NL kloppen
volume_up
[klopte|geklopt] {verb}

U hebt gezegd dat deze uitspraken niet kloppen.
You said that those comments were not correct.
Wanneer deze inlichtingen kloppen, wat denkt de EU dan voor deze ontheemde Kosovaarse Roma te doen?
If this information is correct, what does the EU intend to do to help these displaced Kosovar Roma?
Are my words not correct?
De strategie klopt, maar om alles goed te laten verlopen moet de invulling ook kloppen.
The strategy is right but the details have to be right as well to really succeed.
Ik heb niets tegen liberalisering en privatisering, maar de uitgangspunten moeten wel kloppen.
I have nothing against liberalisation and privatisation, but the premises must be right.
Sommige dingen kloppen niet en je zult zeggen dat het waarschijnlijk geen Engelse woorden zijn.
Some things are not right, and you'll say these words are probably not English words.
Die stamcellen reorganiseerden zich, en dat hart begon te kloppen.
Those stem cells self-organized, and that heart started to beat.
Het is verbazingwekkend dat deze cellen kloppen.
It's amazing that these cells beat at all.
Een donor moet in de meeste gevallen hersendood zijn, maar het hart moet nog kloppen.
A donor should, in most cases, be brain-dead, but their heart must still be beating.
De wereld klopt bij Europa aan de deur, en met name aan de deur van dit Parlement.
The world will knock on Europe’ s door and particularly on Parliament’ s door.
Eerst waren er drums en toen klop-klop-grapjes.
First there were drums and then knock-knock jokes.
Als een specht klopte hij op mijn deur tot ik opendeed.
And like, knock like a woodpecker on my door until I opened it up.
Als u niet zo ver wilt gaan in deze wijziging, prima, daar valt over te praten, maar als u helemaal niets wilt wijzigen, klopt de tekst niet.
If you want fewer radical changes than we do, then we can come to an agreement, but if you do not want any changes, then the text is a farce.
kloppen (also: afdeppen, tikken)
kloppen (also: treffen, slaan, klappen, houwen)
Het klopt inderdaad dat de varkensvleesproducenten geconfronteerd zijn met een historisch prijsdieptepunt.
It is true that pigfarmers have been hit by an historic slump in prices.
Het voelt alsof een man achter je staat met een hamer en constant op je hoofd klopt.
I feels like you've got a man standing behind you with a hammer just hitting your head all the time.
Het klopt dat Europa, het continent van de ouderen is.
It tallies that Europe is the continent of the elderly.
Het betekent dat iedere waarneming, moet kloppen met eerdere waarnemingen, anders zouden we geen continuïteit hebben en worden we wat gedesoriënteerd.
What it means is, for every perception we have, it needs to tally with the one like it before, or we don't have continuity, and we become a little bit disoriented.
kloppen (also: pulseren)
Dat de EU gaat uitbreiden is prima, maar de cijfers kloppen niet, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad.
Enlargement is very good, Mr President-in-Office of the Council, but the numbers do not add up.
Ze zijn onnauwkeurig, het ontbreekt aan ambitie, ze zijn onvoldoende vastberaden en het grootste probleem zijn de rekenfouten, sommige dingen kloppen gewoon niet.
They are vague, they lack ambition, they are insufficiently conclusive, and the biggest mistake is in the calculations - things simply do not add up.

Context sentences for "kloppen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDeze ontwerp-resolutie bevat echter ook overdrijvingen en zaken die niet kloppen.
However, this proposal for a resolution contains exaggerations and irregularities.
DutchNiet alleen onze budgettaire prioriteiten kloppen niet, ook het systeem deugt niet.
It is not just that our budgetary priorities are wrong, the system is also wrong.
DutchEen donor moet in de meeste gevallen hersendood zijn, maar het hart moet nog kloppen.
A donor should, in most cases, be brain-dead, but their heart must still be beating.
DutchAls lid van de Commissie begrotingscontrole weet ik dat deze mythes niet kloppen.
As a member of the Committee on Budgetary Control, I know that these myths are not true.
Dutch(Gelach) Ze wijzen allemaal op ontbrekende middelen en dat kan kloppen.
(Laughter) They are a claim to you missing resources, and they may be accurate.
DutchDe concrete criteria in het kader van de verordening kloppen al lang niet meer.
The regulation's specific provisions have long ceased to be adequate.
DutchHet is niet, zoals sommige mensen geloven, simpelweg een kwestie van op de deur kloppen,.
It is not, as some people believe, simply a matter of knocking on the door,.
DutchDe kiezers en ook ikzelf hebben in de tussentijd ontdekt dat beide aannames niet kloppen.
Since then, both the voters and I have had to learn that neither of them are that good.
DutchMaar Stewarts vorm van grappigheid werkt niet tenzij de feiten kloppen.
It just so happens that Stewart's brand of funny doesn't work unless the facts are true.
DutchDe cellen weten genetisch wat te doen, en ze beginnen samen te kloppen.
The cells genetically know what to do, and they start beating together.
DutchWe hebben vele intuïties in ons leven, en het punt is, dat vele daarvan niet kloppen.
We have many intuitions in our life, and the point is that many of these intuitions are wrong.
DutchAls wij dan navraag doen, wordt ons gezegd dat de krantenberichten kloppen.
On enquiring, we are told that the newspaper reports are accurate.
DutchDit is voor de Commissie echter geen reden of aanleiding om zichzelf op de borst te kloppen.
However, this gives the Commission no cause whatsoever for complacency.
DutchIk denk dat wij echt op een moment gekomen zijn om nu eventjes op tafel te kloppen.
I believe we have well and truly reached a point where we can start banging the table for a while.
DutchDat zijn we aan onszelf verplicht, maar ook aan de landen die bij ons op de deur kloppen.
This is a duty for us, and it is a duty towards the countries that are knocking at our door.
DutchTwee of drie Olympische Spelen later zullen ze niet te kloppen zijn.
And two or three Olympics after that, they are going to be unbeatable.
DutchDit betekent echter niet dat wij onszelf op de borst kunnen kloppen, verre van dat.
Having said that, we should not be complacent - far from it.
DutchDe centrale banken kloppen zichzelf natuurlijk op de borst omdat zij de inflatie hebben beteugeld.
Of course, central bankers point to their triumph in relation to inflation.
DutchWe moeten het nu hebben over Bulgarije en Roemenië, die op de deuren van de Unie kloppen.
It has to be clear to us that there are two stages to enlargement.
DutchHet is inderdaad zo dat er op het gebied van de informatie dingen gebeuren die niet kloppen.
Yes, there are things that do not work in the field of information.