you like, at our very roots.
inzicht (also: realisatie, besef, verstand, benul)
In de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media werden op basis van dat inzicht tal van amendementen ingediend.
Many amendments based on this realization have already been introduced in the Committee on Culture.
Dit inzicht laat ons toe de behandeling van deze ziekten te heroverwegen door angiogenese te controleren.
And this realization is allowing us to reconceptualize the way that we actually approach these diseases by controlling angiogenesis.
Dat is dat ze tot het inzicht gekomen zijn dat het allebelangrijkste dat een kind moet leren is karakter.
That is that they have come to the realization that the single most important thing kids need to learn is character.
volume_up
sense {noun}
Dit initiatief rond elektronische handel getuigt, kort gezegd, van een eersteklas zakelijk inzicht.
In short, this e-commerce initiative makes A grade business sense.
Hiervoor is een politiek en moreel leiderschap nodig dat solidariteit en historisch inzicht kan tonen.
It needs political and moral leadership that can build solidarity and has a sense of history.
Dit zou hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel moeten bevorderen en het inzicht in het proces moeten vergroten.
This work is intended to give them an increased sense of responsibility and a better understanding of the process.
inzicht
Dit inzicht moet de grondslag zijn voor de regels die we hier vaststellen.
It is this insight that is the very basis of the rules to be adopted.
Dat is een verbazingwekkend inzicht. ~~~ We hebben dat pas gevonden.
It's an astonishing insight, and we have only found out about this recently.
Het derde inzicht is dat we niet primair op zichzelf staande individuen zijn.
And the third insight is that we're not primarily self-contained individuals.

Context sentences for "inzicht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe jongste jaren beginnen we dus inzicht te verwerven in het geluk van de twee ikken.
So in recent years, we have begun to learn about the happiness of the two selves.
DutchEr is veel behoefte aan transparantie en inzicht in de toetsingscriteria.
There is an urgent need for transparency and clarity in the assessment criteria.
DutchRuimtelijk inzicht is sterk verwant met het begrijpen van de wereld om ons heen.
Spatial reasoning is deeply connected to how we understand a lot of the world around us.
DutchEr is slechts om een rapport gevraagd om inzicht in bepaalde situaties te krijgen.
It simply asked for a report to be prepared to clarify certain situations.
DutchGeef ons inzicht in alle bijdragen van de Commissie aan het wetgevingsproces.
Let us see all the Commission’ s contributions to the legislative process.
DutchDit inzicht wordt volop gedeeld door de publieke opinie en het Europees Parlement.
This approach finds wide support amongst public opinion and in the European Parliament.
DutchZulks getuigt van een zeer praktisch inzicht in enkele van deze zeer moeilijke kwesties.
That reflects a very practical understanding of some of the very difficult issues.
DutchOp dit historische moment wens ik u allen helder inzicht en succes toe.
At this historic time, I would like us all to be guided by clarity and wisdom.
DutchIk geloof dat een goed inzicht in Darwinisme zeer sterk het religieuze geloof ondermijnt.
I believe a true understanding of Darwinism is deeply corrosive to religious faith.
DutchIk feliciteer u met uw inzicht, mijnheer de commissaris; u hebt het bij het rechte eind.
I should like to congratulate the Commissioner, as his analysis is entirely correct.
DutchEen onderdeel van compassie is dus om inzicht te krijgen in waar mensen warm voor lopen.
So part of compassion has to be an understanding of what makes people tick.
DutchHerinner je: mijn hele inzicht in de moraliteit is dat ze neerkomt op eigenbelang.
That is to say, remember: my whole view of morality is that it boils down to self-interest.
DutchKunnen we alleen maar Europeaan zijn als we elk verschil van inzicht onder het tapijt vegen?
Should it be necessary to stifle all differences of opinion to be a true European?
DutchDat is, zoals ik voorstel, het inzicht dat voortkomt uit het ernstig nemen van de memetica.
Now that, I suggest, is the view that comes out of taking memetics seriously.
DutchOnze hoorzittingen hebben geholpen om nader inzicht in deze kwestie te krijgen.
Our hearings helped to elicit further understanding of this matter.
DutchMaar ook hun alledaagse beslommeringen zetten aan tot zoeken naar meer inzicht.
But what normally preoccupied them also involved yearning to know.
DutchDe lidstaten moeten het recht hebben hun eigen cultuur naar eigen inzicht te beschermen.
National interests should have the right to protect their own cultures as they see fit.
DutchUitstekend inzicht in menselijke psychologie, wijs advies op iedere bladzij.
Excellent insights into human psychology, wise advice on every page.
DutchEn heeft hij al enig inzicht in wat dat betekent voor de onderlinge concurrentieverhoudingen.
And does he have any idea what that will mean for reciprocal competitiveness?
DutchZijn verslag is grondig, precies, creatief en getuigt van veel inzicht.
His report is thorough and precise; it is creative and full of insights.