"lijken" English translation

NL

"lijken" in English

NL lijken
volume_up
[leek|geleken] {verb}

Fluiten lijken... de verdeling van fluiten lijkt een triviale zaak.
Now, flutes may seem ... the distribution of flutes may seem a trivial case.
De laatste tientallen jaren lijken deze belemmeringen te zijn doorbroken.
Over the last few decades these hindrances seem to have been broken through.
Uitzonderingen voor noodsituaties lijken me ook volstrekt overbodig.
Hence, exceptions for emergency situations seem completely redundant.
lijken (also: lijken op, gelijken)
Dat terwijl de gebeurtenissen in Tsjetsjenië sterk op volkenmoord lijken.
Now, what has happened and what is still happening in Chechnya is similar to genocide.
De linker- en rechterwerktuigen lijken sterk op elkaar.
The ones on the left are pretty similar to the ones on the right.
Dit bevestigt alleen maar hoezeer wij tegenwoordig op elkaar lijken.
I mention this merely to confirm how similar we in fact are.
Zij vrezen dat Europa steeds meer gaat lijken op Amerika.
They fear that Europe will increasingly resemble the USA.
Ik vind dat onze kantoren lijken op een soort van veredelde camping.
I think our offices resemble a kind of glorified campsite.
Door het handelsbeleid lijken de EU-landen een staat.
Trade policy will make the EU countries resemble a State.

Context sentences for "lijken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk zou drie punten uit dit verslag willen toelichten die mij essentieel lijken.
I should like to stress three points in this report that I believe are essential.
DutchOp de tweede plaats lijken we voor de toekomst alle troeven in handen te hebben.
My second answer is that it seems, for now, that we are holding all the cards.
DutchWanneer je 21 minuten spreektijd hebt, lijken 2 miljoen jaar een hele lange tijd.
When you have 21 minutes to speak, two million years seems like a really long time.
DutchIn vele gevallen lijken het zuiver gissingen welke bedragen terugbetaald moeten worden.
In many cases it seems to be pure guesswork as to what sums are to be collected.
DutchIk verfde het huis bovenop het eiland zelfs rood om het Zweedser te doen lijken.
And yeah, I even turned the house on top of the island red to make it look more Swedish.
DutchDus namen we zijn hand en schminkten ze om meer op die van Eddie te lijken.
So we took his hand and we painted it to look a little bit more like Eddie's.
DutchAls je het witte deel kon oppakken, zou het lijken op de onderste figuur.
If you could pick up the white area, it would look like the figure on the bottom.
DutchOp dit punt lijken de tijdelijke voorwaarden van de Raad centraal te staan.
In this case it seems that the schedule is dictated more by the Council's timetable.
DutchDe ene klimaatconferentie volgt de andere op, maar al die conferenties lijken op elkaar.
We keep having conferences on global warming and they all turn out much the same.
DutchDe prioriteiten in het begrotingsplan lijken mij al bij al onbevredigend.
The priorities set by the budget are generally unsatisfactory, it seems to me.
DutchIn het geval van Kosovo lijken deze voorzorgen overigens des te aannemelijker.
In relation to Kosovo, this concern seems to be particularly reasonable.
DutchMaar afgezien hiervan zijn er twee elementen die mij van belang lijken.
This apart, however, there are two elements which I do believe to be important.
DutchVergelijkingen tussen bedrijven of staten lijken ons dan ook weinig zekerheid te bieden.
Any comparison between enterprises or between States thus appears somewhat random.
DutchHoewel dat toch zeer eenvoudig is, lijken velen het nog steeds niet te hebben begrepen.
Although this is stating the obvious, many people have not yet grasped the message.
DutchEr waren 3 lijken met gaten, dat maakt 't ons probleem.3 Dode Chinezen?
We found 3 bodies full of holes, so now it's a cop problem.Three dead Chinese?
DutchZe zweven vrij in drie dimensies zonder dat er krachten op hen lijken in te werken.
They float freely in three dimensions without any forces acting on them.
DutchPlannen voor de ruimte lijken altijd te stranden op dubbelzinnigheden van doel en timing.
Talk about space always seems to be hung on ambiguities of purpose and timing.
DutchDoor gemeenschappelijke visumregels gaat de EU meer op een staat lijken.
The existence of common rules for visas makes the European Union more like a state.
DutchAls ik zo naar mijn collega's luister lijken zij wat minder vertrouwen te hebben.
Judging by what I hear my fellow-MEPs saying, they are less trusting.
DutchDit gebruik van virtuele realiteit is niet alleen goed om mensen ouder te doen lijken.
This use of virtual reality is not just good for making people look older.