"koper" English translation

NL

"koper" in English

EN

NL koper
volume_up
{de}

koper (also: klant, afnemer, inkoper, aankoper)
volume_up
buyer {noun}
Wel, in de Verenigde Staten is slechts sprake van één koper, namelijk het Pentagon.
In the United States there is only one buyer of arms and that is the Pentagon.
Hij is de grootste koper van Amerikaanse overheidsobligaties.
He is the main buyer of U.S. Treasury bonds.
. ~~~ De koper was Kip Forbes, zoon van één van de flamboyantste miljonairs van de 20ste eeuw.
The buyer was Kip Forbes, son of one of the most flamboyant millionaires of the 20th century.
koper (also: klant, afnemer)
Als dat zo was, stuurde hij het geld door naar de verkoper en de gestolen creditcard-details naar de koper.
And if they did, he then passed on the money to the vendor and the stolen credit card details to the purchaser.
De verkoper had bijvoorbeeld gestolen creditcard-details en de koper wilde die bemachtigen.
The vendor, say, had stolen credit card details; the purchaser wanted to get a hold of them.
De koper zond de administratieve tussenpersoon digitaal wat dollars, en de verkoper verkocht dan de gestolen creditcard-details.
The purchaser would send the administrative officer some dollars digitally, and the vendor would sell the stolen credit card details.

Context sentences for "koper" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNiemand stelt voor het koper weg te gooien en te vervangen door een ander product.
Nobody is suggesting that it should be thrown away and replaced with something else.
DutchHet zal tot een fascinerende concurrentie, een wedloop om de gunst van de koper komen.
A fascinating contest will develop: a race for the patronage of consumers.
DutchOok de koper, de consument van dergelijke smeerlapperij zou vervolgd moeten kunnen worden.
It should also be possible to punish the people who buy this sort of filth, the consumers.
DutchPas dan, als de koper voor de aanschaf van hetzelfde goed kan kiezen tussen verschillende leveranciers.
At the point when the consumer can choose the same product from different types of supplier.
DutchEr zijn echter nog veel juridische onzekerheden en noch voor de koper, noch voor de verkoper zijn de omstandigheden optimaal.
There are, however, still many legal uncertainties and conditions are not ideal for either buyers or sellers.
DutchVanuit economisch oogpunt lijkt het me tevens nuttig een samenwerkingsverband tussen de havens van Koper en Triëst op poten te zetten.
I also consider it useful, from the economic point of view, to set under way cooperation with the ports of Capodistria and Trieste.
DutchMaar in het verslag wordt niet alleen dit aspect van de bescherming van de koper nagestreefd, maar ook dat van de versterking van het Europese toerisme.
However, the report does not just address consumer protection, but also considers how to strengthen European tourism.
DutchDit wordt door deze richtlijn bereikt, doordat zij leveranciersvrijheid en daarmee de keuzevrijheid van de koper bevordert.
And that is what this directive achieves, by establishing that state of affairs - namely freedom of suppliers and thus freedom of choice for the consumer.
DutchBovendien mag de bindende boekenprijs niet omzeild worden door aanbieders uit andere lidstaten dan die van de koper.
Furthermore, operators established in Member States other than the countries concerned should not be allowed to undermine these schemes when selling to an end consumer.
DutchDe Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming stelt echter voor dat de koper en de verkoper van tweedehandsgoederen in hun contract beperkingen kunnen opnemen.
The Committee, however, is proposing that buyers and vendors should be able to impose contractual restrictions on second-hand articles.
DutchHij neemt een ingepakt strijkijzer uit het schap, geeft het aan de koper - en dan moet hij drie maanden later bewijzen dat het strijkijzer in orde was.
He took his iron that was all packed up down from the shelf and gave it the customer - and then three months later he is expected to prove that this iron was in order.
DutchDeze richtlijn specificeert in artikel 14 dat de vermelding die verplicht op het etiket moet staan moet verschijnen in een taal die door de koper gemakkelijk kan worden begrepen.
Article 14 of this directive states that information to be shown on the label should be in a language that will easily be understood by the consumer.
DutchDe richtlijn betreffende verkoop op afstand beschermt ook consumenten die goederen en diensten kopen op afstand, met andere woorden, zonder dat de koper en verkoper elkaar ontmoeten.
The Distance Selling Directive also protects consumers who purchase goods and services at a distance, in other words with no face-to-face contact.
DutchEnerzijds moet de consument die deze diensten koopt als het ware meer bescherming genieten dan de koper die minder noodzakelijke diensten aanschaft.
Firstly, the protection of those who pay for these services in the general interest is more important, if that is possible, than that of any other customers paying for other less necessary services.
DutchWat voor een levende kunstenaar, die de waardering voor zijn werk ziet toenemen en zijn productie dus in waarde ziet stijgen, van belang is, zijn de dynamiek van de koper en zijn verkooppotentieel.
Consumer dynamics and sales potential are matters of concern to living artists who discern an increase in their market value and reassessment of their work.
DutchIn een naar het mij voorkomt nogal ongebruikelijke en controversiële zaak heeft het Constitutioneel Hof besloten de plaatselijke verkiezingen in de gemeente Koper, ofwel Capodistria, op te schorten.
In what I feel to be an anomalous and controversial legal case, the Constitutional Court decided to suspend local elections in the municipality of Koper, that is Capodistria.
DutchWe hebben er ook voor gezorgd dat de koper verhaal kan halen als hij een artikel, bijvoorbeeld een kast, verkeerd in elkaar heeft gezet doordat de handleiding gebreken vertoonde.
We have also ensured that compensation for the incorrect installation of goods, for example wardrobes will also apply for the protection of consumers who have been misled by faulty instructions.