"maanden" English translation

NL

"maanden" in English

EN
EN

NL maanden
volume_up
{plural}

maanden
Dus heb ik hem uit elkaar gehaald, component voor component, maanden, maanden en maanden werk.
So, I've taken it apart, component by component, months and months and months of work.
Wij hadden twaalf maanden voorgesteld, u geeft de voorkeur aan achttien maanden.
We had suggested 12 months, while you are proposing 18 months.
Deze termijn van 15 maanden kan in werkelijkheid 16 of 17 maanden bedragen.
The fifteen month deadline could in reality be extended to sixteen or seventeen months.

Context sentences for "maanden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNieuw is dat er altijd dagen of maanden nodig waren om dat proces te analyseren.
What's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
DutchHet staat buiten kijf dat de Unie er nu beter voorstaat dan zes maanden geleden.
Unquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
DutchDe vertraging van zes maanden door Raad en Commissie is dan ook zeer te betreuren.
The six months ' delay caused by the Council and Commission is most regrettable.
DutchNaar mijn mening is een raadplegingsprocedure van drie maanden meer dan voldoende.
I believe that a consultation procedure of three months is more than sufficient.
DutchKortom, hij is verantwoordelijk voor hetgeen de komende maanden eventueel gebeurt.
In short, it is he who will be responsible for what happens in the coming months.
DutchIk verzeker het Parlement dat dat onze bedoeling is voor de komende zes maanden.
I can assure Parliament that is our intention in the course of the next six months.
DutchIk wil u nadrukkelijk bedanken voor de samenwerking van de laatste paar maanden.
I particularly thank you today for all your cooperation over the last months.
DutchDe laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
I tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
DutchDit project is de afgelopen drie maanden meer gevorderd dan de drie jaar ervoor.
It has made more progress in the last three months than in the previous three years.
DutchHet kan maanden duren voordat het in orde is, maar we gaan de goede kant uit.
It can take months to get things in place, but we will go in the right direction.
DutchDat is moeilijker, en dat is de uitdaging die in de komende maanden voor mij ligt.
That is harder, and that is the challenge held out before me in the coming months.
DutchNa het Spaans voorzitterschap is de toestand nog erger dan zes maanden geleden.
Under the Spanish Presidency, all our problems are worse than six months ago.
DutchVier maanden geleden is de rechtstreekse nachttrein Stockholm-Berlijn verdwenen.
Four months ago the direct night train from Stockholm to Berlin disappeared.
DutchWe ontwikkelden dit in de laatste paar maanden - CO Kinderen Met Hersenletsel.
We've just rolled this out in the last couple months -- CO Kids With Brain Injury.
DutchToen, een paar maanden later, beukte orkaan Katrina in op de flank van Amerika.
Then, a few months later, Hurricane Katrina slammed into the side of America.
DutchAls de politieke wil bestaat, kan er over 6 maanden een beslissing worden genomen.
If the political will exists, the decision could be adopted within six months.
DutchDeze Intergouvernementele Conferentie wordt sedert méér dan 18 maanden voorbereid.
The intergovernmental conference has been working for more than 18 months now.
DutchDit moet dus voor ons een les zijn om in de komende maanden samen op te trekken.
We must therefore learn a lesson as regards working together over the coming months.
DutchDe Commissie legt dit probleem pas na vijftien maanden aan het Parlement voor.
It took fifteen months for the Commission to submit the matter to Parliament.
DutchOostenrijk heeft hiervoor tijdens de maanden van zijn voorzitterschap hard gestreden.
Austria has been particularly committed to this in the months of its Presidency.