"klokken" English translation

NL

"klokken" in English

NL

klokken [klokte|geklokt] {verb}

volume_up
Niemand houdt zich dan aan de klok en de aanvang van de procedure.
Nobody then respects the clock and the start of the procedure.
Wij hebben echter de indruk dat het inmiddels moeilijk is geworden de klok terug te zetten.
However, the impression is that it will be difficult to turn the clock back.
Nu de tijd bijna om is, moeten we de klok stilzetten om verder te onderhandelen.
And now, when there is hardly any time left, we are negotiating with the clock stopped.
Dus wrijf ik de duivenpoep van een van de klokken en kijk ernaar.
So, I wipe the pigeon manure off one of the bells, and I look at it.
Op 1 mei moeten in Europa de klokken van de vrijheid luiden, niet die van de vrouwenslavernij.
On 1 May, the bells of freedom must ring in Europe, not those of female slavery.
Ik vertel u graag wat er gegrift is in de klokken van de Hayes Hall klokkentoren: "Alle waarheid is een.
So, at this time, I'd like to tell you the words inscribed upon the Hayes Hall tower bells: "All truth is one.

Context sentences for "klokken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOp 1 mei moeten in Europa de klokken van de vrijheid luiden, niet die van de vrouwenslavernij.
On 1 May, the bells of freedom must ring in Europe, not those of female slavery.
DutchDus wrijf ik de duivenpoep van een van de klokken en kijk ernaar.
So, I wipe the pigeon manure off one of the bells, and I look at it.
DutchIk vertel u graag wat er gegrift is in de klokken van de Hayes Hall klokkentoren: "Alle waarheid is een.
So, at this time, I'd like to tell you the words inscribed upon the Hayes Hall tower bells: "All truth is one.
DutchDan zouden hier alle klokken hebben geluid, dan zou u duizenden kaarsen hebben aangestoken en een Te Deum hebben aangeheven.
You would have rung all the bells here, lit a thousand candles and had the Te Deum strike up.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zie dat we twee klokken in deze zaal hebben en het lijkt alsof deze volledig asynchroon lopen.
Mr President, I see we have two clocks in this Chamber, and they seem to be completely out of sync.
DutchEn dus ontwikkelden planten en dieren hun eigen interne klokken zodat ze klaar zouden zijn voor deze veranderingen in licht.
And so plants and animals developed their own internal clocks so that they would be ready for these changes in light.
DutchDat is een spreuk die vaak op klokken staat.
DutchDit zijn chemische klokken en ze zijn te vinden in elk gekend wezen met twee of meer cellen en zelfs in sommige die maar één cel hebben.
These are chemical clocks, and they're found in every known being that has two or more cells and in some that only have one cell.
DutchOké... rot-klokken.
DutchDan herinner ik me wat mijn Engels leraar ooit zei op de middelbare school, namelijk, dat wanneer ze klokken gieten, ze er inscripties in schrijven.
Then I remember what my English teacher in high school said. ~~~ Namely, that when they cast bells, they write inscriptions on them.
DutchIk heb nu in ieder geval ontdekt wat wij onze sprekers aandoen: klamme handen, slapeloze nachten, een tegennatuurlijke angst voor klokken.
If nothing else, at least I've discovered what it is we put our speakers through: sweaty palms, sleepless nights, a wholly unnatural fear of clocks.
DutchOm alle klokken even gelijk te zetten: het Doha-amendement dient om productie mogelijk te maken voor ontwikkelingslanden die zelf de capaciteit missen.
Just to make sure we are all singing from the same hymn sheet: the Doha amendment serves to enable manufacture for developing countries lacking that capacity themselves.