"kerkelijke" English translation

NL

"kerkelijke" in English

NL kerkelijke
volume_up
{adjective}

1. religion

kerkelijke
kerkelijke
kerkelijke
De wetgeving verbiedt evangelisatie en laat kerkelijke bijeenkomsten slechts toe na officiële overheidsregistratie.
Legislation forbids proselytizing and only allows religious meetings after official government registration.

Context sentences for "kerkelijke" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr is een juridisch kader voor de teruggave van kerkelijke bezittingen gecreëerd.
The legal framework for returning church property has been put in place.
DutchOok kerkelijke medewerkers hebben bepaalde vrijheden, en deze moeten evenzeer worden beschermd.
In churches too, church members have freedoms and these also need to be protected.
DutchDit is breed toegejuicht door kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties.
This has been widely welcomed by Church and faith organisations.
DutchOf neem artikel 51, dat de kerkelijke structuur beschermt.
Alternatively, take Article 51, which protects the structure of the churches.
DutchIn het Statuut stond een bepaling die niet meer van deze tijd is, in de trant van het kerkelijke nihil obstat.
The staff regulations contained an anachronistic rule, similar to an ecclesiastical nihil obstat.
DutchMevrouw de Voorzitter, het is mij niet duidelijk of er nu " kerkelijke organisaties " in de tekst moet staan.
Madam President, I am not quite clear as to whether the words 'church organisations'should appear in the text.
DutchWat wij echter verwerpen is de algehele strekking van het verslag, waaruit een kerkelijke, reactionaire en vrouwenhatende visie blijkt.
But we refute all its reasoning, the basis of which is clerical, reactionary and misogynist.
DutchDe resolutie richt zich wat mij betreft niet alleen tot het Vaticaan, maar is tegelijk een appèl aan alle kerkelijke gezagsdragers te handelen conform de christelijke ethiek.
In my opinion, the resolution not only addresses the Vatican, it also appeals to all church authorities to act in line with Christian ethics.
DutchVolgens de mij beschikbare informatie betreft het in totaal 2.140 kerkelijke bezittingen waarvan er tot op heden slechts 54 in volledige eigendom zijn teruggegeven.
According to the information available to me, this involves a total of 2 140 church properties, of which the churches are as yet in full possession of only 54.
DutchNa de omwenteling van het Europese wonderjaar 1989 verstevigden zich immers de kerkelijke en maatschappelijke contacten tussen onze achterban en beide kandidaatlidstaten.
After all, following the revolution of Europe ’ s magic year of 1989, church and civil-society contacts were strengthened between our grassroots support and both candidate countries.
DutchU weet dat bijvoorbeeld op de bisschop van Khartoem pressie werd uitgeoefend en dat men ermee heeft gedreigd kerkelijke ontwikkelingsprojecten te blokkeren als hij niet aan die druk toegaf.
You are aware, for example, that pressure was brought to bear on the Bishop of Khartoum and that he was threatened that if he resisted this pressure, church development aid projects would be blocked.