"kijken" English translation

NL

"kijken" in English

NL kijken
volume_up
[keek|gekeken] {verb}

Het is geen tijd om boos achterom te kijken maar om hoopvol vooruit te kijken.
It is a time not to look back in anger but to look forward with hope.
Dus wat we moeten doen is in plaats van buiten onszelf kijken naar binnen kijken.
So what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
Ghana heeft me geleerd om anders te kijken naar mensen en om anders te kijken naar mezelf.
Ghana taught me to look at people differently and to look at myself differently.
Het is geen tijd om boos achterom te kijken maar om hoopvol vooruit te kijken.
It is a time not to look back in anger but to look forward with hope.
Dus wat we moeten doen is in plaats van buiten onszelf kijken naar binnen kijken.
So what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
Ghana heeft me geleerd om anders te kijken naar mensen en om anders te kijken naar mezelf.
Ghana taught me to look at people differently and to look at myself differently.
Wij kijken zeer kritisch naar de toepassing van zogenaamde kaderrichtlijnen.
The use of so-called framework directives is something we view with a highly critical eye.
Wij kijken echter met bezorgdheid naar de steeds prominentere rol die de EU gaat spelen in het land.
However, we view the EU ’ s ever more prominent military role in the country with concern.
Hoe kijken de Raad en de Europese Commissie hier momenteel eigenlijk tegen aan?
In point of fact, how do the Council and the Commission view the situation at the present time?
Het is een serieus debat en we kijken en luisteren er met grote interesse naar.
It is a genuine debate and we watch it and listen to it with considerable interest.
Soldaten hebben haar gedwongen toe te kijken hoe haar man werd gemarteld en vermoord.
Soldiers have forced her to watch as her husband was tortured and killed.
Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat u ook bij mij niet op uw klok zult kijken.
Mr President, I hope that you will not need to watch the clock while I am speaking.
We kijken in dit verband uit naar de gedetailleerde voorstellen van de commissaris.
We look forward to the Commissioner's detailed proposals in this regard.
Misschien kan de Commissie in dit verband eens naar het Engelse model kijken.
Perhaps the Commission might like to take the UK model in this regard.
Laten wij de verschillende agendapunten eens doorlopen om te kijken wat wij daarmee bedoelen.
Let us look at what this means with regard to each of those topics.
Het is geen tijd om boos achterom te kijken maar om hoopvol vooruit te kijken.
It is a time not to look back in anger but to look forward with hope.
Dus wat we moeten doen is in plaats van buiten onszelf kijken naar binnen kijken.
So what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
Ghana heeft me geleerd om anders te kijken naar mensen en om anders te kijken naar mezelf.
Ghana taught me to look at people differently and to look at myself differently.

Context sentences for "kijken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar het is uh -- laten we kijken of het kunnen manipuleren zonder, um -- oeps.
But it's uh -- let's see if I can manipulate it a little bit without, um -- oops.
DutchKijken naar Manute die de hele nacht bezig blijft en er niet genoeg van krijgt.
Like watching old Manute do his thing all night long, and not get tired of it.
DutchOm goed te kunnen begrijpen wat ze zeiden, moeten we naar het verleden kijken.
To understand properly much of what they have said, one must consider the history.
DutchOok de betrokken landen kijken hoopvol uit naar hun toekomst in de Europese Unie.
These countries are looking hopefully towards a future in the European Union.
DutchIk google geregeld het woord "mens", om te kijken hoeveel resultaten ik krijg.
So, I've always been Googling this word, "human," to find out how many hits I get.
DutchMaar laten we kijken naar dat wat volgens de wetenschap waarschijnlijk zal gebeuren.
But let's just think through what the science is telling us is likely to happen.
DutchDe pers had uit moeten kijken naar dit verslag, regeringen hadden het moeten vrezen.
This report could have been awaited by the press and feared by the Member States.
DutchEens kijken, dat zijn ongeveer 7,:,000 talen, 350 hoofdtalen -- dit is veel werk.
Let's see, that's about 7,000 languages, 350 major languages -- a lot of work there.
DutchEn dan passen we TMS toe op de RTPJ en kijken hoe het morele oordeel verandert.
And then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
DutchIk heb op een vrijdag wel betere dingen te doen dan naar de Raad te zitten kijken.
I can find something far better to do on a Friday than sit there facing the Council.
DutchDie kiezers kijken naar ons en vinden Europa een log en bureaucratisch apparaat.
This electorate looks at us and sees the European system as unwieldy and bureaucratic.
DutchWe moeten dus door de pathologie heen kijken naar het scala van menselijke vermogens.
So we need to see through the pathology and into the range of human capability.
DutchAls je erin bent, zit je als een rat in de val; je kunt zelfs niet over de top kijken.
When you're in it, you're like a rat in a maze; you can't even see over the top.
DutchWe doen het elke dag, terwijl we romans lezen, tv kijken, of naar de film gaan.
We do it every day, while reading novels, watching television or going to the movies.
DutchDus verliet ik het lab om te gaan kijken of dit geldt voor ons dagelijks leven.
So I've gone out of the lab to see if this really holds in our daily lives.
DutchIk vind eigenlijk dat wij per land moeten kijken welke optie het beste is.
I actually think that we need to consider which option is best for each country.
DutchAls je een echt gevecht wilt zien, moet je naar mij komen kijken op het Kumité.
If you want to see some real fighting, you can see me fight at the kumite.
DutchIk zag dat ze naar hun rooster zochten om te kijken wanneer ze weg konden.
I could see they were looking for the schedule, to see when they could get out.
DutchZe willen ons bezoeken, kijken wat er hier gebeurt en een beslissing nemen.
They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.
DutchIk denk niet dat zondag naar het voetbal kijken of algehele luiheid de oorzaak zijn.
And I don't think Sunday football-watching and general laziness is the cause.