NL

lopen [liep|gelopen] {verb}

volume_up
Maar Europese burgers moeten veilig door hun buurt kunnen lopen.
However, it must be safe for European citizens to walk in their neighbourhoods.
Vlees is een ander verhaal omdat, natuurlijk, dieren de stad in konden lopen.
Meat is a very different story because, of course, animals could walk into the city.
Dan leert het dier buiten aan de leiband te lopen en stoffen op te sporen.
Then the animal learns to walk on a leash in the open and find targets.
Uitbreiding en toetreding moeten qua ontwikkeling gelijk op lopen.
Our ability to enlarge must go hand in hand with other countries ' ability to accede.
Als de leidingen via Polen, Wit-Rusland en Oekraïne lopen, ontstaat er nodeloze verspilling.
If the pipelines go through Poland, Belarus and Ukraine there will be needless waste.
Jongens, dit is een logaritmische schaal; je ziet niet vaak lijnen die zo omhoog lopen.
Guys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
Er lopen belangrijke financiële lijnen van overheden naar havenbedrijven.
There are important financial channels that run from authorities to port companies.
Dat betekent ook dat daarmee de beroepsrisico's die de accountants nu lopen, zover uiteen lopen.
This also means that the professional risks accountants run at the moment differ widely.
De volgende programmeringsperiode voor de structuurfondsen zal lopen van 2000 tot 2006.
The next programming period for the Structural Funds will run from 2000 to 2006.
De vloeistof loopt van de ene laag naar de volgende.
And the fluid will flow from one layer into the next.
Wij lopen zo het risico veel bloed te verliezen en slechts een doekje te hebben om de stroom te stelpen.
We run the risk of losing much blood whilst we try to stem its flow with a small sticking plaster.
Het is een dendritisch aflooppatroon dat enkel kan ontstaan door de loop van vloeistoffen.
It's a dendritic drainage pattern that can be formed only by the flow of liquids.
lopen (also: huppelen, voortbewegen)
volume_up
to hoof [hoofed|hoofed] {vb} [Amer.] [coll.]
Inderdaad, vandaag lopen er 30 000 mensen in Straatsburg te demonstreren om de markten waarop zij werkzaam zijn te beschermen.
Indeed, about 30 000 people are marching in Strasbourg today, wanting to protect the markets in which they operate.
De huidige verordening loopt in maart 2003 af en het is dus noodzakelijk dat er een nieuwe verordening komt.
The current regulation expires on 31 March 2003 and a new regulation will be necessary.
Ik betreur ook dat het tijdschema nu loopt tot maart in plaats van tot mei omdat de Raad dit voorstel wenst mee te nemen naar Barcelona.
I also regret that the timetable has now been compressed from May to March because of the Council's desire to have this proposal before it at Barcelona.
Terwijl ik naar buiten liep, vertraagde haar tred.
As I walked out, her pace slowed.
De strategieën die tot dusver zijn toegepast om de technische voorschriften te harmoniseren lopen achter bij de zeer snelle ontwikkelingen in de luchtvaartsector.
Previous strategies to harmonise technical regulations have not been able to keep up with the breakneck pace of developments in the air transport sector.
De linkse en rechtse helften van de kamer zijn gevuld met twee verschillende geuren, en een veiligheidscamera kijkt toe hoe de vliegjes heen en weer lopen tussen de geuren.
The left and the right halves of the chamber are filled with two different odors, and a security camera watches as the flies pace up and down between them.
De lidstaten leren steeds beter met elkaar samen te werken, maar we moeten niet te hard van stapel willen lopen.
Member States are progressively learning how to cooperate with one another, but we need to go step-by-step.
En de enige manier waarop je comfortabel kunt lopen is door in het ritme te komen.
And the only way you can walk comfortably is by getting in step.
Ik ga nu even in een ander ritme lopen, wat makkelijker voor me is.
So I'm just going to go into a different step now, which is easier for me.
Niet lang daarna, liep een arts binnen in mijn kamer in het ziekenhuis, en zei: "Amanda, je zult nooit meer kunnen lopen.
Not long afterwards, a doctor strode into my hospital room, and he said, "Amanda, you'll never walk again."
Een soort lego waarmee je overal, in de echte wereld, dingen zoals tremor, manier van lopen, paslengte en dat soort dingen kan registreren.
There is all kinds of sort of plug-and-play kind of Legos that you can do to capture, in the wild, in the real world, things like tremor, gait, stride length and those kinds of things.
De boodschap die hier kamerbreed weerklinkt vandaag, is dat de Commissie op kousenvoeten moet lopen.
The message that is coming very clearly from all sides of the House to the Commission today is that the Commission should tread warily.

Context sentences for "lopen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
Now you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
DutchWe lopen aanzienlijke bedragen mis omdat ze niet worden geïnd door de lidstaten.
We lose serious amounts of money because it is not collected by the Member States.
DutchMaar passagiers zijn de dupe van dit winstbejag en lopen steeds meer risico's.
But this profit-driven approach means that passengers are running growing risks.
DutchDeze steun moet lopen via het agentschap voor de wederopbouw en de vierde pijler.
This aid will be provided via the reconstruction agency and the fourth pillar.
DutchDe standpunten inzake de mogelijke nieuwe eigen middelen lopen nog ver uiteen.
With regard to specific new own resources, positions still differ considerably.
DutchZe eisen een fatsoenlijk loon in overeenstemming met de risico's die zij lopen.
They are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
DutchVoor fytosanitaire normen in de visserij lopen ook grootschalige programma's.
For phytosanitary standards in fisheries we also have ongoing large programmes.
DutchDat is ook het geval in andere Alpenvalleien waardoor de transitowegen lopen.
The same applies to the other Alpine passes that are crossed by transit routes.
DutchHier kan een verlamde patiënt weer lopen door deze exoskeletten aan te doen.
Here's a paraplegic patient actually walking by strapping on these exoskeletons.
DutchHoe zou je met zoiets simpels als lopen en niet praten een verschil kunnen maken?
How could doing such a simple thing like walking and not talking make a difference?
DutchWe moeten elkaar niet voor de voeten lopen met de details van onze samenwerking.
We should not be tripping over each other on the details of our cooperation.
DutchDe huidige opvattingen, regels en praktijken in de lidstaten lopen zeer uiteen.
We currently have very different attitudes, rules and practices among Member States.
DutchAls het echter om concrete maatregelen gaat, lopen de meningen aanzienlijk uiteen.
When it comes to what concretely should be done, our opinions differ greatly.
DutchEr zijn een paar projecten die lopen en er moeten er meer worden aangemoedigd.
There are some that are in progress and more should be given further impetus.
DutchTegen Cisak, de voorzitter van de Croatian Helsinki Committee, lopen zeven zaken.
There are 7 cases against Mr Cisak, the chairman of the Croatian Helsinki Committee.
DutchMijns inziens lopen wij het risico deze landen politiek gezien te destabiliseren.
I believe that we are running the risk of destabilising these countries politically.
DutchBovendien lopen de kosten alleen maar op als we het uitstellen en nog langer wachten.
What is more, the costs will be higher the longer we wait before taking action.
DutchJongeren hebben minder ervaring en lopen dus grotere risico's dan ouderen.
Young people lack experience and are certainly at greater risk than the elderly.
DutchIn onze fractie - - en dat kan ook niet anders - - lopen de meningen uiteen.
In our group, as is inevitable, different people take different positions on this.
DutchWe lopen met onze voorstellen dus steeds vooruit op hetgeen men in de Raad bespreekt.
Our proposals are more up to date than what the Council has now put on the table.