NL

klaar {adjective}

volume_up
Volgens sommigen is deze methodologie nog niet klaar om te worden toegepast.
Some people will say that this methodology is not yet ready to be implemented.
Er is echter één probleem: u bent er niet klaar voor en zij zijn er niet klaar voor.
There is a problem, however: neither you nor they are ready.
De Commissie is er klaar voor samen te werken met dit voorzitterschap en met alle lidstaten.
The Commission is ready to work with this presidency and all the Member States.
klaar (also: zuiver, helder, licht, hel)
Wat het principe betreft, herhaal ik nogmaals dat ons beleid klaar en duidelijk is.
On the fundamental issue, let me reiterate: our policy is clear and unequivocal.
Wij stellen in onze opmerkingen klaar en duidelijk dat hervormingen nodig zijn.
The comments contain a clear statement about the need for reform.
Ik denk dus ook dat we als Parlement daarover klaar stelling moeten nemen.
I therefore believe we in Parliament will have to take a clear stand on this.
Wat de Structuurfondsen betreft waren de verordeningen ongeveer halverwege 1999 klaar.
On the Structural Funds, the regulations were completed in mid-1999.
Zowel het statische en dynamische testen, als de multilaterale tests zijn klaar.
Both static and dynamic testing and multilateral tests have been completed.
Sommige studies zullen echter, zoals voorzien, niet klaar zijn voor de zomer van 2000.
However, several studies will, as foreseen, not be completed before the summer of 2000.
Als je klaar bent, herstel je het lichaam en dan is het klaar voor een nieuwe sessie.
So when you are done, just bring back the body and then it's ready for another session.
Het werk is nog niet helemaal klaar; er moet nog naar bepaalde aspecten worden gekeken.
Some work still needs to be done; there are still some aspects to be considered.
De Commissie heeft niet gezegd dat al het werk gedaan is en dat ze al klaar zijn.
The Commission has not said that the work has been done and that they are ready.
Als u zich niet aan de spreektijden houdt, zullen wij niet op tijd klaar zijn.
We will not be finished in time if speaking times are not respected.
Het heeft de Unie opener gemaakt, maar het heeft geen kant-en-klaar resultaat opgeleverd.
It made the European Union more open, but it was not the finished product.
Kan er aangegeven worden wanneer die analyse klaar zal zijn?
Is it possible to say when that analysis will be finished?
Wij zullen heel objectief en op basis van de feiten beoordelen in hoeverre deze landen klaar zijn.
We will be completely objective in our assessment of how prepared these countries are in the light of hard facts.
En dus ontwikkelden planten en dieren hun eigen interne klokken zodat ze klaar zouden zijn voor deze veranderingen in licht.
And so plants and animals developed their own internal clocks so that they would be ready for these changes in light.
I was all set to do it and I was thinking, "Aw man," I was just going to impose upon the powers that be, and measure the speed of light.
Ik zeg klip en klaar dat dit geen oplossingen zijn voor de mondiale en maatschappelijke problemen.
Let me tell you, in plain terms, that this will not enable us to solve the world’ s and society’ s problems.
Het zou veel helpen als wij ook klip en klaar tegen lidstaten zouden zeggen dat dit gewoon rusttijd is.
Telling Member States in plain language that this is normal rest time would also be a great help.
That is plain and clear.
Ze is helemaal klaar om te trouwen met die Norrington zoals zij beloofde...
She's all set to marry Norrington, just like she promised.
It seems that all is now set for the final assault.
Ik was helemaal klaar om diplomaat, leraar of arts te worden - ik had het voor het kiezen.
I was all set to be a diplomat, teacher, doctor -- all laid out.
In juli zullen de richtsnoeren voor die onderhandelingen klaar zijn.
In July we will have already drawn up the directives for undertaking these negotiations.
Deze lijst van gevaarlijke stoffen moet tegen het midden van 2001 klaar kunnen zijn.
It ought to be possible to draw up this list of dangerous substances by mid-2001.
Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
klaar (also: helder, slim, licht, slimme)
De bedoeling van de twee verschillende E-nummers is de consumenten via de etikettering klaar en duidelijk voor te lichten.
And the point of having two different E numbers is that consumers, with the help of labelling, can be given clear and distinct information.

Context sentences for "klaar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet Europees Parlement wijst deze uitzonderingsregeling klaar en duidelijk af.
The European Parliament flatly rejects this regulation on possible exceptions.
DutchOmdat dit proces nog in gang is, is de ontwerptekst nog niet helemaal klaar.
With this process still under way, the draft text has not yet been finalised.
DutchWij hebben het vandaag over Malta en Cyprus, twee landen die klaar zijn voor toetreding.
We have before us Malta and Cyprus, which are two States keen to become members.
Dutch-- Voorzitter, ik zal proberen klaar te zijn voor het dak naar beneden komt.
Madam President, I shall try to finish what I have to say before the roof collapses.
DutchZij bereidt op het ogenblik een richtlijn voor, maar is daar helaas nog niet klaar mee.
At the moment, it is preparing a directive which, unfortunately, is incomplete.
DutchVandaag zat er wat meer lucht in de agenda en zijn wij om 17.36 al klaar.
We have had a less tight agenda today and are finishing as early as 5.36 p. m.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, Europa is nog lang niet klaar met de eenwording.
Mr President, the unification process within Europe is far from complete.
DutchAls ze klaar zijn met hun middelbare school, stuur ik ze naar Amerika om daar te studeren.
When they finish their high school I will send them to America to study there.
DutchWanneer is dat klaar, zodat wij ook meer feiten en gegevens ter beschikking hebben?
When can we expect to see it, so that we can have more data and facts?
DutchMaar wat meer is, het Verdrag maakt de Europese Unie nog niet klaar voor uitbreiding.
But above all, the Treaty still does not make the European Union capable of enlargement.
DutchAlles is klaar, maar de leiding van de Duitse naar de Tsjechische zijde ontbreekt.
Everything is in place but one thing is missing: the pipe from the German to the Czech side.
DutchJa, je haalt deze eruit, en zet een nieuwe erin en klaar is kees.
Yeah well, you take the old one out, bung the new one in, and Bob's your sister.
DutchAls ze klaar zijn gaan ze in een kring zitten en vragen me om bij hen te komen zitten.
When they finish, they sit in a circle and ask me to come to join them.
DutchWaarom dit voorstel, dat al lang klaar had moeten zijn, nog vertragen?
Why delay this proposed legislation, which really ought already to have been in place?
DutchDe Commissie staat nu klaar om aan de slag te gaan en haar taak uit te voeren.
At present, the Commission is keen to get down to work and do the job it was instructed to do.
Dutchklaar?
Okay, guys, we're going to lay down some cover fire for him on three!
DutchWij hopen dat het eerste concept al komende herfst klaar zal zijn.
We hope that there will be an initial working document as early as the autumn.
DutchMachtsdenken alleen is niet voldoende om de Europese Unie klaar te maken voor de toekomst.
An ambition for power alone is not enough to prepare the European Union for the future.
DutchToch spelen ze het altijd klaar om het resultaat dat ze willen hebben te krijgen.
And yet, they always manage to to get the result that they want.
DutchWij hebben er afgelopen winter aan gewerkt en zijn er ongeveer mee klaar.
The work was begun during the winter and is now more or less complete.